Kvinner i Nepal
Skolejente med mamma og bestemor i Nikani landsbyen, Dadeldhura Distriktet, vest i Nepal. Jenta får nå lære å skrive og lese, noe de eldre kvinnene ikke har fått.
Foto: Marte Lid

Kvinner stilte til lokalvalg i Nepal

Opplæring av lokalbefolkningen og inkludering av marginaliserte grupper i lokaldemokrati har bidratt til at flere kvinner og personer fra marginaliserte grupper stilte som kandidater til lokalvalg i Nepal i 2017.

Hvor mye

I perioden 2013-2017 har Norge bidratt med 115,5 millioner kroner. Norges andel av det totale budsjettet til UNDP-programmene er rundt 21 prosent.

Ekskludering av kvinner og marginaliserte grupper er en av de største utfordringene for inkluderende demokrati og utvikling i Nepal.

Nepal har ikke avholdt lokalvalg på 20 år. Det er 15 år siden Nepal hadde folkevalgte på lokalnivå.

Hvorfor: Ekskludering utfordrer demokratiet

I 2017 ble det avholdt lokalvalg. Første fase av valget ble gjennomført i mai 2017. To påfølgende runder ble avholdt i juni og september samme år.

Landets nye grunnlov fra 2015 garanterer inkludering av 40 prosent kvinner i lokalstyrer. Videre skal 20 prosent av folkevalgte i de lokale enhetene skal være kvinner fra gruppen dalit. Daliter utgjør mellom 10 og 20 prosent av befolkningen i Nepal. De er såkalt lavkaste i Nepal. Daliter er underrepresentert i politiske verv og ofte diskriminert mot i samfunnet.

Resultater: Flere kvinner valgt

Et program ledet av FNs utviklingprogram (UNDP) har bidratt til økt mobilisering i lokalsamfunn gjennom opplæring i planlegging, beslutningstaking og ansvarliggjøring som forberedelse til deltakelse i lokalvalg.

Programmet har bidratt til etablering av mer enn 40.000 lokale grupper og sentre for lokal deltakelse.

Dette har engasjert over en million mennesker hvorav kvinneandelen er nesten 50 prosent. En tredjedel av disse menneskene kommer fra de mest marginaliserte gruppene og her er kvinneandelen langt høyere; nesten 90 prosent. Ifølge UNDP kan denne sosiale mobiliseringen ansees som en stille revolusjon.

Deltakelse i gruppene har gitt erfaring i å delta i planleggingsprosesser om fordeling av midler, for å ta ansvar og stille som kandidater til lokalvalget i 2017. Etter andre fase av lokalvalget i 2017 (seks av syv provinser) har 8415 deltakerne fra de lokale gruppene blitt valgt til offentlige verv.

Deres innflytelse vil avhenge av i hvilken grad de kan fylle rollen og delta aktivt.

De valgte representantene vil delta i lokale utøvende, lovgivende og dømmende organer. Lovverket krever også 50 prosent kvinnelige kandidaturer fra partier i lokalvalg for ordfører og viseordfører i kommunestyret.

I mange tilfeller har kvinner blitt valgt inn som viseordfører, da ordførersetet oftest gikk til menn. Dette har hatt den uventede effekten at hele 92 prosent av de lokale domstolene vil bli ledet av kvinner, fordi denne posisjonen er forbeholdt viseordfører.

Valgkommisjonen var ansvarlig for å lage forslag til endringer av lovverket etter den nye grunnloven. Kommisjonen gjennomgikk reguleringen for lokalstyre for å gjøre framtidige valg mer inkluderende.

Som resultat av støtten fra Norge og andre givere utarbeidet kommisjonen en inkluderingsstrategi med tilhørende handlingsplan for integrering av kvinner og marginaliserte grupper. Det nye valglovverket innebærer en egen stemmekategori for både kvinner og dalitkvinner slik at minst to av fem representanter i hver lokalenhet er kvinner.

Valgkommisjonen har også etablert en egen enhet som har ansvar for å følge opp handlingsplanen og rapportere på oppfølging av denne. De har også styrket sin kompetanse innen andre områder, blant annet ved å ta i bruk elektroniske karttjenester for kartlegging av velgere. Siden støtten til valgkommisjonen startet har den registrert over fire millioner velgere. Valgkommisjonen krever at politiske partier leverer revisjonsrapporter. De som ikke gjør det, kan miste registreringen.

Hva: Kapasitetsutvikling av valgkommisjonen og velgere

Norge har bidratt til utvikling av valglovverk og kapasitetsutvikling av valgkommisjonen i Nepal gjennom ulike partnere siden 2002.

Siden 2008 har Norge kanalisert støtten gjennom et stort flergiverprogram for styresett og utvikling på lokalt plan. Programmet har vært ledet av Nepals Ministry of Federal Affairs and Local Development og har fokus på effektiv tjenestelevering, lokalutvikling og bemyndigelse av lokalsamfunn.

Siden 2013 har Norge bidratt til et UNDP-program for langsiktig kapasitetsutvikling av valgkommisjonen, støtte til gjennomføring av valg og velgeropplæring. Det har blant annet blitt gjennomført kurs for velgere for økt forståelse av demokratiske prosesser og valg, samt opplæring av kandidater.

Sentralt i prosjektet er å tilrettelegge for økt deltakelse fra kvinner og marginaliserte grupper i valgprosessen. Spesiell oppmerksomhet har vært rettet mot å få velgere fra marginaliserte grupper til å registrere seg og gi disse opplæring.

Velgere har fått opplæring i å fylle ut valgskjema riktig for å øke antall gyldige stemmer.

Mennesker med funksjonsnedsettelser har fått tilrettelagt velgeropplæring. Lærere og studenter har også fått opplæring slik at de kan spre kunnskap videre. For å nå flere har TV- og radiosendinger vært brukt som kanal for opplæring av velgere.

I tillegg til støtte fra Norge, mottar UNDP-programmene støtte fra Danmark, EU, DFID og Sveits. Utover dette har International Foundation for Electoral Systems (IFES) og Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) bidratt med opplæring.

Publisert 10.11.2017
Sist oppdatert 10.11.2017