Oppdrettsfiske i Vietnam
Fiskeoppdrett i Halong Bay utenfor Hanoi i Vietnam.
Foto: Ken Opprann

Bedre fiskeriforvaltning har gitt bedre inntekter for fiskerisektoren

Norsk samarbeid med Vietnam har bidratt til lovregulering av fiskerisektoren og bedre forvaltning. God oppfølging av lovregulering har bidratt til økte inntekter og færre lovbrudd.

Hvor mye

Fra 1998 til 2016 har norsk støtte til fiskerisektoren i Vietnam vært på rundt 126 millioner kroner totalt.

Norsk støtte til utvikling av fiskerisektoren i Vietnam startet på slutten av 1970-tallet. 

Bakgrunn: Sysselsetting og nasjonale inntekter

Fire millioner mennesker i Vietnam baserer sin inntekt helt eller delvis på fiskerisektoren. Dette tilsvarer ni prosent av sysselsettingen i landet ifølge en av bransjeorganisasjonene for fisk i Vietnam.

Vietnam har en lang kystlinje og et stort potensiale for fiskeri. Det er fortsatt stort behov for fagpersoner på alle nivåer i industrien og offentlig forvaltning som kan sikre bærekraftig fiskeri og fiskeoppdrett.

Resultat: Økt produksjon og eksport

Evaluering av norsk fiskeribestand til Vietnam fra 2008 har vist at den norske støtten har bidratt til institusjonell utvikling og bedre ledelse av fiskerisektoren. Norge har bidratt til utvikling av lovverk, økt forskningskompetanse, utdanning og forvaltning som kommer befolkningen til gode.

 • I perioden 2005-2015 økte oppdrettsproduksjonen i Vietnam med 7,1 prosent årlig.

 • Verdien av oppdrettsproduksjonen i 2015 var syv ganger så stor som i 2001.

 • Den totale eksportverdien fra sektoren har økt fra 2,4 milliarder dollar i 2004 til over 7 milliarder dollar i 2016.

 • Den totale produksjonen i fiskerisektoren i 2016 var på 6,73 millioner tonn.

 • Regulering av hvordan fangsten ivaretas og bearbeides har bidratt til vekst i eksportsektoren, som igjen skaper sysselsetting.

 • Utviklingen av oppdrettsnæringen har også bidratt til økt sysselsetting av kvinner, da kvinner lettere får arbeid i oppdrettsnæringen enn i fiskerisektoren. Veksten ville ikke vært mulig uten lov og regelverk og tilstrekkelig fagkompetanse.

Samarbeid mellom Nha Trang University (NTU) og norske universiteter har bidratt til bedre undervisning og forskningsmiljøer. Samarbeidet har bidratt til at Vietnams første internasjonale masterprogram i marin forvaltning og klimaendringer har blitt etablert.

Vietnams arbeid med fiskeriforvaltning har blitt anerkjent i regionen og forskere fra andre land, inkludert Japan, besøker Akvakulturfakultetet ved NTU for å lære metoder utviklet der. Arbeidet ved NTU har indirekte effekt på redusert fattigdom ved at de utvikler kompetanse for bærekraftig fiskeri og oppdrett hos forvaltere, fiskere og næringsliv.

Sikkerheten blant fiskere er bedret gjennom bedre ledelse av havnevesen, båtmannskap er bedre organisert og har tilgang til kommunikasjonsutstyr. Kjennskap til rettigheter og reguleringer har bidratt til bedre håndtering av konflikter.

Hva: Utvikling av lovverk og nasjonale forskningsmiljø

Norsk støtte til utvikling av fiskerisektoren i Vietnam startet på slutten av 1970-tallet. Fra slutten av 1990-tallet har samarbeidet inkludert:

 • Utvikling av lovverk som regulerer fiskerisektoren og til å styrke institusjonene som har ansvar for å forvalte sektoren.

 • Utvikling av nasjonale forskningsmiljø og teknologi som bidrar til utvikling av sektoren, som RIA1.

 • Støtte til Nha Trang University.

Arbeidet har vært basert på behov kommunisert av vietnamesiske myndigheter. Målgruppene i arbeidet har vært ansatte i fiskerisektoren og i departementet. Disse har fått opplæring i forvaltning gjennom studiebesøk til andre land samt opplæring i fiskerilovgivning.

Norge bidro til at fiskeriloven kom på plass gjennom opplæring av ansatte i lovavdelingen i departement. Opplæringen har også inkludert aktører fra privat sektor.

Kapasitetsutviklingen har også omfattet kurs i engelsk og deltakelse i regionale møter. Bedre engelskkunnskaper har bidratt til at representanter fra departementet har fremmet forslag og deltatt mer aktivt i forhandlinger.

I 1998 inngikk Norge en avtale med RIA 1, ett av tre statlige forskningsinstitutt i Vietnam på oppdrett, med mål om å styrke kapasitet og kompetanse på genetikk og ferskvannsoppdrett.

Norge har støttet RIA1s forskning på ferskvannsfisken tilapia, for å få større fisker som tåler kulde bedre. Denne tilapia-fisken er utviklet ved RIA 1 og har fått navn Norviet etter det norsk-vietnamesiske samarbeidet. Forskningen har vært så vellykket at de fleste småoppdretterne har valgt å produsere Norviet og økt sine inntekter. I 2011 ble arbeidet utvidet til å omfatte marin oppdrett.

Samarbeidet med Nha Trang University (NTU) startet omkring 2003 og fokuserte på oppdrett og forvaltning av kystområder med hensyn til miljø, biologisk mangfold og fiskehelse. Senere ble samarbeidet utvidet til utdanning innen fiskerifag med deltakelse fra Norges Fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø. Samarbeidet med NTU videreføres i perioden 2014-2018 med mål om å inkludere klimaendringer i økosystemtilnærmingen innen fiskeri og oppdrett.

Utdanning i fiskerisektoren foregår gjennom videreopplæring av universitetsansatte, utvikling av læreplaner, og styrking av den faglige kvaliteten på forskningen.

Hvem: Bred deltakelse

Fra Norge har følgende deltatt i samarbeidet på ulike områder:

 • Støtte til NTU: Norges Fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø, NTNU og Universitet i Bergen.
 • Støtte til RIA1: SINTEF. 
 • Støtte til lovarbeidet ved Fiskeridepartementet: det norske fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og juridisk avdeling i FAO.

Lærdommer

Det har vært avgjørende at det er eierskap og ønske om å lykkes på ulike nivåer fra departement til parlament i Vietnam.

Samarbeidspartnere i Vietnam har opplevd det som positivt at bistanden har vært mottakerstyrt samt at det har vært fleksibilitet i prosjektene.

Langsiktig samarbeid bidrar til styrket kompetanse og tillit samt bedre forståelse og kommunikasjon. Heller mindre midler over lengre tid.

At de samme personene fra norsk side deltar i forberedelsene av prosjektet og i gjennomføringen bidrar til kontinuitet. Det har vært viktig at det er forvaltningsorganer i Norge som samarbeider med sine søsterorganisasjoner. De har faglig respekt hos mottaker, langsiktig perspektiv og relevant erfaring.

Kvinne holder opp reagensrør i et laboratorium hvor det forskes på fisk.
Forskning gir frisk fisk til de fattige
Støtte til forskning og utdanning innen fiskeoppdrett har økt fiskeproduksjonen for fattige fiskebønder med 40 prosent. Den nye fisken er friskere og vokser fortere.
Publisert 02.11.2017
Sist oppdatert 23.11.2017