Samling av fiskedata i Tanzania
Innsamling av fiskeridata i Rufi deltaet Tanzania for bedre forståelse av bestanden for de forskjellige artene.
Foto: Ken Opprann

Forskning har bidratt til ivaretakelse av rettighetene til lokale fiskesamfunn

Forskningen fant brudd på menneskerettigheter, og bidro med forskningsbaserte fakta som ga myndighetene bedre beslutningsgrunnlag om fiskeressurser i Tanzania.

Hvor mye

NUFU-prosjektet fikk støtte på 5,4 millioner kroner for perioden 2007 til 2012.

NORHED-prosjektet har et budsjett på underkant av 18 millioner kroner for perioden 2013 til 2019.

Samarbeid mellom universiteter i Tanzania, Zanzibar og Norge har bidratt til å styrke kapasitet for undervisning, forskning og publisering av vitenskapelige publikasjoner.

Hvorfor: Levebrød og bærekraftig forvaltning

Den tanzanianske regjeringen ba i 2005 den norske ambassaden i landet om forskningsstøtte for å bringe fakta inn i en kontroversiell fiskeripolitisk debatt rundt bærekraft og industrifiske langs kysten.

Det kom motstridende påstander om overflod av fiskeressurser og påstander om overfiske og miljøforringelse. Ingen av påstandene ble støttet av forskningsbaserte fakta.

Et team av forskere fra Universitetet i Dar es Salaam (UDSM) og det norske universitetet for biovitenskap og miljø (NMBU) gjennomførte studier for å bidra med informasjon som kunne brukes som beslutningsgrunnlag.

Resultater: Økt respekt for kystsamfunn

Forskningen fant brudd på menneskerettigheter og brudd på prinsipper for godt styresett hos tanzanianske myndigheter og en internasjonal organisasjon.

Forskningen bidro med anbefalinger for endring i praksis og politikk. Forskere og landsbyledere tok kontakt med Kommisjonen for menneskerettigheter og godt styresett i Tanzania (CHRAGG).

I etterkant av dette kom sentrale myndigheter med en anmodning til distriktsmyndighetene om å stanse trakassering av fiskesamfunnene på øya Mafia og stanse forsøkene på å fjerne landsbysamfunnene som bor i Rufiji-deltaet.

Både forskningsresultatene og de politiske vedtakene som de bidro til var uventede og hadde en uventet positiv effekt for kystsamfunnene. Lokale fiskere får fortsette sin virksomhet og arbeidet for å verne områder er anmodet om å basere seg på forskningsdata.

Fiskere har gjennom historien opplevd marginalisering og tap av eiendeler samt mangel på respekt for tradisjonell kunnskap og forvaltning.

I tillegg til effektene for lokalsamfunnet har samarbeidet bidratt til økt faglig kapasitet og kompetanse.  Universitetet i Dar es Salaam (UDSM) og Universitetet på Zanzibar (SUZA) anerkjente at dette var temaer det var behov for å inkludere i fag på både mastergrad og doktogradsnivå.

Et nytt mastergradsprogram har blitt utviklet og startet ved SUZA. Åtte studenter har tatt mastergrader og to har tatt doktorgrad (begge kvinner) i den første prosjektfasen. I det nåværende prosjektet deltar syv doktorgradskandidater (tre kvinner) og over seksti mastergradsstudenter ved UDSM og SUZA.

Forskningsteamet som gjennomførte den første studien, fikk senere midler til å utvide studien, og inkluderte doktorgradskandidater og masterstudenter fra UDSM. Prosjektet som ble finansiert av Norad, har bidratt til økt kompetanse og kapasitet knyttet til kystøkologi, ressursforvaltning, sosiale prosesser, miljøforvaltning og menneskerettigheter.

Hva: Forskning og samarbeid med lokalsamfunn

Forskning har vært gjennomført i nært samarbeid med lokale fiske- og skogssamfunn for å støtte deres kamp for tilgang til og bærekraftig bruk av kystressursene. En serie av workshops for fiskere, utvalgte landsbylederne, ledere innen fiskerisektoren, naturvernere og forskere avdekket behovet for bedre ivaretakelse av fiskernes rettigheter og ansvar.

Arbeidet har vært støttet av Norads forskningsprogram. I 2013 ble arbeidet utvidet til å dekke bredere problemstillinger rundt samfunn, miljøproblemer og klimaendringer langs kysten av Tanzania, inkludert øyene Unguja og Pemba (Zanzibar), og for å støtte den akademiske utviklingen av SUZA.

Prosjektet arrangerte en konferanse om Miljø og klimaendring i Dar es Salaam fra i 2016. Flere ministre og andre tanzaniske politiske beslutningstakere deltok. Diskusjonen understreket behovet for å bryte barrieren mellom forskere, bønder, politikere og beslutningstakere. Det ble også fokusert på å gjøre forskning lettere tilgjengelig i miljøarbeidet og for utforming av lover og reguleringsmekanismer.

Hvem: Flere prosjektperioder

NUFU-prosjektet ble gjennomført av UDSM og NMBU, mens NORHED-prosjektet også inkluderer SUZA.

Prosjektet involverer også de lokale og nasjonale skogs- og fiskerimyndighetene. CHRAGG har også vært involvert i prosjektet. I tillegg har landsbyledere og lokalsamfunn vært viktige samarbeidspartnere.

Lærdommer

Viktige erfaringer er betydningen av å opprettholde en aktiv dialog med lokalsamfunn gjennom deres valgte ledere. I tillegg er det viktig å involvere lokale og nasjonale myndigheter, for å sikre relevans av pedagogiske tiltak og forskningsinnsatsen.

Fleksibilitet er viktig for å kunne imøtekomme endrede omstendigheter og uventede hendelser. Forsinkelser i godkjenninger av akademiske program har forsinket arbeidet noe.

Publisert 21.11.2017
Sist oppdatert 23.11.2017

Kilder