Frisørsalong i Mosambik
Små virksomheter får nye muligheter med tilgang på strøm. Sandus Antonio Gewado stusser håret til Tupele med barbermaskin.
Foto: Ken Opprann

40 år med energisamarbeid har gitt økt strømtilgang

I løpet av de siste 25 årene har andelen av befolkningen med tilgang til strømnettet økt fra én til 26 prosent i Mosambik.

Hvor mye

Norges bistand til energisektoren i Mosambik i perioden 1980-2016 var totalt på rundt 2,4 milliarder kroner. Dette inkluderer ikke Olje for utvikling (Ofu).

Energibistanden utgjorde om lag 20 prosent av den totale norske bistanden til Mosambik, som i samme periode var på omkring 12,3 milliarder kroner.

Sammen med Norge og andre partnere har Mosambik økt kraftproduksjonen, utviklet kraftnettet og bygget kompetanse hos sentrale institusjoner i landets energisektor.

Hvorfor: Ingen utvikling uten energi

Mosambik fikk sin selvstendighet fra portugisisk kolonistyre i 1975 etter 20 års frigjøringskamp. På det tidspunktet var det i realiteten ikke noe nasjonalt kraftnett i Mosambik, og strømtilgangen var svært begrenset.

Rundt to år etter uavhengigheten begynte en borgerkrig som ble avsluttet i 1992. Gjennom borgerkrigen hadde Mosambik stort behov for hjelp til å opprettholde et minimum av strømforsyning i de store byene. 

Etter borgerkrigen hadde kun 15 av landets daværende 130 distrikter nevneverdig strømforsyning, og det ble et viktig politisk mål å bygge ut det det nasjonale kraftnettet for å nå alle landets distrikter. Slik ønsket myndighetene å samle nasjonen, styrke offentlig administrasjon, bidra til politisk stabilitet og legge til rette for økonomisk vekst. 

Resultater: Fremveksten av en energinasjon

Sammen med Norge og andre utviklingspartnere har Mosambik langt på vei lykkes i å nå målet om elektrifisering av landet: 147 av 154 distrikter var elektrifisert ved utgangen av 2016. Andelen av befolkningen tilknyttet det nasjonale strømnettet økte fra én til 26 prosent i perioden 1992 til 2016.

Mosambik har bygget opp et nasjonalt kraftselskap, Electricidade de Moçambique (EDM), som i dag forsyner syv millioner mennesker med strøm. Den nasjonale kraftproduksjonen er økt fra rundt 500 GWh/år i 1992 til omlag 18 000 GWh/år i 2016. Oppbyggingen av kompetanse i kraftselskapet gjorde det mulig for landet å starte store prosjekter innen kraftproduksjon og -overføring, både nasjonalt og for krafthandel med nabolandene.

Det meste av kraften i landet kommer fra Cahora Bassa, som er det største vannkraftverket (2075 MW) i det sørlige Afrika. Som majoritetseier har den mosambikiske staten kontroll med hjørnesteinen i det nasjonale kraftsystemet.

En ny energilov åpnet i 1997 for privat eierskap av kraftverk i Mosambik. Privateide gass- og solkraftverk har i dag en samlet kapasitet på nærmere 300 MW.

Hva: Bredt samarbeid

Mosambik og Norge begynte energisamarbeidet kort tid etter at Mosambik fikk sin selvstendighet. Det tidlige samarbeidet omfattet bygging av små vannkraftverk og levering av dieselaggregater i de større byene. 

Rundt 1980 ble det opprettet et institusjonelt samarbeid mellom EDM og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dette var trolig det første institusjonelle samarbeidet Norad initierte i kraftsektoren, og representerer en betydelig milepæl i norsk energibistand.

Under borgerkrigen som varte fra 1977 til 1992 ble kritisk infrastruktur i kraftsystemet hyppige mål for sabotasje. Norge bidro da med betydelige midler til reservedeler og vedlikehold for å bevare kritisk strømforsyning i deler av landet.

Etter fredsavtalen gikk Mosambik over i en lengre periode med stabilitet og vekst. Fra begynnelsen av 1990-tallet og fram til i dag har Norge finansiert flere store elektrifiseringsprosjekter i samarbeid med andre givere.

Dette har ført til bygging av 1750 km med kraftlinjer, og at mer enn 200.000 mennesker på landsbygda har fått tilgang til strøm fra kraftnettet. Ytterligere 80.000 mennesker har fått tilgang til elektrisitet fra småskalasystemer som solcelleapparater.

I tillegg har over 400.000 mennesker fått tilgang til kokeovner for renere og mer effektiv matlaging. Norge har bidratt til opplæring av mer enn 800 ansatte i ulike statlige institusjoner. 

De siste ti årene har Norge fokusert på tilrettelegging for private investeringer i kraftproduksjon. Norske rådgivere har bidratt til å utvikle et avtaleverk for kraftkjøp, og bygget EDMs kompetanse innen forhandlinger og kontrakter med private utbyggere. 

Norge har blant annet støttet prosessene for å få på plass tre store gasskraftverk og landets første solkraftverk tilknyttet nettet. Solkraftverket har blitt delfinansiert av Norfund. Giverkoordinering har også stått sentralt de senere årene. Gjennom samarbeid med andre finansieringsinstitusjoner har Norge lykkes i å strukturere et større program for akutt vedlikehold i kraftnettet. Programmet skal settes ut i livet i årene som kommer.

Energisamarbeidet mellom Mosambik og Norge har involvert en lang rekke aktører. På mosambikisk side har Mineralressurs- og energidepartementet (MIREME) med underliggende etater vært sentrale, herunder strømselskapet EDM. Fra norsk side har de viktigste aktørene vært NVE og Norconsult, i tillegg til Utenriksdepartementet og Norad.

 

Kjøkken med elektrisitet Mosambik
Elekstisitet og kjøkkenarktikler i Mosambik
Skoleklasse i Mosambik
kokeoven Mosambik
kraftverk Mosambik
kraftmaster Mosambik
elektrisitet Mosambik
Kjøkken med elektrisitet Mosambik
Elekstisitet og kjøkkenarktikler i Mosambik
Skoleklasse i Mosambik
kokeoven Mosambik
kraftverk Mosambik
kraftmaster Mosambik
elektrisitet Mosambik
Publisert 16.11.2017
Sist oppdatert 17.11.2017