Skattesamarbeid i Zambia
Zambia er en av verdens største kobbereksportører. For noen år tilbake ba Zambia om norsk bistand til skattereformer for å forbedre arbeidet med å skattelegge gruveindustrien i landet. Det har gitt resultater.

Bedre skattekontroll har gitt økte skatteinntekter

Styrket kapasitet hos zambiske skattemyndigheter (ZRA) til å gjennomføre bokettersyn hos store bedrifter har bidratt til rundt 600 millioner kroner innbetalt i ekstraskatt over seks år.

Hvor mye

Norge har bidratt med rundt 66 millioner kroner i perioden 2011-2017.

Mange utviklingsland har et betydelig potensial for å øke egne inntekter gjennom bedre skattesystemer og bedre skattekontroll. Bedre skatteadministrasjon har vidtrekkende effekter for nasjonalt inntektsgrunnlag og utvikling.

Hvorfor: Tapte skatteinntekter

Det er ikke sikre tall på hvor mye skatt Zambia taper på grunn av mangelfull etterlevelse av skattereglene blant store selskaper. Resultatene fra økte bokettersyn viser at det er rimelig å anta at det kan dreie seg om store beløp.

ZRA har behov for økt kapasitet til å kontrollere skatteinntekter fra store selskaper, særlig i gruvesektoren. God skattekontroll er avhengig av revisorer med høy kompetanse. I tillegg er det behov for juridisk kapasitet og kompetanse til oppfølging av skattesaker i rettsvesenet.

Det er fremdeles store utfordringer knyttet til skatteunndragelse og skatteplanlegging i strid med anerkjente internasjonale prinsipper.

Resultater: Økte skatteinntekter

Skatteinntektene fra gruvesektoren har økt betydelig siden norsk bistand til Zambia på skatteområdet startet i 2006.

Ifølge offisielle tall er målet om å øke gruveskattens andel av BNP hvert år i perioden 2011–2013 nådd.

Anbefalinger fra norske eksperter i Skatteetaten har ført til en omorganisering av innkrevingsarbeidet. Dette har ifølge ZRA effektivisert innkreving av utestående skatt betydelig. ZRA rapporterer at 635 millioner kroner i ekstraskatt har blitt innbetalt som følge av økt antall bokettersyn.

Siden samarbeidet mellom Skatteetaten og ZRA startet i 2011 er antall årlige bokettersyn firedoblet og antall medarbeidere i ZRA fordoblet. Det er opprettet en egen gruveskatteenhet. Antall spesialister som arbeider med gruveskatt har økt betydelig.

Nye regler for innbetaling av merverdiavgift på leveranser til gruvesektoren, anbefalt av norske eksperter, ble introdusert i 2017. Det vil føre til bedre kontroll med innbetaling av merverdiavgift.

ZRAs revisorer arbeider nå mer målrettet, er bedre forberedt og opptrer med betydelig mer selvtillit og profesjonalitet når de reviderer store skattytere sammenliknet med da samarbeidet startet. Revisorene benytter seg nå av verktøy for analyse av regnskapsdata og internprising. Norge har også bidratt med moderne utstyr som bærbare PCer samt møterom med moderne telekommunikasjonsutstyr.

I en undersøkelse gjennomført av Riksrevisjonen i 2015 om norsk bistand til godt styresett og antikorrupsjon var den norske støtten til ZRA det av de 25 undersøkte prosjektene som fikk mest positiv omtale på gjennomføring, måloppnåelse og bærekraft. Der man har kommet kortest, er arbeidet med et system for overvåking av mengde og kvalitet i mineralproduksjonen. Det gjenstår også en del med hensyn til ZRAs kapasitet til å føre skatterettssaker.

Hva: Praktisk opplæring

Allerede før samarbeidet mellom Skatteetaten og ZRA startet, hadde Norge støttet Zambia i flere år for å forbedre reglene for beskatning av gruvebedrifter. Det ble blant annet gjennomført prøverevisjoner i gruvesektoren og opprettet en enhet i ZRA for revisjon av gruveselskaper. En egen veileder for skatterevisjon av gruveselskaper er også ferdigstilt.

Norske eksperter jobber sammen med sine zambiske kolleger når de gir opplæring i bruk av nye verktøy, utvikler nye rutiner og strategier for skatterevisjon, utarbeider forlag til endring i lover og håndterer konkrete skattesaker. Åpenhet mellom de to organisasjonene og et samarbeid som er mer praktisk enn teoretisk rettet har ført til eierskap på zambisk side og bærekraftige resultater.

Nye IT-systemer og tilgang til internett bidrar til økt effektivitet i kontrollarbeidet.

Hvem: Disse deltar i samarbeidet

Fra norsk side har Skattedirektoratet og flere skatteregioner vært involvert i arbeidet.

I første delen av programmet finansierte den norske ambassaden en ekspert på gruvebeskatning fra det internasjonale pengefondet (IMF).  Det ble utarbeidet en manual i gruvebeskatning og startet et arbeid med å etablere et universitetsstudium om gruvevirksomhet og gruvebeskatning. 

ZRA samarbeider også med OECD, Verdensbanken, og tyske og amerikanske skattemyndigheter. Skatteetaten holder kontakt med prosjektlederne fra disse programmene for å unngå dobbeltarbeid.

Les også: Gullgruveselskap i Tanzania måtte betale ekstraskatt på rundt én milliard kroner

Publisert 14.11.2017
Sist oppdatert 14.11.2017