Kapasitetsutvikling i Mosambik
Inspeksjon av en borerigg - en del av opplæring som INP får fra petroleumstilsynet.
Foto: Caludio Novel

Mosambik har forbedret petroleumsforvaltning

Olje for utvikling-programmet har bidratt til økt institusjonell kapasitet i etaten som regulerer petroleumssektoren i Mosambik. Viktige resultater er åpne lisensrunder for oljeboring og endrede lover og forskrifter.

Hvor mye

Norge har bidratt med 92,7 millioner kroner fra 2014 til 2016.

Opplæringen består i kollegasamarbeid i Mosambik, rådgivning fra tekniske eksperter samt kurs og delegasjonsbesøk til Norge for å lære av de norske erfaringene med olje- og gassforvaltning.

Hvorfor: Håndterer enorme gassfunn

Grunnlaget for en effektiv og god forvaltning av petroleumsressurser er et egnet lovverk, som de som er ansvarlige også evner å gjennomføre. Det må også bygges kompetanse i offentlige institusjoner som har mandat til å regulere internasjonale selskaper.

De to første lønnsomme petroleumsfeltene i Mosambik var de relativt små feltene Pande og Temane. Der startet produksjonen i år 2000. På dette tidspunktet var det juridiske rammeverket og offentlige institusjoners kapasitet for regulering av olje- og gassektoren i Mosambik relativt svak.

I løpet av perioden 2010-13 ble det påvist enorme gassforekomster i Rovuma-bassenget utenfor kysten av Mosambiks nordligste provins, Cabo Delgado. Dette økte interessen fra de store internasjonale petroleumsselskapene dramatisk.

Italienske ENI er operatør for en planlagt utbygging av et flytende anlegg for omforming av gass til LNG på Coral South. Prosjektet er nå godkjent, og operatørene har foretatt en endelig investeringsbeslutning. Utbyggingen innebærer planlagte investeringer fra internasjonale selskap på åtte milliarder dollar, noe som tilsvarer 72 prosent av Mosambiks bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2016.

Planlagte internasjonale investeringer for det andre store feltet i Rovuma-bassenget, Golfinho/Atum, anslås til hele 273 prosent av BNP i 2016. Funnet av de enorme gassforekomstene i Rovuma-bassenget stiller helt andre krav til petroleumsforvaltningen i Mosambik enn tidligere.

Samlet forventes investeringer på 100 milliarder dollar, noe som fundamentalt vil endre økonomien i et land som Mosambik, med et BNP godt under fem prosent av Norges nivå.

Resultater: Etablering av regelverk og retningslinjer

Juridisk rådgivning og faglig bistand til det nasjonale petroleumsinstituttet, Instituto Nacional de Petróleo (INP), har bidratt til endring av lover og forskrifter for petroleumsvirksomheten. Disse danner grunnlaget for nye kontraktsmaler for selskapenes lete- og utvinningsaktiviteter, i tråd med gode internasjonale standarder.

Malene begrenser vilkårene som kan forhandles om til et minimum, og reduserer behovet for forhandlinger med internasjonale oljeselskaper ved utdeling av nye prøveboringslisenser. Dette bidrar til å sikre Mosambiks interesser, ettersom selskapene har langt større tilgang til menneskelige og finansielle ressurser enn petroleumsinstituttet INP i en forhandlingssituasjon.

INP var ansvarlig for en vellykket gjennomføring av de tekniske delene av den siste lisensrunden, med åpen og profesjonell faglig vurdering av forslag fra konsesjonærer.

At myndighetene har en god oversikt over naturressursene er en forutsetning for å lykkes med nasjonal ressursforvaltning. Flere år med systematisk samarbeid mellom INP og Oljedirektoratet, og omfattende datainnsamling av INP, har ført til etableringen av en referansedatabase.

Databasen inneholder informasjon om oljeselskaper, konsesjonskontrakter, brønndata, seismiske undersøkelser, prospekter, funn, felt og estimater på petroleumsressurser. Nylig ble produksjonsdata også inkludert. Databasen er koblet til en programvare med et geografisk informasjonssystem, slik at INP kan produsere egne kart over petroleumsaktiviteten.

I 2015 ble databasen brukt til å etablere den første nasjonale oversikten over olje- og gassressursene. Det var en viktig milepæl i arbeidet med å etablere årlige anslag av tilgjengelige ressurser i samsvar med internasjonale standarder. Dette vil legge til rette for utarbeidelse av nasjonalt ressursregnskap og en effektiv petroleumsadministrasjon i Mosambik. Kunnskap om ressursgrunnlaget er også viktig for å kunne sette sammen en hensiktsmessig arealportefølje ved framtidige lisensutlysninger.

Hva: Kapasitetsutvikling

Norge har bidratt med kapasitetsutvikling innen forvaltning av petroleumsressursene i Mosambik siden begynnelsen av 1980-tallet. I 2005 ble det norske bistandsprogrammet Olje for utvikling (Ofu) etablert, og samtidig ble et Ofu-program for Mosambik startet opp.

Kapasitetsutviklingen har hovedsakelig fokusert på ressursforvaltning samt sikkerhets- og miljøspørsmål. I tillegg har programmet bidratt med kapasitetsutvikling innen revisjon, databehandling og IKT-systemer.

Opplæringen består i kollegasamarbeid i Mosambik, rådgivning fra tekniske eksperter samt kurs og delegasjonsbesøk til Norge for å lære av de norske erfaringene med olje- og gassforvaltning.

Hvem: Mange institusjoner 

Fra norsk side har institusjonene Oljedirektoratet, Olje- og energidepartementet, Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet, Utenriksdepartementet, Kystverket og Norad vært involvert. I Mosambik har en tilsvarende rekke med institusjoner deltatt i samarbeidet; Instituto Nacional de Petróleo, Ministério dos Recursos Minerais, Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental, Autoridade Tributária de Moçambique og Ministério da Economia e Finanças.

Lærdommer

En viktig lærdom er at langsiktig samarbeid og tillit er nøkkelen til å styrke institusjonell kapasitet. Fleksibilitet er også viktig. Nær politisk dialog er viktig for å oppnå bærekraftige resultater.

Publisert 19.11.2017
Sist oppdatert 19.11.2017