Arbeid mot antibiotikaresistens
Resistente bakterier tar årlig 700.000 liv, anslår Verdens helseorganisasjon (WHO). I 2050 kan tallet stige til ti millioner per år. Derfor haster det å etablere kunnskap og utvikle nasjonale retningslinjer og systemer som kan forhindre antibiotikaresistens.

Kunnskap gir bedre regulering av antibiotikabruk

Det haster å etablere kunnskap og utvikle nasjonale retningslinjer og systemer som kan forhindre antibiotikaresistens.

Hvor mye

Prosjektet finansieres av Norad med 18 millioner kroner i perioden 2014 - 2019. Norad er eneste giver.

Støtte til forskning, utdanning og infrastruktur har bidratt til riktigere bruk av antibiotika og bedre håndtering av infeksjonssykdommer i Malawi og Mosambik.

Begge landene har høy forekomst av infeksjonssykdommer som kan behandles ved riktig bruk av antibiotika.

Hvorfor: Riktig bruk viktig for å hindre dødsfall 

Antibiotika er viktig i bekjempelse av infeksjoner når det blir brukt riktig. Blant annet over- og feilbruk av antibiotika fører til antibiotikaresistens. Globalt forårsaker antibiotikaresistens 700.000 dødsfall per år. Det haster derfor å etablere kunnskap og utvikle nasjonale retningslinjer og systemer som kan forhindre denne trenden.

Land med en restriktiv antibiotikapolitikk har mindre resistensproblemer enn land med mer liberal bruk av antibiotika. Mangel på lokal kompetanse og laboratorieutstyr for diagnostisering bidrar også til over- og feilbruk av antibiotika.

I Malawi og Mosambik er malaria, tuberkulose, hiv/aids, akutte lungeinfeksjoner og diaré vanligste årsaker til sykdom og død. Dødsfall forårsaket av disse sykdommene kunne vært betydelig redusert ved riktig bruk av antibiotika.

Den faktiske byrden av antibiotikaresistens i Malawi og Mosambik er ukjent. Årsaken er mangel på forskningsbasert kunnskap og overvåkingssystemer for bakteriell smitte. I tillegg er det mangel på diagnostiseringsmuligheter. Godt utstyrte referanselaboratorier med kompetente fagpersoner er essensielt for at man skal kunne foreta avansert testing og diagnostisering.

Resultater: Nasjonal innsats mot antibiotikaresistens

Norge har gjennom Norhed - programmet for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning - bidratt til nasjonalt samarbeid om antibiotikaresistens på tvers av sektorer i Malawi og Mosambik. Helsemyndigheter, universiteter og aktører fra jordbruks- og veterinærmyndigheter samarbeider om regulering av antibiotikabruk.

Det nasjonale samarbeidet har fremskyndet utviklingen av nasjonale handlingsplaner på antibiotikaresistens i tråd med internasjonalt regelverk. Det regionale kontoret for Afrika i Verdens helseorganisasjon (WHO) anerkjenner prosjektet som et foregangsprosjekt som andre afrikanske medlemsland kan ta lærdom av og kopiere for å utvikle egne nasjonale handlingsplaner.

Prosjektet har bidratt til at nasjonale referanselaboratorier for påvisning av antibiotikaresistens har blitt etablert i begge land. De er viktige for å gjennomføre avansert testing for riktig diagnostisering og behandling av infeksjonssykdommer.

Ansatte ved universiteter i begge land har fått økt kompetanse til å utvikle læreplaner, mastergradskurs og forskningsprosjekter. Prosjektet har bidratt til et nettbasert masterprogram om forvaltning av antibiotika, og et annet masterprogram med fokus på forskning på antibiotika.

Ved Instituto Superior de Ciencias de Saude (ISCISA) i Mosambik er dette de første programmene på mastergradsnivå. I tillegg vil nettbasert undervisning føre til at flere studenter, også fra distriktene, får anledning til å ta utdanningen.

Hva: Undervisning, forskning og referanselaboratorier

17 mastergradsstudenter og syv doktorgradskandidater fra Mosambik og Malawi er i ferd med å sluttføre utdannelsen innen antibiotikaresistens ved University of Kwa Zulu Natal (UZKN) i Sør-Afrika. Studentene har korte kursopphold i Sør-Afrika, mens forskningsarbeidet foregår i hjemlandene.

Universitetsansatte fra Malawi og Mosambik har deltatt i veiledningen av studenter ved UZKN og fått opplæring i nettbasert undervisning. Dette har bidratt til å utvikle lokal kapasitet for å undervise på masterprogrammene.

I 2018 skal 35 studenter tas opp ved de nye programmene. Blant studentene er ansatte ved helsedepartementet, jordbruksdepartementet, miljødepartementet, folkehelseinstitutt og sentralsykehus.

Prosjektet har bidratt med utstyr og utdanning av ansatte ved referanselaboratoriene. I tillegg bidrar prosjektet til utvikling av overvåkingssystemer for infeksjonssykdommer og antibiotikabruk.

Seminarer om antibiotikaresistens har blitt gjennomført i begge landene. Over halvparten av deltakerne var kvinner. For å etablere relevante utdanningsprogrammer og forskningsområder ble det i Malawi i 2016 gjennomført en analyse av kunnskap rundt bruk av antibiotika. Denne ble overrakt helsedepartementet i oktober 2016 og har bidratt til utvikling av landets prioriteringer på området.

Arbeidsgruppen som utførte analysen skal koordinere arbeidet med antibiotikaresistens i Malawi frem til en endelig koordineringsmekanisme er på plass. En liknende situasjonsanalyse ble utført i Mosambik gjennom Global Antibiotic Resistance Partnership med deltakere fra prosjektet.

Hvem: Flere Norhed-partnere

De fire partnerne i Norhed-prosjektet er University of Kwa Zulu Natal, Universitetet i Tromsø, University of Malawi og Instituto Superior de Ciencias de Saude i Mosambik. Det er et tett samarbeid med helsedepartementene i Malawi og Mosambik i tillegg til aktører fra helsesektoren, veterinærmedisin og landbruk. WHO er også en del av prosjektet gjennom deltakelse i styringsgruppen.

Lærdommer

Kontinuerlig oppfølging fra eksterne kompetanseleverandører for oppbygging av akademisk kompetanse og tilbud er viktig.

Regelmessige besøk med gradvis utfasing er nødvendig for å sikre bærekraft og kvalitet på det som etableres. Tett samarbeid mellom akademisk og administrativt personell er også essensielt for gode resultater.

Publisert 06.12.2017
Sist oppdatert 06.12.2017