Fødestue i India
Mødre og barn i byen Alwar i Rajasthan har fått et helsetilbud gjennom det norsk-indiske partnerskapet.
Foto: Eva Bratholm

Kunnskapsdeling har bidratt til økt amming av spedbarn

Gjensidig utveksling av kunnskap mellom sykepleiere og leger har bidratt til økt amming av spedbarn i India.

Hvor mye

Fredskorpset har støttet prosjektet med i underkant av ti millioner kroner i perioden 2013 til 2017. Midlene fra Fredskorpset er knyttet til reelle utgifter ved selve utvekslingen av personell.

Ullevål universitetssykehus (OUS) bidrar i tillegg med lønnsmidler og utstyr. Prosjektet støttes også av den norske ambassaden i New Delhi.

Mellom en fjerdedel og halvparten av dødsfallene blant småbarn i utviklingsland skjer den første leveuken. For syke nyfødte barn kan det utgjøre forskjell på liv og død om de får være i kontakt med mor og får morsmelk.

Hvorfor: Styrker immunsystem, beskytter mot infeksjoner

Morsmelk er et naturlig næringsmiddel som styrker immunsystemet og beskytter mot infeksjoner. Barn som ammes over en lengre periode er mindre syke og dør sjeldnere enn barn som ikke ammes eller bare ammes i en kort periode.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler fullamming fra barnet er nyfødt til det er seks måneder gammelt, og at man gjerne kan fortsette å amme til barnet er to år gammelt kombinert med annen mat. Fordelene ved amming er spesielt store i land uten tilgang til rent vann og god helsehjelp.

I India dør rundt 750.000 nyfødte hvert år. Risikoen for dødsfall er 97 prosent lavere for nyfødte som blir ammet sammenliknet med de som ikke blir ammet. Ammeraten i India har økt de siste ti år, men er fortsatt lav og rundt 44 prosent ifølge nasjonale data. Tilgang på rent vann til morsmelkerstatning er ikke en selvfølge.

Indiske myndigheter har utviklet retningslinjer for å fremme amming gjennom det nasjonale helseprogrammet, i tråd med WHOs internasjonale retningslinjer. Målet for prosjektet har vært å redusere sykdomsbyrde og spedbarnsdødelighet, etablere morsmelkbank samt etablere ressurssenter for syke nyfødte i Dehli.

Resultater: Bedre tilbud på sykehusene

Samarbeidsprosjektet med Oslo universitetssykehus (OUS) og offentlige sykehus i India har ført til at andelen barn som får morsmelk enten ved amming eller utpumpet melk har økt fra 50 til nær 100 prosent ved sykehusavdelingene involvert i prosjektet.

Sykehusene har nå melkebanker og ammeveiledere tilgjengelig for mødre og nyfødte. Håndhygiene er også betydelig forbedret. Arbeidet har også ført til økt systematisk registrering av medisinske data som temperatur og vekt.

Nyfødtavdelingen ved Lady Hardinge College & Kalawati Saran Children’s Hospital i New Dehli åpnet sin melkebank i 2017 og målet er at det vil ha en ledende rolle i veiledning og utvikling av nyfødtmedisin i offentlig sektor i hele India.

For mødrene har amming flere helsegevinster både på kort og lang sikt. Utskillelsen av hormoner fører til bedre sammentrekning av livmoren etter fødselen og reduserer fare for blødninger og infeksjoner. Forskning har vist at amming beskytter mot en rekke sykdommer i det lange løp, som for eksempel kreft.

Sykehuset Sir Padam Pat Mother and Child Health Institute (JK Lone Hospital) opplevde en stor økning i antallet nyfødte innlagt på sykehuset i perioden fra 2013 til 2015. Det skjedde etter at det ble kjent at sykehuset hadde et godt medisinsk tilbud til premature og syke nyfødte, ifølge prosjektlederen ved sykehuset.

Bare 60 prosent av syke babyer som fødes på landsbygda kommer sammen med mor til sykehus. Det er ikke uvanlig at mor blir igjen hjemme. Nyfødtavdelingene har åpnet opp for at foreldre, primært mødre, kan få komme på avdelingene der barna er innlagt, delta i stell og sitte med barnet hud mot hud. Dette fører til bedre foreldrekontakt med barna.

Dette har igjen avlastet sykepleierne i den pressede arbeidssituasjonen de er i, og er en positiv effekt av prosjektet som ikke var planlagt.

Hva: Opplæring av helsepersonell og mødre

Ullevål universitetssykehus har i flere år samarbeidet med offentlige sykehus i India gjennom utveksling av personell. Prosjektene fokuserer på sykepleiere, men inkluderer også leger.

Områdene OUS jobber med, er infeksjonsforebygging, smertelindring, kenguruomsorg, ernæring, åpning og drift av melkebank, familiefokusert omsorg og bedre behandling av babyer på pustestøtte.

Sykehusene har siden prosjektstart undervist leger og sykepleiere nasjonalt og ved flere av distriktsykehusene. Undervisningen er dialogbasert med aktiv deltakelse av sykepleierne. Ammeveiledere får spesialopplæring for å støtte mødre. I tillegg til undervisning for ansatte, gjennomføres ammeundervisning for mødrene.

Hvem: Sykepleiere og leger

29 sykepleiere og leger fra India og 14 sykepleier fra Norge har deltatt i utvekslingsprogammet. Det er de indiske sykepleierne som bærer arbeidet videre.

De involverte i prosjektet er Oslo universitetssykehus (OUS), Sir Padam Pat Mother and Child Health Institute (JK Lone Hospital) i byen Jaipur, Lady Hardinge Medical College & Kalawati Saran Children’s Hospital i New Delhi.

Programmet har samarbeidet tett med det norsk-indiske partnerskapsinitiativet (NIPI) siden oktober 2013.

Lærdommer

Forankring i ledelse og støtte fra lokale helsemyndigheter har vært avgjørende for gjennomføringen og fremgang i slike samarbeidsprosjekter.

Samtidig må det legges om til et bredt teamsamarbeid med leger og annet fagpersonell for å styrke sykepleie som fag i en hierarkisk struktur.

Fødende kvinne i India undersøkes av helsepersonell
Bedre helsetilbud til mødre og nyfødte i India
Norge og India har siden 2006 samarbeidet om helseinitiativet NIPI (Norway India Partnership Initivative). Målet har vært å redusere antallet dødsfall blant barn under fem år, ved å starte opp nyskapende helsetjenester som India kan overta og skalere opp. Se flere resultater av samarbeidet.
Publisert 14.11.2017
Sist oppdatert 14.11.2017