Jenter på skolen i Afghanistan
Andelen som starter og fullfører grunnskole i aldersgruppen 15-24 år, spesielt blant jenter, er økt betydelig i Afghanistan. Dette er et resultat av økt tilgang og bedre kvalitet i utdanningen.
Foto: Ken Opprann

Norge bidro til at Afghanistan utarbeidet første sektorplan for utdanning

Sektorplanen har bidratt til økt finansiering, bedre utnyttelse av pengene og bedre ledelse i Utdanningsdepartementet.

Hvor mye

1,5 millioner dollar over tre år; fra 2006 til 2010.

Kapasitetsutvikling av planleggingsavdelingen i Utdanningsdepartementet bidro til utvikling av Afghanistans første sektorplan for utdanning. Denne har senere blitt oppdatert to ganger. 

Til tross for store prestasjoner i det siste tiåret, er utdanningsnivået i Afghanistan fortsatt blant de laveste i verden.

Bakgrunn: Mangel på planer

Ved Talibanregimets fall i 2002 var Afghanistans utdanningssektor uten sentral organisering og strategiske planer. Sektoren var preget av utfordringer knyttet til lav fagkompetanse, mangel på personell og penger samt mangel på institusjonell kapasitet.

Utdanningsdepartementet hadde ingen institusjonell erfaring innen strategiske planlegging, og det var mangel på pålitelige utdanningsdata. Regjeringen ba om hjelp fra det internasjonale samfunnet for å utvikle utdanningssektoren. Unescos institutt for planlegging i utdanningssektoren (IIEP) har samarbeidet med Utdanningsdepartementet i Afghanistan siden 2002 for utvikling av en sektorplan og opplæring av ansatte.

En nasjonal sektorplan for utdanning er et viktig styringsverktøy for å lede utviklingen av sektoren. Det er spesielt viktig i en situasjon der sektoren mottar støtte fra et bredt spekter av givere, hver med egen agenda. En nasjonal plan legger til rette for bedre koordinering og gir et referansepunkt for politisk dialog og prioritering.

Resultater: Planer bidrar til flere barn i skole

Den første nasjonale utdanningsplanen for Afghanistan ble lansert for perioden 2006 til 2010. Den ble utviklet med rådgivning og støtte fra IIEP. Norge støttet dette arbeidet som la grunnlag for videre arbeide med sektorplaner i landet.

Den andre og tredje utdanningsplanen ble utviklet gjennom prosesser ledet av departementet selv, hvor utkast til planer ble produsert på lokale språk og senere oversatt til engelsk. Planleggingskapasiteten i Utdanningsdepartementet i Afghanistan er betydelig forbedret. De har utviklet nasjonale strategiske utdanningsplaner som har lagt grunnlag for finansiering og forbedring av koordinering i departement.

Å ha en sektorplan for utdanning er ett av kriteriene for å få tilskudd fra Det globale partnerskapet for utdanning (GPE). I 2011 ble Afghanistan medlem av GPE og fikk tildelt sitt første tilskudd på 56 millioner dollar. Den tredje sektorplanen ble godkjent av giverne i mars 2017 og lansert i september samme år, noe som åpner for økonomisk støtte fra flere givere som blant annet GPE og Verdensbanken.

Afghanistan har gjort store fremskritt mot målet om utdanning for alle og bærekraftsmål 4 om utdanning. Andelen som starter og fullfører grunnskole i aldersgruppen 15-24 år, spesielt blant jenter, er økt betydelig. Dette er et resultat av økt tilgang og bedre kvalitet i utdanningen.

Med etablering av 12.000 nye skoler har flere barn fått tilgang til skole. Antall elever som starter på skolen har økt fra én million, hvorav nesten alle gutter, til mer enn åtte millioner, hvorav 39 prosent jenter. Dette er en betydelig fremgang også sammenliknet med andre land i samme situasjon.

Antall lærere har også økt, fra 80.000 i 2001 til rundt 187.000 i 2013, hvorav 32 prosent er kvinner.

Til tross for store prestasjoner i det siste tiåret, er utdanningsnivået i Afghanistan fortsatt blant de laveste i verden.

Hva: Bedre kapasitet til planlegging 

IIEP har støttet Utdanningsdepartementet i Afghanistan gjennom opplæring av planleggere i pedagogikk og rådgivning til utvikling av sektorplanen for utdanning. Ti fagrådgivere jobbet i planleggingsavdelingen hosdepartementet, som også mottok grunnleggende kontorutstyr. IIEP bidro også i tilrettelegging for utviklingen av de siste sektorplanene som ble ledet av departementet.

En viktig del av kapasitetsutviklingen var å bygge en kritisk masse av fagspesialister hos Utdanningsdepartementet som kunne lede arbeidsgrupper. Målet har vært å gjøre det mulig for departementet å planlegge, styre og drive sitt eget moderne og effektive utdanningssystem.

I 2012 ble et toårig program startet for å utvikle kapasiteten til ansatte i departementet innen planlegging, oppfølging, evaluering og rapportering. 60 av Utdanningsdepartementets ansatte har fått opplæring og rådgivning om situasjonsanalyse og utdanningsindikatorer. I tillegg har 60 ansatte fått opplæring i engelsk og data. Én ansatt har tatt IIEPs mastergradskurs i utdanningsplanlegging i Paris. I dag støtter IIEP også departementets nasjonale institutt for planlegging av utdanning (NIEP), som ble etablert i 2012.

Norge støttet utviklingen av den første sektorplanen for utdanning i Afghanistan i perioden 2006-2010 gjennom IIEP og Unesco i Afghanistan. Andre giverland har støttet arbeidet for utviklingen av de siste sektorplanene. Utdanningsdepartementet i Afghanistan har spilt en sentral rolle i arbeidet.

Lærdommer

Å utvikle langsiktige, tillitsfulle forhold mellom departementet, IIEP og likesinnede givere er avgjørende. Støtte gjennom praktisk gjennomføring av arbeidet har vært viktig.

Publisert 24.10.2017
Sist oppdatert 25.10.2017