Mekaniker Myanmar
Tre ganger i året blir hundre studenter tatt inn i Flyktninghjelpens yrkesopplæring, femti på søm og femti på mekanikerlinjen. Ved avlagt og bestått eksamen får sømstudentene sin egen symaskin og 30.000 kyat i startkapital. Studentene fra mekanikerlinja får verktøykasse i tillegg til startkapital.
Foto: Ken Opprann

Yrkesopplæring skaper nye muligheter for ungdom

Gjennom sitt yrkesopplæringsprogram bidrar Flyktninghjelpen til at ungdom mellom 15 og 25 år får yrkesopplæring og kunnskap om å starte bedrift.

Resultater: Økte inntekter blant ungdom

Et tre-måneders program i regi av Flyktninghjelpen gir ungdom opplæring i yrkesfag og hvordan de kan drive sin egen virksomhet.

Oppfølgingsstudier av studentene viser at alle som ble uteksaminerte hadde inntektsbringende arbeid seks måneder etter endt opplæring. 97 prosent av dem oppga at de hadde startet egen bedrift.

Hvor mye

Norad har støttet Flyktninghjelpens prosjekt i Myanmar med total 2,9 millioner kroner i 2014 og 2015.

Månedlig gjennomsnittsinntekt seks måneder etter uteksaminering var på 4312 norske kroner for en skredder og 5808 kroner for en motorsykkelmekaniker. Dette innebærer en betydelig økning i familieøkonomien hos 291 familier.

Før prosjektet startet hadde ingen av disse ungdommene inntekt.

De som følger opp ungdommene rapporterer at de bruker den ekstra inntekten på mat, helse og utdanning. Gjennom sine nyetablerte bedrifter bidrar ungdommen ikke bare til økte inntekter for seg selv og familien, men de bidrar også med tjenester og produkter det er behov for i sine lokalsamfunn.

Hvorfor: Få jobbmuligheter etter langvarig konflikt

Etter en 60 års borgerkrig og militærdiktatur har grunnleggende tjenester og den sosiale og økonomiske infrastrukturen i mange deler av i Myanmar kollapset.

Kayin ligger i den sør-østlige regionen mot grensen til Thailand og er fortsatt svært preget av konflikten. I området  bor det mange internt fordrevne og flyktninger som har kommet tilbake fra Thailand etter åpningen av landet.

Store deler av befolkningen livnærer seg innen jordbruk. Muligheter for inntektsbringende arbeid utenom jordbrukssektoren er svekket etter årene med konflikt. Produksjon av markedsførte produkter og tjenester har ikke vært mulig på grunn av den sikkerhetsmessige, økonomiske og politiske situasjonen.

Data fra folketellingen i landet fra 2015 viser at arbeidsledigheten blant ungdom i alderen 15-19 år er på over 18 prosent. Kun 38 prosent av ungdom i Myanmar startet på ungdomsskolen ifølge tall tilgjengelige fra 2010 og kun en tredjedel av disse gjennomførte studier i yrkesfag. Dette indikerer at  mange ungdommer står uten utdanning  utover grunnskole.

Yrkesutdanning er lite utviklet og myndighetene har ikke hatt kapasitet til å møte behovet for yrkesopplæring. Det er stort behov for kvalifisert arbeidskraft for utvikling av landet.

Juridiske og institusjonelle rammeverk for yrkesopplæring eksisterer ikke, men er under oppbygging.

Ansvaret for utdanning er spredt mellom ulike departementer og det er behov for økt koordinering. Mye av tilbudet innen yrkesopplæring gis gjennom organisasjoner.

Hva: Opplæring av ungdom

Programmet drives og støttes av Flyktninghjelpen og ungdommene som deltar bor sammen på senteret i de tre månedene opplæringen varer.

Kun fire ungdommer fra hver landsby får delta i programmet, for å sikre at det lokale markedet ikke oversvømmes av små bedrifter og ungdom med de samme ferdighetene.

Ungdom mellom 15-25 år, som ikke har fullført normal skolegang samt enslige foreldre, funksjonshemmede og ungdom som er familieoverhode blir prioritert som deltakere.

Totalt 242 ungdommer fikk i 2015 yrkesopplæring, hvorav 122 menn og 120 kvinner. Programmet startet i 2012 og gjennom hele perioden har 1181 ungdommer fått yrkesopplæring.

Etter fullført eksamen reiser ungdommene hjem til sin egen landsby hvor de fortsetter å få støtte fra mentorer. Alle mentorene og lærerne i programmet får opplæring. Et tyvedagers kurs gir innføring i hvordan formidle og vurdere kunnskap.

Den tette oppfølgingen bidrar til å sikre at ungdommene får den støtten de trenger seks måneder etter endt opplæring. Oppfølgingen gjør det også mulig å kunne dokumentere utviklingen blant dem, som bedriftsresultat og økning i inntekt. 

Flyktninghjelpen har deltatt i møter om nasjonal utvikling av yrkesfag og koordineringsmøter med andre organisasjoner som tilbyr yrkesfag i Myanmar. Planen er å utvide yrkesopplæringstilbudet i Kayin og få dette godkjent av myndighetene når en sertifiseringsordning er på plass.

Publisert 16.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016