Skipet Yacu Kallpa ble beslaglagt
To ganger er skipet Yaca Kallpa blitt stoppet og lasten beslaglagt.
Foto: Environmental Investigation Agency

Stans av ulovlig tømmer

Internasjonalt samarbeid mellom sivilsamfunnsorganisasjoner, myndigheter og Interpol bidro til stans av handel med ulovlig hugget tømmer fra Peru.

Internasjonalt politisk press har bidratt til at peruanske myndigheter øker kontrollen med skogforvaltningen.

Resultat: Beslag av ulovlig tømmer

Påvirkningsarbeid fra miljøorganisasjonen Environmental Investigation Agency (EIA) overfor peruanske myndigheter har bidratt til aksjoner mot organisert kriminalitet og beslagleggelse av ulovlig tømmer. Dette er et resultat av blant annet påvirkning av amerikanske myndigheter til å legge politisk press på Peru.

I september 2015 ble skipet Yacu Kallpa stoppet av grensekontrollen i Houston. Peruanske myndigheter undersøkte leveransekjeden og konkluderte med at 90 prosent var ulovlig hugget. Lasten ble beslaglagt, men ikke skipet.

Hvor mye:

Norge har støttet EIAs arbeid i Peru med rundt ni millioner kroner kroner i perioden 2013-2015.

I januar 2016 ble skipet igjen stanset og lasten beslaglagt i Mexico, slik at det ikke nådde sin siste destinasjon, USA. Tømmer tilsvarende 800 lastebillass ble beslaglagt. Dette var et resultat av et internasjonalt samarbeid om å følge lasten fra Peru til sluttdestinasjon. Amerikanske og peruanske myndigheter, Interpol, EIA og myndighetene i gjennomfartslandene deltok i samarbeidet.

Beslagleggelsene har ført til at ulovlig tømmerhogst og handel har blitt satt høyt på den politiske frihandelsagendaen mellom USA og Peru. Handel med ulovlig tømmer strider mot den bilaterale avtalen.

Fordi USA er et stort marked for peruansk tømmer, er reaksjoner fra USA viktige signaler.I august 2016 ba de Peru forbedre kontrollen av sine skogressurser ved å styrke rollen til skogvoktere og ta i bruk elektroniske systemer for overvåking.

Peruanske myndigheter styrker oppfølging av lovverket i skogsektoren. Antall skoginspeksjoner har økt og avdekket ulovlig hogst og handel. Blant annet slo peruanske myndigheter til mot et nettverk som drev med ulovlig hogst og salg av tømmer. Domstolen konkluderte for første gang med at virksomheten kunne defineres som organisert kriminalitet. Organisert kriminalitet har en strengere strafferamme enn uorganisert kriminalitet.

Hvorfor: Ulovlig hogst forringer regnskog

80 prosent av eksporttømmer fra Peru stammer fra ulovlig hogst. Tømmeret er hugget i vernede skogsområder eller det er vernede tresorter. Peru er verdens femte største regnskogland. To tredjedeler av landet er dekket av regnskog med svært mange utrydningstruede dyre- og plantearter. Avskogingen i landet tilsvarer nær halvannen gang Norges årlige utslipp av CO2.

Korrupsjon og dokumentforfalskning blant myndighetene er utbredt. I tillegg er det begrenset kontroll fra myndighetene.

Leverandørkjeden fra hogst av tømmer til eksport og import er tildekket og gjort kompliserte for å skjule opprinnelsen til tømmeret. Det er vanskelig for kontrollører å få stoppet mye av den illegale tømmerhogsten fordi opprinnelsen er skjult og falsk dokumentasjon presenteres.

Ulovlig hogst bidrar til avskoging og tapte skatteinntekter. Ulovlig hogst innebærer også brudd på menneskerettigheter og overgrep mot de som bor i skogområder. Skogvoktere og kontrollører som forsøker å håndheve loven utsettes også for overgrep og trusler.

Hva: Dokumentasjon av lovbrudd

EIA har samarbeidet tett med peruanske myndigheter og bidratt til kapasitetsutvikling av myndigheter med ansvar for skogforvaltning.

I tillegg til å jobbe opp mot peruanske myndighetene i Peru, har EIA jobbet opp mot representanter i det amerikanske justisdepartementet, handelsdepartementet og kongressmedlemmer. Koordinert innsats har vært viktig for å oppnå resultatene.

EIA har dokumentert at det hugges betydelige mengder med tømmer ulovlig i Peru. De har avslørt og publisert rapporter om hvordan aktørene i skogsindustrien dekker over leverandørkjeder og lager falske leverandørlister og godkjennelser fra korrupte statsansatte kontrollører. Deres dokumentasjon er benyttet som kildemateriale til en rekke medieoppslag om Perus ulovlige tømmerhogst, både i nasjonale og internasjonale medier.

EIA har utviklet en metode for å avdekke ulovlig handel med tømmer. Denne metoden ble benyttet av Interpol og myndighetene for å avdekke leverandørkjedene av lasten på Yacu Kallpa.

Beslaglagt tømmer
Mye av handelen med tømmer er kontrollert av kriminelle grupper, og fortjenesten av handelen er svært høy. Eksempelvis er et mahognitre eller sedertre verdt mellom 60.000-120.000 kroner på verdensmarkedet. Inntektene bidrar til finansiering av kriminelle nettverk.
Foto: Environmental Investigation Agency
Publisert 14.11.2016
Sist oppdatert 14.11.2016

Kilder