Samling i landsbyen Ambewella.
Foto: FORUT

Redusert alkoholmisbruk førte til mindre vold

120 landsbyer på Sri Lanka har opplevd en betydelig reduksjon i alkoholrelaterte voldssaker og skader.

Resultater: Reduksjon i alkoholrelatert vold

Ifølge data samlet inn av FORUTs lokale partnere gikk antall alkoholrelaterte voldssaker og ulykker ned fra nesten 10.000 i 2009 til rett under 2000 i 2013 i et område hvor det bor totalt 155.000 mennesker.

Dette er et resultat av kapasitetsutvikling og holdningsskapende arbeid. Holdninger og forventninger til alkohol er endret. Det er en økt forståelse for de negative konsekvensene av misbruk.

Hvor mye

Norad har støttet programmet med 5,8 millioner kroner i perioden 2013 til 2015.

Antall barn som slutter på skolen på grunn av alkoholmisbruk gikk ned fra 1056 i 2009 til 40 i 2012 i et område med 65 landsbyer.

Antall ulovlige utsalgssteder for salg av alkohol i prosjektområdet, er ifølge FORUTs partnere redusert fra 465 i 2014 til 307 i 2015. Dette gir signaler om at det i lokalsamfunn er mindre akseptert å selge alkohol ulovlig.

Prisen på alkohol har gått opp etter påvirkning fra organisasjoner. Dette er et viktig virkemiddel anbefalt av verdens helseorganisasjon (WHO) for å redusere misbruk.

Samtidig som prisene på alkohol har gått opp har utgiftene til alkohol som andel av familieøkonomien har gått ned i løpet av fem år, fra 35 prosent til 28 prosent.

Reduksjon i alkoholrelaterte problemer og alkoholforbruk bedrer familieøkonomien på grunn av reduserte utgifter til alkohol og helseutgifter forbundet med alkoholmisbruk.

Familieinntekt kan i stedet brukes på skolegang, mat og helsetjenester for familien for øvrig. Prosjektet har også bidratt til økt åpenhet om familievold, noe som tidligere var tabubelagt.

På bakgrunn av de positive resultatene de har oppnådd har FORUTs lokale partnere blitt inkludert i det nasjonale programmet for fattigdomsreduksjon og blitt ledende aktører i arbeidet mot alkoholmisbruk.

Anbefalinger fra organisasjonene om hvordan alkoholloven kan etterleves bedre har blitt fulgt opp av myndighetene ved at lovgivningen er endret.

Det gjennomføres oftere kontroller ved utsalg av alkohol og butikkeiere spør oftere om legitimasjon ved kjøp enn tidligere.

Hvorfor: Alkoholmisbruk et fattigdomsproblem

Alkohol- og narkotikamisbruk er en av årsakene til fattigdom og kriminalitet. På Sri Lanka er det en nasjonal målsetting å redusere dette

Misbruk av alkohol har størst konsekvenser for de fattigste familienes økonomi, sosiale sikkerhet, fysiske og psykiske helse.

Barn sluttet på skolen fordi familiene ikke hadde råd til skolegang når store deler av inntektene ble brukt på alkohol og narkotika.

Tidligere var vold i nære relasjoner noe som ikke ble snakket om. Det var få muligheter til å melde fra om vold.

En undersøkelse om etterlevelsen av alkoholloven viste at den nesten ikke ble fulgt og at alkohol ble solgt til barn under atten år. Kun to prosent av alkoholutsalg og 21 prosent av tobakkselgere fulgte loven. Ingen kontrollerte om loven ble fulgt.

Hva: Lokalt tilpassede metoder for å endre kultur og adferd

Arbeidet består i å gi informasjon til lokalbefolkningen gjennom bruk av metoder som er tilpasset lokal kultur. Dette gjør det mulig å ta opp temaer som i srilankisk kultur tradisjonelt har vært for sensitive til å røre ved.

Kjønnsroller blir diskutert sammen med hva som forårsaker vold. Eksempler på metoder benyttet, er å lage et familiebudsjett hvor utgifter til alkohol er inkludert og dermed synliggjøre hvor mye av familieinntekten som går til alkohol.

Målgruppene i prosjektet er landsbyer med det høyeste forbruket av alkohol, tobakk og narkotika. For å nå ut med informasjon har det blitt opprettet barneklubber, kvinnegrupper, ungdomsgrupper og grupper for menn.

De lokale gruppene får opplæring i hvordan de kan samarbeide med politi, helsevesen, velferdstjenester og det nasjonale utviklingsprogrammet, Samurdhi. Dette samarbeidet bidrar til at lokalbefolkningen vet hva de kan kreve av tjenester.

Det er nå etablert kontaktpunkter i landsbyene hvor man kan melde fra om vold i hjemmet.

FORUT har arbeidet med rusproblematikk på Sri Lanka siden 1981 og samarbeider med de tre lokale partnere FISD (Foundation for Innovative Social Development), HLAD (Healthy Lanka Association for Development), WODEPT (Women’s Organisation for Development Peace and Temperance).

Publisert 18.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016