jente utdanning somalia
Noen av skolebarna ved skolene i Somaliland der ADRA arbeider.
Foto: Frank Spanger, ADRA Norge/ADRA Somalia

Lokalsamfunn går sammen for å gi flere barn skoletilbud

I områder hvor den offentlige skolen ikke har fungert, samarbeider nå lokalsamfunn og foreldre med myndighetene slik at flere starter på skolen.

Resultater: Flere barn går på skole

ADRAs (Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon) arbeid blant særlig sårbare grupper i sørlige og sentrale områder i Somalia har bidratt til at flere barn begynner på skolen.

Hvor mye

Norad har støttet ADRAs arbeid med utdanning i Somalia siden 2014 med totalt 14,3 millioner kroner i 2014 og 2015.

Som følge av ADRAs arbeid har 7443 barn begynt på skolen i 2015 sammenlignet med 5644 i 2014.

I hele regionen har andelen barn som begynner på skolen økt fra 22 prosent i 2014 til 38,6 prosent i 2015. I tillegg til generell økning i barn som går på skole har 61 barn med nedsatt funksjonsevne (39 gutter og 22 jenter) begynt på skole for første gang. 

Bevissthet om verdien av utdanning for jenter og marginaliserte grupper har økt gjennom arbeidet til blant annet lokale skolekomiteer.

Foreldre ønsker i større grad å sende barna sine på skolen. Nøkkelpersoner i lokalsamfunnene hevder at komiteenes påvirkningsarbeid har hatt avgjørende betydning for at flere barn nå går på skolen.

Hvorfor: Manglende skoletilbud

1,8 millioner barn i skolealder i de sørlige og sentrale regionene i Somalia begynner aldri på skolen. 29 prosent av de som begynner på skolen fullfører ikke.

Jenter utgjør 36 prosent av elevene i grunnskolen. Mangel på fasiliteter, penger og motivasjon samt kulturelle stereotyper blant foreldre, bidrar til at de ikke sender døtrene på skole.

20 år med borgerkrig har ødelagt mer enn 75 prosent av de offentlige skolene i områdene. Under borgerkrigen ble utdanning nedprioritert av familier fordi de brukte sine begrensede ressurser på å overleve fra dag til dag.

Myndighetene mangler penger til å betale lærerlønninger og ressurser til å følge opp lønnsutbetaling og oppfølging av lærere.  Det er i tillegg store utfordringer med kontroll og koordinering av kvalitet på pensum, lærerutdanning og skolebygg.

Hva: Involvering av foreldre, lokalsamfunn og myndigheter

ADRA Somalia jobber med fattige og internt fordrevne i 20 lokalsamfunn hvor sentrale myndigheter nylig har fått kontroll.

Her er myndighetene ivrige etter å bygge ut utdanning og helsetilbud da de ser dette som sentralt for å stabilisere området.

Programmet gjennomføres i samarbeid med lokalsamfunn, tre regionale skoleadministrasjoner og sentrale myndigheter i Mogadishu.

Lokalsamfunnene forplikter seg til å bevare fred lokalt og legge til rette for aktiviteter. Blant annet har de bidratt med arbeidskraft og bygningsmaterialer samt lønn til lærere.

Programmet har bygget 31 nye klasserom, lærerkontor, vannreservoarer og separate jente- og guttetoaletter.

146 lærere, hvorav 22 kvinner, har fått pedagogisk opplæring for å bedre kvaliteten på undervisningen.

Kurs i læringsmetoder ga ikke tilstrekkelige resultater i undervisningssituasjonen. Det ble derfor startet en ordning der mentorer observerer lærerne i arbeid og gir tilbakemelding.

Pensum for lærerutdanning og mentorveiledning for lærere ble utviklet i samarbeid med to lokale universiteter. Lærerne jobber på 20 grunnskoler, seks hurtigskoletilbud og ti sentre for uformell utdanning.

Utdanningstilbudet er tilpasset ulike målgrupper:

  • barn under 14 år som ikke går på skole tilbys alderstilpasset komprimert undervisning
  • hurtigskole for barn som har falt ut av skolen eller ikke har startet på skolen i vanlig skolealder til for å komme tilbake til vanlig skolegang
  • barn over 14 år og voksne som lærer å lese og skrive for å kunne starte på yrkesopplæring
  • yrkesopplæring av ungdom og voksne tilpasset lokale markedsbehov

20 lokale skolekomiteer er etablert og har fått opplæring. De har bidratt til at lokalsamfunnet diskuterer temaer som konflikt, funksjonshemmedes rettigheter og likestilling mellom gutter og jenter.

Komiteene har det overordnede ansvaret for skolen og har fulgt opp skoleregistrering, oppmøte blant elever og lærere, utbetaling av lønn til lærere og vurdering av kvaliteten på skolebygninger. De har organisert 40 landsbydialoger mellom myndigheter og lokalsamfunn for å utvide skoletilbudet og skaffe finansiering.  

Ansatte i utdanningsdepartementet har fått opplæring. Programmet har bidratt med teknisk personell som har arbeidet hos myndighetene og bidratt til etablering av standarder for bygningskvalitet på klasserom, standardisering av pensum og sertifiseringer i uformelle utdanningstilbud.

Publisert 16.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016