Mohamad Abu Hantash og moren, Kho Zama Abu Hantash leker under aktivitetsdagen. Til venstre CBR programcoordinator Fatmeh Daragmeh.
Aktivitetssenteret i den palestinske flyktningeleiren al-Fari'ah brukes med jevne mellomrom av barn og foreldre. De kommer sammen for å utveksle erfaringer og for å leke. Mohamad Abu Hantash og moren Kho Zama Abu Hantash leker under aktivitetsdagen. Til venstre CBR-programcoordinator Fatmeh Daragmeh.
Foto: Ken Opprann

Lokale myndigheter tar mer ansvar

Funksjonshemmedes blir bedre ivaretatt av lokale myndigheter. Det er et resultat av påvirkning fra interesseorganisasjoner.

Resultater: Rettigheter ivaretas av lokale myndigheter

Norges Handikapforbund, i samarbeid med lokale partnere, har bidratt til at lokale palestinske myndigheter tar ansvar for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og at deres behov blir ivaretatt.

240 lokalsamfunn administrerer nå egne tjenesteleveranser for funksjonshemmede.

Arbeidet organiseres gjennom lokale rehabiliteringsprosjekter som støtter inkludering av funksjonshemmede i helse, utdanning, yrkesopplæring og andre tjenester.

Lokale myndigheter dekker kostnadene til programmer for funksjonshemmede, mens interesseorganisasjonene tilbyr faglig hjelp og veiledning.

Ved utgangen av 2015 hadde lokale myndigheter tatt på seg det økonomiske ansvaret for 98 ansatte som jobber med sosial integrering og tilgang til tjenester for funksjonshemmede.

Nærmere 4.400 funksjonshemmede barn (55 prosent gutter og 45 prosent jenter) har blitt inkludert i førskoler og grunnskoler på Vestbredden og i Gaza som en følge av programmet.

972 personer med nedsatt funksjonsevne ble selvstendig næringsdrivende, 601 fikk fast jobb og 1688 fikk midlertidig jobb.

En nasjonal strategi for inkluderende utdanning ble ferdigstilt i 2015. Interesseorganisasjonene bidro med innspill til denne for bedre ivaretakelse av funksjonshemmedes rettigheter.

Strategien vil være et viktig verktøy for å samordne innsats for inkludering av funksjonshemmede fra ulike, eksterne og interne, aktører. 

Hvor mye: 

Programmet fikk 5.032.914 kroner i støtte fra Norad i 2015 gjennom Norges Handikapforbund, som er en medlemsorganisasjon i Atlas-alliansen. I tillegg fikk programmet støtte fra Sida gjennom Svenske Diakonia. 

 

Hvorfor: Dårlig tilbud fra myndighetene

Syv prosent av befolkningen i Palestina har nedsatt funksjonsevne. Under halvparten av dem kan lese og skrive og under ti prosent er i arbeid, viser 2011-tall fra det palestinske sentrale statistikkbyrået.

Ifølge organisasjoner som arbeider med funksjonshemmede, har 73 prosent av unge funksjonshemmede opplevd diskriminering. Dette skjer ofte ved henvendelse til skole og helsetjenester, som East Jerusalem YMCA.

Den pågående konflikten skaper flere funksjonshemmede samtidig som sosial infrastruktur og grunnleggende tjenester ødelegges.

Mange av tjenestene til funksjonshemmede i Palestina leveres av sivilsamfunnsorganisasjoner uten overordnet koordinering. Lokale myndigheter bør på sikt ta over ansvaret for ivaretakelsen av rettigheter og tjenester.

Hva: Bevisstgjøring av lokale myndigheter

Programmet har siden 2008 gjennom lokalt baserte rehabiliteringsprogrammer arbeidet med å styrke lokale myndigheters kompetanse til å ivareta rettighetene til funksjonshemmede.

Arbeidet er gjennomført av 16 lokale organisasjoner på Vestbredden og i Gaza, Jordan og Libanon.

Ved utgangen av 2015 var 111 aktive selvhjelpsgrupper etablert. Dette var en økning fra 89 i 2014 og illustrerer en økt mobilisering av funksjonshemmede i lokalsamfunnene. 57 prosent av medlemmene i gruppene, er kvinner.

Selvhjelpsgrupper har jobbet som ombudsmenn for å påse at lokale myndigheter inkluderer funksjonshemmedes rettigheter i sitt arbeid. Videre har programmet jobbet for økt inkludering og mindre diskriminering av funksjonshemmede.

Informasjon om hvorfor funksjonshemmede barn ikke går eller slutter på skolen har blitt samlet inn. Deretter oppsøker selvhjelpsgrupper foreldre for å motivere de til å sende barna på skolen eller bidra til å løse andre hindringer for at de ikke går på skolen, som for eksempel transport.

Programmet har brukt ulike metoder for å spre informasjon, som teater, kunst, fotografi, dans, media og film.

Journalister har fått opplæring i hvordan de skal omtale personer med nedsatt funksjonsevne for å redusere diskriminerende omtale i media.

Publisert 24.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016
Flere eksempler:

Norges Handikapforbund

Kilder