Forhandlinger DR Kongo
Forhandlinger om kontrakter for sosiale utviklingsprosjekt mellom lokalbefolkningen og hogstselskap i Bankaie
Foto: WWF DRC

Lokal kunnskap sikrer skole og helsetilbud

Opplæring av lokale organisasjoner og lokalsamfunn har ført til at de kan forhandle frem gode avtaler med hogstselskaper for sosiale utviklingsprosjekt.

Resultater: Etterlevelse av loven og sosial utvikling

Opplæring av lokalbefolkning og lokale organisasjoner i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo), har gitt kunnskap om hvordan de kan få kompensasjon fra hogstselskaper.

Lovgivningen stiller krav om at selskaper som får hogstkonsesjon må gi kompensasjon og inngå økonomiske avtaler med lokalsamfunn som berøres av hogsten.

Hvor mye

Norad har bidratt med rundt 9 millioner kroner til WWFs arbeid i DR Kongo i perioden 2012-2015. Dette representerer 4,5 prosent av det årlige budsjettet til WWF DR Kongo.

Lokalsamfunn har etter opplæring forhandlet seg frem til avtaler om lokale utviklingsprosjekter.

Det er inngått 85 avtaler med lokalsamfunn om utvikling i 57 områder hvor hogstkonsesjoner er gitt. World Wildlife Fund, WWF, var tilrettelegger for inngåelse av 45 av avtalene.

Til sammen har de generert verdier på 13,6 millioner dollar til utvikling. Blant annet er det bygget skoler, helsetjenester, markedsplasser, brønner, vei og annen infrastruktur.

Avtalene varierer fra å være overføring av penger til at skogselskap står for bygging av skoler og helseklinikker.

At avtaler inngås betyr ikke nødvendigvis at alle avtaleforpliktelsene oppfylles. Kun halvparten av verdiene i kontraktene er overført til lokalsamfunn.

Sivilsamfunnsorganisasjoner samarbeider med lokalbefolkningen for å påvirke selskapene til å respektere sine forpliktelser.

Så langt er det bygget 27 skoler, 7 helsesentre, 14 administrative sentre og 19 kilometer vei.

WWF har observert at i områder hvor selskapene overholder sine forpliktelser, går det flere barn på skolen og flere har tilgang til og bruker helsetjenester. Dette er i områder hvor det er lite eller ingen investering i infrastruktur fra sentrale myndigheter. Avtalene med hogstselskapene er derfor viktige for utvikling og levevilkår.

Totalt 16 millioner mennesker bor i skogsområdene hvor resultatene er oppnådd. Områdene dekker et areal på 107.000 kvadratkilometer – et areal større enn Nederland og Danmark til sammen.

Hvorfor: Selskaper og myndigheter følger ikke opp loven

Regnskogen i og rundt DR Kongo er verdens nest største regnskogsområde etter Amazonas i Sør-Amerika. Over halvparten av skogen ligger i DR Kongo.

40 millioner mennesker bor i skogområder i DR Kongo og er avhengige av det skogen kan levere av mat, medisiner og bygningsmaterialer.

Ifølge kongolesisk lovgivning skal hogstselskaper inngå avtale med lokalsamfunn og lage en plan for sosial utvikling når de får tildelt en hogstkonsesjon.

Lovgivningen om avtaler for lokal sosial utvikling er utviklet som et alternativ til at selskaper betaler skatt sentralt.

Få selskaper følger loven om å ha en plan og avtale med lokalsamfunn om sosial utvikling. De ser ofte på de lokale avtalene som en utgift de helst vil unngå.

Kontrollen med skogshogsten fra myndighetenes side er svak. De har ikke tilstrekkelig kapasitet til å følge opp etterlevelse av loven og korrupsjon innen skogforvaltningen er høy. Lokalsamfunnets oppfølging og krav er derfor avgjørende for at avtalene kommer på plass og følges opp.

Lokale avtaler kan bidra til at hogst gjennomføres med bærekraftige metoder og at lokalsamfunn får en del av overskuddet. Veldrevne konsesjoner blir ofte sertifisert.

Hva: Opplæring i rettigheter og forhandlingsteknikk

WWF-DRC har støttet lokale sivilsamfunnsorganisasjoner i fire stater nord i DR Kongo.

2800 personer har fått opplæring. 21 lokale organisasjoner har deltatt i arbeidet for å spre informasjon og forhandle og følge opp lokale avtaler.

Arbeidet når ut med informasjon om rettigheter knyttet til forvaltning av skogen til en befolking på totalt 38.000 mennesker.

I tillegg er det gitt opplæring i hvordan det kan inngås gode avtaler som ivaretar lokalbefolkningens rettigheter og sikrer inntekter.

WWF har støttet myndighetenes arbeid for bedre skogforvaltning gjennom studier av lovgivning, faglig støtte og opplæring av personell.

WWF har utviklet en manual for forhandling av lokale avtaler og retningslinjer for bærekraftig skogbruk.

Etableringen av en nasjonal koalisjon for urbefolkning ble støttet av WWF. Organisasjonen var sentral i etableringen av den nasjonale koalisjonen for å stanse illegal hogst, som nå består av over 100 medlemsorganisasjoner fra myndigheter, privat næringsliv og sivilt samfunn.

Publisert 17.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016