Angola
Lokale kirkegrupper kjemper mot korrupsjon i eget lokalsamfunn. Gruppene følger opp offentlige budsjett og forbruk og hvordan oljeinntekter kommer folk flest til gode.
Foto: Håkon Haugsbø / Kirkens Nødhjelp

Kirkene ledet an i kampen for bedre offentlig forvaltning

Det har ikke vært tradisjon for kommunene å dele budsjettene med befolkningen.

Resultater: Avdekket og fulgte opp mislighold av offentlige midler

Opplæring i forståelse og oppfølging av offentlige budsjett har bidratt til etablering av lokale «følg pengene grupper» som etterspør offentliggjøring av budsjett og følger med på forbruk.

Som resultat av dette oppfølgingsarbeidet har nå seks kommuner offentliggjort sine lokale budsjetter for fattigdomsbekjempelse og utvikling. Arbeidet ledes av det nasjonale kirkerådet, CICA.

Hvor mye

Norad har støttet arbeidet med totalt 3,0 millioner kroner i perioden 2013-2015 som eneste giver.

Det har ikke vært tradisjon for kommuneadministrasjonen å dele budsjettene med befolkningen. Dette blir nå gjort i kommunene hvor CICA jobber.

I starten møtte gruppene stor skepsis og tilbakeholdenhet fra myndighetene og ble i flere tilfeller nektet tilgang til planer og budsjetter.

Gjennom dialog og samhandling med lokale myndigheter har gruppene nå også fått anledning til å påvirke utformingen av lokale budsjetter og planer. 

Gruppene har avdekket saker hvor offentlige prosjekter har stanset opp og bidratt til å få fortgang i dem. For eksempel ble to skoler og en helseklinikk ferdigstilt i 2015, etter at arbeidet hadde stanset opp på grunn av økonomisk mislighold. En annen kommune fikk vannposter installert som resultat av arbeidet.

CICA publiserer årlige fattigdomsanalyser basert på lokale konsultasjoner. Rapportene brukes av sivilsamfunnsorganisasjoner, parlamentarikere og politikere som dokumentasjon og bevis i arbeidet med å kreve mer åpenhet og ansvarlighet i bruken av offentlige midler.

Omfanget av gruppenes arbeid har økt siden oppstarten i 2010 og blitt stadig mer anerkjent.

I 2014 sendte presidentens kontor et brev til provins- og lokalmyndighetene og ba om at anbefalingene fra CICA ble brukt i utarbeidelsen av utviklingsplaner for 2015. Det er flere eksempler på at dette ble gjort.

Hvorfor: Ujevn fordeling av offentlige ressurser

Angola er et land i økonomisk vekst med store oljeinntekter.

Majoriteten av befolkningen på landsbygda lever med dårlige eller ingen offentlig tjenestetilbud innen helse og utdanning. I tillegg er det mangel på rent vann og trygge sanitærforhold.

I 2015 ble Angola rangert som et av verdens minst åpne land relatert til budsjetter og forvaltning av offentlige midler. Når budsjetter offentliggjøres får befolkningen muligheter å følge med på at penger brukes som planlagt og at pengene prioriteres etter behov.

Angola har et lukket og sentralisert system, og det er fra myndighetenes side ingen tradisjon for å invitere befolkningen til å komme med innspill til offentlige prosesser.  

En evalueringsrapport av programmet i 2013 viser til betydningen av at kirkene spiller en sentral rolle i arbeidet.

Kirkene har på grunn av sin sterke stilling i det angolanske samfunnet et større handlingsrom enn andre organisasjoner i det sivile samfunnet.

Kirkene blir ikke sett på som like truende som politiske og sosialt aktivistiske aktører. Dessuten er myndighetene forsiktige med å være uenige med kirkene på grunn av tilslutningen de har i folket.

Arbeidet har også bidratt til at kirkene selv ser at de har en rolle å spille som positive endringsagenter.

Hva: Budsjettoppfølging og oppfølging av offentlige prosjekt

CICA har siden oppstarten i 2010 lært opp 182 personer (45 prosent kvinner) i å forstå og analysere offentlige budsjetter. Dette inkluderer forståelse av budsjettprosessen og hvordan følge pengene fra oljefunn til inntekter og hvordan dette føres i nasjonale og lokale budsjetter.

Deltakerne kommer fra ulike samfunnslag og ulike yrkesgrupper. Etter opplæring arbeider deltakerne i grupper på 20 - 25 medlemmer.

Gruppene har besøkt 227 offentlige prosjekter over en treårs-periode hvor hvert prosjekt har blitt besøkt i gjennomsnitt tre ganger i året for å sjekke fremdriften.

CICA har også gjennomført fattigdomsanalyser gjennom lokale konsultasjonsmøter og estimerer at de har konsultert rundt 7500 personer i året siden oppstarten i 2010.

Den brede deltakelsen er i seg selv et godt resultat. Totalt har CICA publisert seks rapporter med informasjon hentet inn gjennom fattigdomsanalysene.

Rapportene er delt med myndighetene som innspill til fattigdomsplaner og lokale budsjetter. I 2015 hadde gruppene 50 møter om budsjettinformasjon med politikere lokalt og nasjonalt.

I 2013 startet et samarbeid med den katolske kirkens komite for rettferdighet og fred. Samarbeidet har bidratt til å gi større bredde og mer tyngde til arbeidet.

Sammen representerer de protestantiske kirkene og den katolske kirken 79 prosent av befolkningen og utgjør en mektig stemme som ikke kan ignoreres av myndighetene.

Kirkens Nødhjelp har bidratt med opplæring og kvalitetssikring i prosjektet gjennom rådgivere som har jobbet tett med lokale partnere. Videre har organisasjonen bidratt med relasjonsbygging med andre aktører gjennom utveksling med partnere i andre land samt kontakt med den katolske kirken.

Publisert 17.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016

Kilder