Illustrasjon: Kakaoplanter, Nicaragua.
Foto: Gunnar Zachrisen

Jordbruksvarene nådde ikke frem til butikkene

Oppnådde ikke mål om å hjelpe fattige bønder med å selge varene sine.

Planlagt resultat: Økning i jordbruksproduksjon og tilgang til marked

Et av Utviklingsfondets prosjekter i Nicaragua hadde som mål at fattige bønder skulle ha bedre tilgang til markedene for å få solgt varene sine.

Hvorfor: Fattige bønder med potensiale for å produsere til marked

Hvor mye

Utviklingsfondet mottok 540.000 kroner fra Norad hvert år i perioden 2012-2014

Målgruppene i prosjektet kommer fra tre ulike befolkningsgrupper i Nicaragua; Misquitos, Garifunas og Creoles.

De produserer nok mat til eget forbruk, men er fattige og har ingen inntekter.  Mange av bøndene har mulighet til å produsere mer enn de gjør, men mangler kunnskap om hvordan de kan få solgt varene sine.

Økning i produksjon og salg av jordbruksvarer ble sett som en mulighet til å øke inntekter, dersom de fikk tilgang til markeder.

Hva: Markedstilpassede produkter og markedsføring

Utviklingsfondets lokale partner gjennomførte markedsundersøkelser hvor de identifiserte etterspørsel av ulike varer.

Bearbeidede kokosprodukter pekte seg ut som gode produkter, og bøndene fikk opplæring i hvordan videreforedle kokos til ulike produkter som kokosolje, kokosmelk og tørket kokos.

I tillegg fikk bøndene utstyr og maskiner for å videreforedle produktene. Produktene ble markedsført, en butikk etablert og produktene ble presentert på varemesser.

Hvorfor det ikke gikk som planlagt: For lite fokus på organisering av bønder og distribusjon

Det ble ikke etablert samarbeid og system for leveranser mellom butikken som skulle selge varene og bondeorganisasjoner som skulle levere disse. Dette gjorde det vanskelig å sikre volum og kvalitet på produktene.

Butikken hadde ikke kapital til å betale bøndene når de leverte varene. Det ble satset lite på kontakt med distributører som kunne spre varene til flere butikker og markeder.

Den lokale organisasjonen som gjennomførte prosjektet er god på arbeid med minoriteters rettigheter, miljøvern og forskning, men hadde ikke kompetanse på markedsføring og salg.

Mange ulike aktiviteter rettet mot målgruppen kan ha ført til at arbeidet med å øke inntekter ikke fikk nok prioritet.

Lærdommer: Behov for lokal organisering og samarbeid med distributører

Bøndene burde vært organisert i kooperativer for å stå sterkere sammen og selge sammen i større volum.

Dette vil være fokus fremover i prosjektet i tillegg til å knytte bøndene sammen med nasjonale kooperativnettverk som kan bidra med kompetanse og relasjoner til distributører.

Der kan de også få opplæring og støtte til videreforedling av produkter, bredere markedstilgang og tilgang på kapital.

Publisert 21.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016