Fødestue Sudan
Fødestue ved Aldubaiba helseklinikk i Sudan.
Foto: Håkon Haugsbø / Kirkens Nødhjelp

Flere trygge fødsler i konfliktområder

Klinikker ble renovert og helsepersonell ansatt slik at 75.000 mennesker i et konfliktområde fikk tilgang til helsetjenester.

Resultater: Flere trygge fødsler

I samarbeid med to lokale partnere tilbyr Kirkens Nødhjelp helsetjenester til internt fordrevne og lokalbefolkning i Sør-Kordofan. Området er preget av konflikt.

Antall fødsler assistert av utdannet helsepersonell økte fra 247 i 2012 til 3623 i 2015.

Fødsler som gjennomføres med assistanse av opplært helsepersonell bidrar til lavere dødelighet blant barn og mødre. Alvorlige komplikasjoner knyttet til fødsler tas hånd om. Mor og barn følges opp før og etter fødsel. Dette bidrar til at risikoen for sykdom og underernæring reduseres.

Hvor mye

Kirkens Nødhjelp mottok 3.285.340 kroner til prosjektet i perioden 2013-2015.

Arbeidet gjennomføres i et område hvor tilliten til moderne helsetjenester er svekket som følge av dårlig utbygd tilbud og lange reiseveier.

Mange foretrekker tradisjonell medisin istedenfor eller i tillegg til moderne medisin. Å få befolkningen til å oppsøke og bruke moderne helsetjenester, spesielt ved fødsler, er derfor viktig for å bidra til bedre helse.

Myndighetene hadde ikke penger til å renovere klinikkene, men lovet å ansette personell dersom organisasjonene gjorde det. Organisasjonene renoverte klinikkene og myndighetene har ansatt 24 personer. Området har fått et tilbud som tidligere ikke fantes.

Helsekomiteer er etablert som en del av programmet. De har fått opplæring og bidratt med informasjon til befolkingen om betydningen av å oppsøke helsehjelp. I tillegg har de påvirket myndighetene til å bidra med midler til oppgradering av det lokale sykehuset.

En av helsekomiteene har opprettet et helsefond for innkjøp av medisiner. Fondet består av bidrag fra lokalbefolkningen, noe som indikerer at det tas mer ansvar lokalt for helsetjenester.

Hvorfor: Overtro og mangel på helsetjenester

Sør-Kordofan ligger i Nuba-fjellene i Sudan. En væpnet konflikt blusset opp i 2011 og mange mennesker har flyktet. Prosjektet gjennomføres i et område som er roligere enn nærliggende områder og som mange har flyktet til.

Nasjonal helsestatistikk fra 2010 i Sudan viser at mødre-dødeligheten ligger på 216 per 100.000 fødsler og dødelighet blant barn under fem år ligger på 83 per 1000 levendefødte.

Mange kvalifiserte helsearbeidere har flyktet fra Sør-Kordofan på grunn av konflikten og mye av infrastrukturen for helsetjenester i staten er ødelagt. Derfor er det grunn til å tro at dødeligheten blant mødre og barn er høyere enn de nasjonale tallene.

Før de lokale helseklinikkene ble renovert måtte lokalbefolkningen reise 100 kilometer til nærmeste klinikk. Medisinleveranser fra myndighetene varer vanligvis i tre av årets tolv måneder og befolkningen må skaffe medisiner selv.

Mangel på informasjon kombinert med tradisjonell tro om hvorfor mennesker blir syke og dør bidrar til at mange ikke tror at moderne helsetjenester kan hjelpe og lar være å oppsøke dem.

Dette innebærer at kvinner føder hjemme snarere enn å oppsøke utdannede jordmødre og fødselshjelpere. Tradisjonelle metoder foretrekkes. Det er lite medisinsk oppfølging av de gravide og nyfødte.

Hva: Informasjon og tilgang til moderne helsetjenester

Programmet bidrar med grunnleggende informasjon og opplæring om forebyggende helse.

Opplæring inkluderer hvordan forebygge vanlige sykdommer som malaria, diare og vannbårne sykdommer samt sikre rett ernæring til små barn.

Informasjon blir gitt gjennom kurs ved helseklinikker, bruk av helsekomiteer i tillegg til hjemmebesøk og helsekampanjer.

Helseklinikker har blitt renovert og tilbyr helsetjenester. Ansatte og frivillige ved helseklinikkene har fått opplæring. Dette inkluderer 18 jordmødre, seks leger og fire sykepleiere. Fire helsekomiteer med rundt ti medlemmer hver er opprettet.

Området er vanskelig å nå ut til blant annet fordi reisetillatelse fra myndighetene kreves dersom man bor utenfor området. Arbeidet gjennomføres av to lokale organisasjoner.

Publisert 15.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016