kvinner afghanistan
Kvinner og internt fordrevne står ofte overfor juridiske utfordringer knyttet til bosetting, landrettigheter og diskriminering.
Foto: Ken Opprann

Bedre rettshjelp for kvinner

Systematisk arbeid for å endre holdninger og øke bevisstheten i lokalsamfunnet har gitt resultater.

Resultater: Kvinners og flyktningers rettigheter sikret

Flyktninghjelpens arbeid har ført til endrede holdninger til kvinners rettigheter blant mullaer, imamer og ansatte i justissektoren i den afghanske provinsen Faryab.

Justissektoren har blitt mer effektiv og profesjonell, og ansatte tar i større grad rettferdige beslutninger. Spesielt er rettighetene til internt fordrevne, returnerte flyktninger og kvinner i større grad ivaretatt.

Hvor mye

Dette var en del av et større ICLA- og utdanningsprosjekt som pågikk i perioden 2013 - 2015. ICLA-delen hadde et totalbudsjett på 3,5 millioner kroner. Norad var eneste giver.

Kunnskapen om landrettigheter og sivilrett har økt i lokalsamfunnet.

Flere tvistesaker er meldt inn til formelle og tradisjonelle myndigheter etter at flyktninger og internt fordrevne har deltatt på kurs om lover og rettigheter.

436 av 639, det vil si 68 prosent av rettssaker meldt av Flyktninghjelpen, ble løst og avsluttet.

Sakene dreide seg i hovedsak om eiendomsrettigheter og familierett. 257 mennesker fikk eget identifikasjonskort. Flere krav har kommet, spesielt fra kvinner. Før prosjektet startet hadde ingen lokale domstoler registrert saker om kvinners rettigheter.

Etter tre års arbeid er 1386 saker relatert til kvinners rettigheter registrert. Før prosjektet startet var dette utenkelig på grunn av kulturelle hindringer og mangel på kunnskap om juridiske rettigheter.

Bevissthet om rettigheter har hatt en effekt også på det daglige og sosiale livet til kvinner i området.

Samtaler Flyktninghjelpens ansatte har hatt med kvinnene i ulike fokusgrupper viser at kvinnene har fått mer selvtillit, respekt i familien og at det er mindre vold i hjemmet.

Hvorfor: Kvinner har begrensede rettigheter

Kvinner og internt fordrevne står ofte overfor juridiske utfordringer knyttet til bosetting, landrettigheter og diskriminering.

Kvinner har begrensede eiendomsrettigheter, og arverett for kvinner er begrenset. Det oppstår ofte konflikter med mannlige slektninger når kvinner forsøker å hevde sin rett på arv.

Kvinner blir ofte sett på som menns eiendom. Rettssystemet støttet ikke kvinners rettigheter, og kvinner har lav tillit til rettssystemet.

Et annet problem knyttet til rettssikkerhet, var at få kvinner hadde identitetskort. Før prosjektet var interessen for å skaffe seg identitetskort lav.

Det var mangelfull informasjon om fordelene med å ha et slikt identitetskort, korrupsjon, omfattende byråkrati, diskriminerende normer og at ektefellene ikke tillot konene å skaffe seg identitetskort.

Hva: Opplæring, informasjon og støtte

Flyktninghjelpens rettshjelpsprogram, ICLA (Information, Counselling and Legal Assistance), hjelper internt fordrevne og tilbakevendte flyktninger.

Hovedformålet med ICLA er å sikre at disse gruppenes rettigheter blir respektert og at varige løsninger for rettssikkerhet etableres. ICLA fokuserer i hovedsak på eiendomsrett, identitetspapirer, arbeideres rettigheter, familiesaker og beskyttelse av ofre for seksuell og kjønnsbasert vold.

I løpet av de siste tre årene har Flyktninghjelpen holdt 52 kurs om islamsk lov og moralkode basert på koranen(Sharia), rettigheter, afghansk lovgivning, eiendomsrettigheter, familielovgivning og dokumentasjonskrav.

Kursene ble holdt for ansatte i den formelle justissektoren, landsbyledere, mullaer og ledere i tradisjonelle domstoler («shuras» og «jirgas»).

Totalt ble 22.300 mennesker nådd gjennom programmet i elleve provinser i Faryab-distriktet.

Lokalsamfunnet ble involvert gjennom over 150 møter og 70 fokusgruppediskusjoner rundt temaet rettigheter. Videre bisto Flyktninghjelpens ICLA-team enkeltpersoner i Faryab ved  rettssaker.

Publisert 18.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016