300 organisasjoner stod sammen for å endre grunnloven i Zambia
Koalisjonen Grand Coalition on the Campaign for a People-Driven Constitution, drevet av Panos, fikk et stort antall organisasjoner i Zambia til å jobbe sammen for økt åpenhet i reformen av grunnloven. Arbeidet førte til bred deltakelse fra sivilsamfunnet i en prosess som i utgangspunktet var lukket. Da den nye grunnloven ble vedtatt i parlamentet i desember 2015, inneholdt den flere endringer som koalisjonen hadde kjempet for. Talsmenn for koalisjonen hevder at endringene vil bidra til å styrke demokratiutviklingen i Zambia i årene framover. Panos får norsk bistand for å drive dette arbeidet framover.

300 organisasjoner stod sammen for å endre grunnloven

Sivilsamfunnets lange kamp for grunnlovsendringer i Zambia har ført til viktige endringer.

Resultater: Grunnlovsendringer ble vedtatt

Koalisjonen Grand Coalition on the Campaign for a People-Driven Constitution fikk et stort antall organisasjoner i Zambia til å jobbe sammen for økt åpenhet i reformen av grunnloven.

Arbeidet førte til bred deltakelse fra sivilsamfunnet i en prosess som i utgangspunktet var lukket. Da den nye grunnloven ble vedtatt i parlamentet i desember 2015, inneholdt den flere endringer som koalisjonen hadde kjempet for. Talsmenn for koalisjonen hevder at endringene vil bidra til å styrke demokratiutviklingen i Zambia i årene framover.

Hvor mye

PSAf mottok totalt 450.000 kroner fra Norad for arbeidet i Zambia i perioden 2012-2016.

Eksempler på endringer som sivilsamfunnet kjempet for, er at presidenten må velges av flertallet av velgerne, eventuelt i en andre valgomgang hvis ingen får over 50 prosent i den første.

Alle presidentkandidater må ha en visepresidentkandidat for å kunne stille til valg. Denne skal tre inn dersom presidenten ikke kan styre landet. Tidligere var det presidenten som utnevnte visepresidenten. Etter det siste valget i september 2016 ble visepresidenten innsatt sammen med presidenten.

En grunnlovsdomstol ble opprettet for å sikre at lover og vedtak harmonerer med grunnloven. Grunnlovsdomstolen skal regulere domstolenes virksomhet og styrke borgeres rettssikkerhet.

Det ble også lovfestet at anklager om uregelmessigheter ved gjennomføring av valget må behandles av grunnlovsdomstolen i løpet av 14 dager.

Valget som ble gjennomført høsten 2016 ble den første testen på endringene. Opposisjonen klaget inn valgresultatet, klagen ble behandlet i løpet av 14 dager og dette bidro til stabilitet etter valget.

Tidligere har misnøye med valgresultatet ført til månedslange protester og lammelse av myndigheter, og presidenten har blitt utnevnt uten at slike saker har vært ferdigbehandlet.

Med de nye grunnlovsendringene skal lokale ordførere velges av folket. Det er første gang folket får stemme over hvem som skal lede lokale myndigheter.

Parlamentet har fått sin første kvinnelige ordstyrer etter innføringen av to ordstyrere, en av hvert kjønn.

Det var en million flere som stemte ved valget i 2016 enn ved siste ordinære valg i 2011. Antallet registrerte velgere økte med 1,5 millioner.

Det er grunn til å tro at engasjementet med grunnlovsendringer og innføring av absolutt flertall bidro til at flere bestemte seg for å stemme.

Hvorfor: Svak grunnlov og mangel på maktbalanse

Zambias grunnlov ble skrevet etter samme system som koloniherrenes. Påfølgende endringer i grunnloven etter landets selvstendighet har vært rettet mot endringer som har gitt mer makt til presidenten og regjeringen.

Sivilsamfunnsorganisasjonene argumenterte for behovet for en ny grunnlov som sikret konstitusjonelle rettigheter og maktfordeling.

En av svakhetene ved grunnloven var manglende maktbalanse mellom dømmende, utøvende og lovgivende makt.  Den hadde ikke en tydelig definisjon av parlamentets makt, domstolenes uavhengighet og borgernes rettssikkerhet.

Grunnloven ga uforholdsmessig mye makt til presidenten. Da president Michael Sata døde i 2014, var det ikke klart hvem som skulle være stedfortreder, noe som førte til konflikter og tilløp til vold etter hans død.

Det har også vært manglende regulering av valg. Tidligere ble lokale ordførere valgt av likemenn og det var ingen lokalvalg.

Hva: Mobilisering av befolkning for endringer

Kampanjen for en folkelig deltakelse i endring av grunnloven startet i 2011. Panos Institute of Southern Africa (PSAf) tok initiativ til en koalisjon av aktører fra sivilsamfunnet. Den besto av over 300 organisasjoner fra hele landet.

For å mobilisere befolkningen til å engasjere seg ble det gjennomført møter på ulike steder.

En sang om behovet for grunnlovsendringer ble komponert med tekst på fem lokale språk.

Medlemsorganisasjonene brukte tradisjonelle og sosiale medier for å nå fram med sine budskap, og hadde jevnlige pressekonferanser.

Koalisjonen krevde at myndighetene skulle offentliggjøre de stadig oppdaterte utkastene til ny grunnlov. De ønsket å få gjennomført så mange konsultasjoner og folkemøter som mulig

I tillegg til endringene i grunnloven jobbet koalisjonen for at det skulle lages en plan for å sikre at endringene faktisk ble gjennomført. For å legge press på myndighetene ble det arrangert lobbymøter, demonstrasjoner og ulike kampanjer.

Publisert 17.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016

Sang som virkemiddel

Bruk av sang og musikk er en effektiv metode for å informere og mobilisere mennesker i land hvor mange ikke kan lese og skrive.

Denne metoden har vært brukt i motstandskamper i flere århundre, inkludert borgerrettskampen i USA og kampen mot apartheid i Sør-Afrika.

Mange sanger som fortsatt er kjente og populære i dag, har sin opprinnelse i motstandskamper.