Unge kvinner tar oftere ordet i forsamlinger

Ledertrening og økt selvtillit fører til at flere kvinner tar grep i lokalsamfunnet.

I et land hvor jenter tradisjonelt er opplært til å holde sine meninger for seg selv, er det å bygge unge kvinners selvtillit et viktig skritt på veien mot et mer likestilt samfunn.

I de zambiske lokalsamfunnene der Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og deres partnere jobber, har unge kvinner fått mer tro på seg selv, og deltar mer i beslutningsprosesser enn før.

Hvorfor: Kvinner kom ikke til orde

I Zambia er det store skjevheter i maktforholdet mellom kvinner og menn. I 2011 var 12 prosent av medlemmene i det nasjonale parlamentet kvinner. Lokalt hadde kvinner seks prosent av setene.

Hvor mye

SAIH mottok fem millioner kroner til programmet i perioden 2009-2012. Det utgjorde rundt 87 prosent av programmets totale budsjett.

Arbeidet fortsetter fra 2013-2017 som et regionalt program for sørlige Afrika med en total støtte på 14,3 millioner kroner.

Selv de mest personlige avgjørelser er ikke kvinner alene om å ta. I en undersøkelse fra 2007 svarte 41,6 prosent av kvinner mellom 20 og 24 år at de ikke følte at de hadde påvirkning på beslutninger om egen helse.

Selv om to tredeler av den zambiske befolkningen er under 30 år, føler ungdommer seg ekskludert fra politiske prosesser.

I en undersøkelse fra 2014 svarte 43 prosent av unge menn at de deltok i politiske prosesser. 23 prosent av unge kvinner svarte det samme.

Kulturelle normer i Zambia tilsier at kvinner skal opptre beskjedent og ikke uttale seg. En evaluering av SAIHs program i 2011 viste at det er en utbredt oppfatning i landet at kun menn er skikket til å ha lederposisjoner.

I tillegg oppfatter kvinnene selv mangel på selvtillit som et viktig hinder for kvinners deltakelse. Dette forverres av lavere utdanning og høyere analfabetisme blant kvinner enn menn. Fram til 1997 ble gravide jenter også utvist fra zambiske skoler.

Fortsatt kvier mange unge mødre seg for å returnere til skolebenken grunnet motstand fra foreldre, lærere og medelever. 

Hva: Ledertrening og rettighetsopplæring

SAIH startet et program i Zambia i 2009 med mål om at unge kvinner mellom 15 og 35 år skal delta aktivt i politisk påvirkning og få gjennomslag i egne organisasjoner og lokalsamfunn.

De tre partnerne, Zambia National Women’s Lobby, ZNWL, Young Women in Action og Youth Vision Zambia, organiserte ledertreningskurs for unge kvinner med fokus på kvinners rettigheter og politisk påvirkning.

Unge kvinner ble rekruttert inn i organisasjonene. I tillegg jobbet ZNWL med ungdomsskoler i Lusaka og Central Province. Organisasjonene samarbeidet også med medier og andre organisasjoner, og nådde både tradisjonelle ledere, unge menn og andre i lokalsamfunnene gjennom ulike aktiviteter for å støtte opp om de unge kvinnenes deltakelse.

Resultater: Unge kvinner deltar i beslutningsprosesser

Programmet ga i perioden 2009-2012 nærmere 1800 jenter og unge kvinner lederopplæring. En evaluering konkluderer at opplæringen har gitt de unge kvinnene økt selvtillit og tro på sine egne lederegenskaper.

80 prosent av kvinnene som ble spurt svarer at de tar beslutninger om sitt eget liv på egen hånd, uten å være påvirket av familie eller partner. Tilsvarende tall for kvinner som ikke hadde fått ledertrening, er 46 prosent.

80 prosent av deltakerne rapporterer at ledelse ikke avhenger av om man er mann eller kvinne. Kvinnene erklærer at opplæringen har gjort dem bedre i stand til å snakke i forsamlinger, dele informasjon i lokalsamfunnet og gjort dem mer bevisst på det som skjer i lokalsamfunnet.

103 av de 580 unge kvinnene som fikk opplæring gjennom Youth Vision Zambia og Young Women in Action har i etterkant fått lederposisjoner i lokalsamfunn, kirkesamfunn og organisasjonslivet, et par har til og med fått posisjoner på nasjonalt nivå.

Flere tar utdanning

Arbeidet til Young Women in Action i Lusaka for å endre samfunnets holdninger til unge mødre som vil tilbake på skolebenken har ført til en betraktelig økning av unge mødre som gjenopptar utdanningen.

Ledertreningen for de rundt 1200 jentene på ungdomsskoler har også gitt resultater. SAIH rapporterer at antallet jenter som innehar lederroller eller tillitsverv ved skolene gikk opp fra 125 i 2009 til 233 i 2012.

Tallet på unge kvinnelige studenter som har lederroller i lokalsamfunnene økte fra 16 til 60. Alle jentene som deltok har fullført videregående skole. 220 har tatt videreutdanning. Av disse har 45 inntatt verv i studentforeninger ved høgskoler og universiteter.

Selvtillit betyr mye

Økt selvtillit blant kvinnene som deltok i prosjektet kan ha stor betydning for dem og samfunnet de deltar i, og etablere nye rollemodeller for andre kvinner.

De er likevel for få i antall til å påvirke de store tallene i første omgang – problemet er fortsatt at bare litt over 20 prosent av unge kvinner i Zambia i 2014 deltok i politiske prosesser.

Imidlertid avgjør alltid utgangspunktet - de spesifikke forholdene i et land, hvilke mål og ambisjoner et bistandsprosjekt kan ha. Om dette prosjektet på sikt bidrar til en mer likestilt deltakelse av begge kjønn generelt, at holdninger og normer endres, og at de unge kvinnene også får reell innflytelse i viktige beslutninger i samfunnet, er ennå ikke dokumentert.

At kvinnene rapporterer at de lettere tar ordet i forsamlinger og at en del allerede har tatt opp posisjoner i lokalsamfunnet kan indikere at økt selvtillit er et viktig første skritt på veien mot større endringer.

Publisert 07.12.2015
Sist oppdatert 08.12.2015

Kilder