Store utfordringer i bistand for politikvinner

Vil ikke fortelle at de jobber, og særlig ikke som politi, i frykt for vold og drap.

Norge og andre givere har over mange år støttet arbeidet med å bygge opp et effektivt politi i Afghanistan, for å bidra til sikkerhet for befolkningen.

Programmet inkluderer også mål om å øke kvinneandelen i politiet. Det skal også styrke politiets evne til å håndtere familievold og overgrepssaker.

Ambisjonen om å styrke kvinners roller i samfunnet har fått et brutalt møte med lokale tradisjoner og kjønnsroller, også innad i politiet. Dette har ført til svake resultater. Det har også i enkelte tilfeller hatt negative konsekvenser for politikvinnene. 

Hvorfor: Styrke sikkerheten for hele befolkningen

Etter flere tiår med krig var politiet nesten ikke fungerende. Det var et stort behov for reformer i politiet og klargjøring av politiets sivile rolle i samfunnet.

Det var behov for opplæring, oppgradering av infrastruktur, og etablering av elektroniske systemer for personellhåndtering, lønn, innkjøp og logistikk.

Hvor mye

Det norske bidraget til LOTFA fra 2002 til 2014 har vært på 234,5 millioner kroner.

Over 90 prosent har gått til lønninger.

Den totale støtten til LOTFA fra giversamfunnet fra starten i 2002 til og juli 2015 har vært på 24 milliarder kroner.

I underkant av to prosent av LOTFAs totale budsjett har gått til reformtiltak og arbeidet for å styrke kvinneandelen i politiet og bedre forholdene for kvinnelig politi, samt lønn til kvinnelig politi.

Oppbyggingen av det afghanske politiet stått sentralt for myndighetene og giverne siden 2002. Målet har vært å styrke statens legitimitet og evne til å gi befolkningen sikkerhet.

Vold mot kvinner, inkludert drap, i samfunnet generelt og i familien spesielt, har vært og er fortsatt en alvorlig sivil sikkerhetsutfordring i Afghanistan.

Samfunnet er dypt kjønnsdelt. Mange kvinner kan ikke forlate huset uten følge av en mannlig slektning, og skal helst ikke snakke til mannlig politi. Dermed blir volden verken rapportert eller straffeforfulgt.

Fra 2004 ble det uttrykt et ønske om å øke kvinneandelen i politiet. Dette skulle bedre kvinnenes tilgang til polititjenester og å styrke arbeidet med overgrepssaker.

Hva: Sikre lønn og bidra til reformer

Støtten til å styrke og reformere politiet har vært kanalisert gjennom et giverfond administrert av UNDP, Law and Order Trust Fund for Afghanistan (LOTFA), opprettet i 2002. Det overordnede målet var å styrke Afghanistans evne til å selv å ivareta sivil sikkerhet, lov og orden. 

Fondet skulle bidra med lønn til politifolk, få på plass et elektronisk lønningssystem, bygge infrastruktur og profesjonalisere politistyrken.

I 2004 ble det lagt til et delmål om å rekruttere og profesjonalisere kvinnelige politifolk, og øke bevisstheten om menneskerettighetene i politiet.

For å styrke politiets evne til å bekjempe vold mot kvinner, støttet LOTFA fra 2011 opprettelse av spesialenheter for familierelatert vold og spesialenheter på kjønn og menneskerettigheter, samt Innenriksdepartementets arbeid på området.

Erfaringene viste at det var manglende vilje blant kvinner til å la seg rekruttere til politiet. Prosjektet ble derfor etter hvert utvidet til å sikre et trygt og likeverdig arbeidsmiljø for kvinner og menn i politiet, og å sikre politikvinners karrieremuligheter.

I 2015 er det satt i gang opplæring for å kvalifisere kvinnelige politi til offiserstillinger og rollen som endringsagenter i politikorpset og Innenriksdepartementet.

Resultater: Negative konsekvenser for politikvinner

Ved utgangen av 2014 hadde LOTFA bidratt til å betale lønn til over 145.000 politifolk og 5500 fengselsbetjenter. Tiltak har vært igangsatt for å sikre at de som får lønn er i aktiv tjeneste.

Fortsatt gjenstår mye før et databasert lønningssystem med akseptabel kvalitet på dataunderlaget er på plass, og systemet kan overføres til afghanske myndigheter. Dette skal etter planen skje i 2016.

Innenriksdepartementet er ansvarlig for politiet og politiets rolle i et framtidig Afghanistan. Reform av departementet inngår i prosjektet, men har vært lavt prioritert.

Programmet er i all hovedsak knyttet til å styrke sikkerheten for befolkningen. Derfor har komponentene for å øke kvinneandelen i politikorpset kommet i skyggen.

LOTFA har støttet etableringen av 100 spesialenheter i politiet mot familievold og 50 spesialenheter for likestilling som jobber med å rekruttere kvinnelig politi.

Kvinneandel ikke nådd

Målet om å ha minst 5000 kvinnelige politi ved utgangen av 2014 er ikke nådd. Av en politistyrke på 157.000 er kun 1,4 prosent kvinner, det vil si rundt 2000.

I all hovedsak har disse lavere stillinger. Målet er nå 5000 kvinnelig politi innen utgangen av 2016.

Trakkassering

Foruten manglende vilje i departementet og blant politilederne til å rekruttere og fremme kvinner i politikorpset, er det avdekket seksuell trakassering fra mannlige kolleger.

En undersøkelse utført av FN i 2013 indikerer at 70 prosent av de kvinnelige politifolkene kan ha blitt utsatt for trakassering og overgrep fra mannlige kollegaer.

I enkelte miljøer blir kvinnelige politioffiserer sett på som prostituerte, som vanærer familien.

Undersøkelsen konkluderer med at innsatsen for å øke andelen kvinnelige høyere offiserer i korpset bør styrkes og at framdrift er avhengig av holdningsendringer når det gjelder kvinnelig politi og oppfølging av vold mot kvinner.

Møter sterk motstand

UNDP/LOTFA har erfart at ambisjoner om å styrke kvinners rolle i samfunnet støter mot lokale tradisjoner og kjønnsroller, og møter sterk motstand, også hos myndigheter og internt i politiet.

Kvinnelige politi i Afghanistan forteller at de ikke vil bruke sine uniformer utenfor jobb. De vil ikke fortelle at de jobber, og særlig ikke som politi, i frykt for vold og drap.

LOTFA-programmets fokus har vært på å styrke sikkerheten for befolkningen. Programmet har hatt urealistiske ambisjoner. De har undervurdert hvordan underliggende maktstrukturer, holdninger og normer i det afghanske samfunn hindrer kvinners deltakelse.

En bedre kontekstforståelse og analyse fra givernes side i planleggingsfasen kunne ha avdekket dette og utformet innsatsen deretter fra starten av.

Utfordringene med å øke kvinneandelen i politikorpset og styrke arbeidet mot vold mot kvinner i Afghanistan er store. Behovet er tydelig.

Skal målet om å øke kvinneandelen i politikorpset og bedre kvinners stilling i sektoren lykkes i en afghansk sammenheng, krever det grundig forståelse av lokale forhold og motkrefter. Det krever også en forståelse av hva som er realistisk å oppnå på kort og lang sikt.

Publisert 06.12.2015
Sist oppdatert 08.12.2015