Stor fremvekst av kvinnelige akademikere

Kvinnelige akademikere øker på alle nivåer i utviklingsland.

Krav om bedre kjønnsbalanse i norsk bistand til høyere utdanning og forskning i utviklingsland førte til en økning av andelen kvinnelige master- og PhD-studenter til om lag 50 prosent.

Det er langt over kvinneandelen i høyere utdanning og forskning i utviklingsland generelt.

Hvorfor: Få kvinner i høyere utdanning og forskning

Mindre enn åtte prosent av befolkningen i Afrika sør for Sahara tok i 2012 høyere utdanning. Kvinner utgjorde en tredjedel av dem.

Antall forskere i Afrika sør for Sahara er lavt. Tall fra 2010-2012 viser mindre enn 100 forskere per million innbyggere. Til sammenlikning hadde Europa over 2000 forskere per million innbyggere.

Hvor mye

Både NOMA og NUFU-programmet ble fullfinansiert av Norad.

Totalbudsjettet for NOMA 2006-2014 var 673 millioner kroner. For NUFU var det 400 millioner kroner i perioden 1991-2012.

Universiteter i utviklingsland mangler ofte kvalifisert personale, infrastruktur og finansiering.

Lav forskerandel fører til lav produksjon av ny kunnskap av landenes egne forskere. Da blir det lite lokal og relevant kunnskap som grunnlag for politikkutforming.

I Afrika og Asia er andelen kvinnelige akademikere lav. I Asia er en av fem forskere kvinner. I Afrika om lag en av tre. Den lave kvinneandelen gjør at kunnskapen som produseres ofte ikke tar hensyn til kvinners situasjon og perspektiver.

Hva: Styrke kvinners deltakelse

Norge støtter to programmer innen undervisning, forskning og studentutveksling. Samarbeidet foregår mellom akademiske institusjoner i utviklingsland og i Norge.

Nasjonalt program for utvikling, forskning og utdanning (NUFU) og Norads program for masterstudier (NOMA) ble opprettet for å styrke forskning og høyere utdanning i lav- og mellominntektsland.

NUFU-programmet dekket 19 land i Afrika og Asia. NOMA-programmet dekket 28 universiteter i 18 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika, i samarbeid med norske universiteter og høyskoler. 

Aktivitetene inkluderte forskningssamarbeid med norske universiteter og høyskoler, PhD- og masterstipender, utvikling av pensum og kurs, og opplæring av teknisk og administrativt ansatte ved universitetene.

Et viktig mål for begge programmene var å bedre kjønnsbalansen innen høyere utdanning og forskning i utviklingsland. De hadde også som mål å sikre kjønnsperspektiver i undervisning og forskning.

NOMA-programmet hadde som mål at minst halvparten av studentene skulle være kvinner. En rekke tiltak ble iverksatt. Målrettet rekruttering av kvinner og integrering av kjønnsperspektiver i pensum var blant tiltakene.

Resultater: Flere kvinnelige master- og PhD-studenter

Mastergrader

Gjennom NOMA-programmet har 2614 personer i utviklingsland fått tilgang til høyere utdanning. NUFU-programmet bidro med 294 masterstipender for akademisk ansatte ved universiteter i utviklingsland.

Omtrent 70 prosent av NOMA-studentene fullførte studiene. En studie viser at nærmere 92 prosent av de som svarte var i arbeid etter fullførte studier. De fleste av dem hadde funnet arbeid der studiene var relevante. Flesteparten av studentene fikk arbeid i offentlig sektor og ved høyere utdanningsinstitusjoner.

I tillegg var det mulig å søke ytterligere midler øremerket tiltak for rekruttering, hindre frafall av kvinner underveis i studiene, samt tilrettelegging av arbeidsforhold for kvinnelige studenter.  Andelen kvinnelige NOMA-studenter økte jevnt hvert år siden programmet startet med en tredjedel kvinner i 2007 til 52 prosent kvinner i 2013.

Forskning

NUFU-programmet bidro med 194 PhD-stipendiater. 46 prosent av dem var kvinner. Over 2000 akademiske publikasjoner ble utgitt og nærmere 800 artikler ble fagfellevurderte. Det ble opprettet 63 nye kurs og programmer og administrativt ansatte ved universitetene fikk opplæring.

Antall uteksaminerte PhD-kandidater er i tråd med programmets mål. Doblingen fra 23 prosent kvinnelige PhD-studenter i perioden 2002-2006 til 46 prosent i 2007-2012 er et svært godt resultat. Prosjektene ble utført i land hvor få kvinner tar høyere utdanning.

Den siste fasen av NUFU-programmet hadde strengere krav til deltakelse av kvinnelige forskere. Målet var full kjønnsbalanse blant forskerne som deltok i prosjektene. Det ble etablert en bonusordning for NUFU-prosjekter som klarte å rekruttere minst 40 prosent kvinnelige PhD-kandidater. 32 prosjekter ble tildelt bonusen.

Andre tiltak for å bedre kjønnsbalansen var publiseringen av en håndbok om likestilling i høyere utdanning og forskning, og finansiering av foreldrepermisjon og barnepass for kvinnelige PhD-studenter.

Forskningsartikler

Det ble publisert langt flere artikler i internasjonalt anerkjente publikasjoner i den siste programperioden 2007-2012 enn i perioden 2002-2006. Dette indikerer at forskningsmiljøene ble styrket.

At forskningsartikler blir tatt inn i internasjonalt anerkjente publikasjoner, er en god indikasjon på kvalitet i forskningen.

Kvinnene i prosjektene bidro som forfattere eller medforfattere i 63 prosent av de fagfellevurderte artiklene. Mannlige deltakere bidro i 83 prosent. Til sammenlikning er andelen kvinnelige forfattere og medforfattere av vitenskapelige publikasjoner 30 prosent på verdensbasis.

Konklusjon

Resultatene viser at målene for programmet ble nådd: Andelen kvinnelige akademikere på alle nivåer ble betydelig høyere enn gjennomsnittet i Asia og Afrika sør for Sahara.

Høy kvinnelig deltakelse på PhD-nivå er spesielt bra. Dette er en stor utfordring i de fleste land, både fattige og rike.

Bærekraft er en utfordring for programmene. Både NUFU- og NOMA-programmene har vært avhengig av ekstern finansiering. Det er usikkert om alle mastergradene og stipendene kan fortsette uten bistand. 

Publisert 02.12.2015
Sist oppdatert 08.12.2015

Kilder