Kasese har ligget etter når det kommer til tilgang på elektrisitet. Nå er de i ferd med å bli et foregangsdistrikt.
Foto: WWF-Norge/Will Boase

Ren energi bekjemper fattigdom og sykdom

Kun 5 prosent hadde tilgang til elektrisitet. Nå er energiskiftet i gang.

I Kasese, sørvest  i Uganda, bytter tusener av mennesker ut helseskadelige parafinlamper og gammeldagse kokeovner. Renere og fornybare alternativer er på vei inn.

Hvorfor: Gamle metoder skader folk og miljø

I 2012, levde 95 prosent av befolkningen i Kasese-distriktet uten tilgang til strøm.

Tilgangen på fyringsved og trekull ble stadig dårligere. Distrikstmyndighetene så på situasjonen med uro. De bekymret seg også for at presset på skogen i distriktets unike nasjonalparker skulle øke.

Ugandas energisektor styres fra hovedstaden. De lokale myndighetene manglet mandat, ressurser og kunnskap til å finne gode løsninger. 

85 prosent av Ugandas befolkning på 35 millioner mangler tilgang til strøm.

Uganda mister 50.000 hektar skog hvert år. En av grunnene er økende forbruk av fyringsved og trekull.

Hvert år mister rundt 4,3 millioner mennesker livet på grunn av sykdommer relatert til helseskadelig os og røyk fra parafinlamper og åpne ildsteder – flere enn dem som dør av aids og malaria til sammen.

Forbruket av fyringsved og trekull som energikilde for husholdninger, industri og offentlig sektor fører også til avskoging og utslipp av klimagasser fra karbon som er lagret i skog.

På verdensbasis mangler 1,3 milliarder av totalt 7,2 milliarder mennesker tilgang til strøm.

Hva: Ren og fornybar energi til fattige på bygda

I 2012 gikk Kaseses distriktsmyndigheter og verdens naturfond (WWF) inn i et samarbeid om å gjøre Kasese til et såkalt «Champion District». Et foregangsdistrikt der alle skulle ha tilgang til ren og fornybar energi.

De satte følgende hovedmål for arbeidet:

  • Hovedmål 1: 35.000 husstander i Kasese skal ha kjøpt en effektiv kokeovn og 7.000 husholdninger skal ha strøm fra solenergi, enten fra solcellepanel på taket eller fra lokale solkraftverk, innen utgangen av 2017.

  • Hovedmål 2: Myndighetene i Uganda og minst to distrikter skal ha brukt lærdommen fra foregangsdistriktet til å utforme strategi og virkemidler som skal øke tilgang til energi for fattige i Uganda gjennom ren og fornybar energi.

Syv sivilsamfunnsorganisasjoner har begynt å selge solcellepaneler og kokeovner til lokalmiljøet i Kasese. WWF har gitt dem opplæring og oppstartsmidler. Noen av disse organisasjonene er små låne- og sparegrupper.  

Leverandøren av solcellepanelene lærer organisasjonen å selge og installere utstyret hos kunden. De samarbeider også om å sikre lav nok pris.

Subsidier fra staten hjelper til med å senke prisen på produktene. Organisasjonene setter opp avbetalingsordninger med mikrokreditt, som er nødvendig for at mange nok skal få råd til å kjøpe inn utstyret. Organisasjonen tar et påslag for å dekke kostnader, og skaffer seg dermed ekstra inntekter.

Et dansk firma har bygget et lite solkraftverk med lokalt strømnett i fiskerlandsbyen Kayanja i samarbeid med WWF, lokalsamfunnet og myndighetene. Strømkundene har dannet en organisasjon som skal ta over eierskapet og driften av dette solkraftverket innen tre år.

WWF og myndighetene jobber med bedriftene for å bedre rammebetingelsene for næringslivet slik at flere vil etablere seg i distriktet.

Det blir gjennomført opplysningskampanjer på radio og ute på landsbygda for å gjøre folk oppmerksomme på fordelene med å bytte til ren og fornybar energi, slik at de lettere kan etterlyse produkter og tjenester som de trenger.

Resultater: 6.800 hjem med solenergi. 33.000 hjem med nye kokeovner

  • Hovedmål 1 er nådd, tre år tidligere enn forventet.

Innen utgangen av 2014, hadde 6.800 husstander kjøpt solcellepanel for å lage strøm på eget hustak.

Strøm gir lys til lekselesing, mulighet for mobillading og bruk av radio. Et solkraftverk med lokalt strømnett ble satt i drift i mai 2014. Så langt sørger det for strøm til om lag 700 hus og små bedrifter, deriblant kino, restaurant og en hjemmebasert ladekiosk for mobiltelefoner. Økt tilgang til strøm minsker også behovet for parafinlamper som bidrar til klimagassutslipp.

33.000 familier hadde ved utgangen av 2014 skaffet seg mer effektive kokeovner.

Kokeovnene reduserer forbruk av fyringsved og trekull med 30-60 prosent, noe som gir besparelser i klimagassutslipp og mindre press på skog.

Champion District-prosjektet forventes å bedre levekår for folk på flere måter: Redusert tidsbruk og utgifter knyttet til å sikre husholdningsenergi, bedret helse og flere arbeidsplasser.

Det er for tidlig for å si noe samlet om disse effektene. De skal måles og dokumenteres før prosjektet avsluttes. Men det finnes eksempler på innbyggere som har kjøpt solcellepaneler eller effektive kokeovner og som melder om positive endringer:

Noen har kunnet starte en kiosk med penger de har spart på lavere forbruk av parafin, flere barn og voksne har mulighet til å lese mer og gjøre lekser på kvelden, og flere har fått jobb i de nyåpnede forretningene til solenergibedriftene.

Foreldre rapporterer om barn som hoster mindre når parafinbruken går ned og familien tar i bruk mer effektive kokeovner. Helsegevinsten vil imidlertid ikke være målbar så lenge energikilden fortsatt er trekull, fyringsved og andre former for fast brensel, ifølge ny forskning fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det finnes grupper av bønder i Kasese som jobber for å gjøre jordbruket sitt mer produktivt og innbringende. Organisasjonen som selger solcellepaneler og kokeovner til denne gruppen ser ut til å nå flere, fordi medlemmene har fått bedre råd takket være den ekstra innsatsen i jordbruket.

  • Hovedmål 2 har nådd en viktig milepæl.

Utnevnelsen av Kasese som ett av tre pilotdistrikt for Ugandas satsing på Sustainable Energy for All, er et globalt initiativ ledet av FNs generalsekretær Ban Ki-Moon som har som mål at alle skal ha tilgang til bærekraftig energi innen 2030.

Innovative partnerskap mellom næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn er ikke vanlig i Uganda, og det tar tid å bygge den tilliten som slike samarbeid forutsetter. En nøytral aktør bør ha rollen som brobygger mellom næringsliv og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Kjøkkenet er ofte plassert i et separat bygg, men strømledningen for lyspærene som følger med solcellepanelene kan ikke alltid dras så langt. Da kan parafinlampen fortsatt være i bruk i forbindelse med matlaging, og helsegevinsten for disse kvinnene og barna uteblir.

WWF og partnere vil derfor jobbe for at kvinner og menn får informasjon de trenger for en mer optimal plassering av lyspærene. I tillegg bør næringslivet utvikle produkter som er i samsvar med markedets behov, i dette tilfellet solcellepaneler med lengre ledninger.

Kasese ble utnevnt til pilotdistrikt i 2014 basert på resultater og lærdom som myndighetene skal bruke til å utforme strategi og virkemidler for å øke tilgang til ren og fornybar energi for fattige i Uganda.

Hvor mye

  • Champion District-prosjektet er del av WWF Ugandas program Increasing the Provision of Clean Energy, som blir støttet av Norad med totalt 26,5 millioner kroner i perioden 2012–2016.
  • Seks millioner kroner av dette beløpet brukes til Champion District-prosjektet. WWF-Norge bidrar med Norad-finansiering og rådgivning.

Lærdommer

Innovative partnerskap mellom næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn er ikke vanlig i Uganda. Det tar tid å bygge den tilliten som slike samarbeid forutsetter. En nøytral aktør bør ha rollen som brobygger mellom næringsliv og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Kjøkkenet er ofte plassert i et separat bygg, men strømledningen for lyspærene som følger med solcellepanelene kan ikke alltid dras så langt. Da kan parafinlampen fortsatt være i bruk i forbindelse med matlaging, og helsegevinsten for disse kvinnene og barna uteblir.

WWF og partnere vil derfor jobbe for at kvinner og menn får informasjon de trenger for en mer optimal plassering av lyspærene. I tillegg bør næringslivet utvikle produkter som er i samsvar med markedets behov, i dette tilfellet solcellepaneler med lengre ledninger.

Partnere

  • WWF-Uganda, WWF-Norge, WWF-Danmark og WWF-Sverige er partnere. De har sivilsamfunnsorganisasjoner og distriktmyndighetene i Kasese og Kasese by som hovedpartnere.
  • Kima Foods, KALI, Karambi Savings and Credit Cooperative, CODEA, AFODE, CARITAS og Friends of Nature Uganda er sivilsamfunnsorganisasjonene som deltar.
  • Næringsaktører fra privat sektor i Uganda er BBOXX, Ugastove, Barefoot Power og Prime Energy. Fra Danmark er Remergy AS (System Teknik i Danmark) og Access2Innovation, et dansk nettverk, med.
  • Andre partnere er Aalborg bykommune, Frederikshavn bykommune og Aalborg Universitet. WWF jobber med Ugandan National Alliance on Clean Cooking (UNACC), Uganda National Bureau of Standards (UNBS) og Centre for Research in Energy and Energy Conservation (CREEC) for å utforme kvalitetsstandarder for kokeovner og solcellepaneler med lamper for husholdningsbruk.
Elektrisitet gir muligheter for lekselesing om kvelden.
Foto: WWF-Norge/Will Boase
Publisert 06.10.2015
Sist oppdatert 06.10.2015