Psykisk utviklingshemmet jente som tegner.
Et norskstøttet senter for psykisk utviklingshemmede har påvirket hverdagen for mange i Nanjing i Kina.
Foto: Tone Leksbø Walgermo/Areopagos

Myndighetspersoner endret holdning til psykisk utviklingshemmede

Før levde de i isolasjon. Nå har de en offentlig stemme.

 

I storbyen Nanjing i Kina finnes det 107.065 registrerte funksjonshemmede. Av disse er 13.500 psykisk utviklingshemmede. De fleste lever innendørs sammen med foreldre eller besteforeldre.

Isolasjon, passivitet, depresjon eller utagerende oppførsel er mulige konsekvenser av mangelfullt opplæringstilbud. Både psykisk utviklingshemmede og deres nærmeste omsorgspersoner kan ha behov for dette.

I Nanjing finnes det totalt 112 sentre som skal gi et omsorgs- og opplæringstilbud for funksjonshemmede. Sentrene mangler kvalifisert personale. Arbeidet er dårlig betalt. Svært mange er frivillige og det er stor utskiftning i personalet.

Ansatte må konsentrere seg om å dekke primære fysiske behov mens de er på senteret. De har derfor liten tid til opplæring og utvikling av de psykisk utviklingshemmedes evner. Dette innebærer ferdigheter som gjør at de kan mestre oppgaver og klare seg selv.

Hva: Opplæringssenter for utviklingshemmede, pårørende og myndigheter

Hvor mye

I perioden 2013-2014 har prosjektet mottatt totalt omtrent 3 millioner kroner. Dette er en del av samarbeidsavtalen mellom Norad og paraplyorganisasjonen Digni.

Areopagos har i tillegg bidratt med 10 prosent i egenandel. Andre aktører, blant andre CDPF, har også bidratt med omtrent 750.000 kroner.

Det finnes et lite opplærings- og rehabiliteringssenter i Nanjing. Senteret heter «Home of Grace» og har siden 2011 blitt drevet av Nanjing KFUK. De har fått støtte til å drive stedet gjennom den norske partnerorganisasjonen Areopagos.

Senteret har rom for rundt 20 psykisk utviklingshemmede. Home of Grace viser til kostnadseffektive resultater. Spesielt med hensyn til myndiggjøring av psykisk utviklingshemmede og deres foreldre.

KFUK bruker pedagogiske metoder som involverer foreldre og lokalsamfunn i arbeidet.

I tillegg til drift av «Home of Grace» innebærer også prosjektet en økohage. Den fungerer som et terapisenter. Psykisk utviklingshemmede fra alle sentrene i Nanjing kan komme og få gode naturopplevelser der.

KFUK organiserer også en foreldreforening som driver et opplæringsprogram for myndigheter og deres ansatte. De jobber også med bevisstgjøring av folkeopinionen om psykisk utviklingshemmedes evner og rettigheter. 

Resultater: Myndighetspersoner endrer holdninger

De utviklingshemmede er nå i mer fysisk aktivitet. De utvikler sosiale ferdigheter, sosiale kontaktnett og kompetanse til å mestre daglige oppgaver.

Opplæringsprogrammet har lært bort metoder som bidrar til at psykisk utviklingshemmede får bedre individuelt tilpasset opplæring.

«Home of Grace» har med små ressurser lykkes i å etablere seg som et senter som andre vil lære av og kopiere.

Organisasjonen har vært sentral i å etablere samarbeid med andre sentre i Nanjing. Formålet er å heve kvaliteten på deres tjenester. Foreldreforeningen ved «Home of Grace» har 210 medlemmer. Blant dem er det svært aktive, kompetente, og bevisstgjorte ledere.

Myndighetene har inngått et samarbeid med Nanjing KFUK. Samarbeidet omfatter et opplæringskurs for ansatte som arbeider med psykisk utviklingshemmede.

Nanjing KFUK har siden 2013 gitt opplæring til 80 lærere og 40 administratorer. Mange av disse jobber i myndighetenes organ for psykisk utviklingshemmede, China Disabled People’s Federation (CDPF).

KFUKs opplæringsprogram for administratorer og ansatte ved sentrene har endret holdninger til psykisk utviklingshemmende. Myndighetene er nå bevisst behovet for bedre og rettighetsbasert støtte til psykisk utviklingshemmede og deres foreldre og omsorgspersoner.

De psykisk utviklingshemmede har blitt mer synlige, og de har fått en stemme i det offentlige rom.

Nanjing KFUK har satt opp forestillinger der alle som opptrer er psykisk utviklingshemmede. Dette er blitt en stor suksess. Tiltaket har vært viktig for å endre folks syn på psykisk utviklingshemmede.

På en forestilling i 2014 opptrådte deltakere fra ti sentre. 1500 mennesker var publikum. Lokal-TV og aviser dekket forestillingen.

Lærdommer og vurderinger

Prosjektet viser hvordan en liten organisasjon med spisskompetanse kan få god gjennomslagskraft.

Opplæringen har endret nøkkelpersoners syn på psykisk utviklingshemmede. Den har også påvirket den pedagogiske tilnærmingen i undervisningen. Programmet har styrket myndighetspersonenes forståelse for utviklingshemmedes rett til et verdig liv.

Publisert 10.11.2015
Sist oppdatert 10.11.2015

Kilder