Landbyboere i Bolivia.
Tre av de fattigste kommunene i Bolivia har fått et løft. Dette er delvis takket være Misjonsalliansens arbeid med støtte fra Norad.
Foto: Katrine Mayora Synnes

Landsbyboere har blitt mer handlingskraftige

Før var kvinnene sjenerte. Nå tør mange snakke offentlig.

Hvorfor

Dalstrøkene i kommunene Combaya, Sorata og Quiabaya i Bolivia strekker seg fra 2200 til 4200 meter over havet. Her er det gode muligheter for jordbruk. Men jordbruket er småskala, drevet på tradisjonelt vis og lite variert.

De tre kommunene er blant de fattigste i Bolivia.

På grunn av etterspørsel etter dyrkbar mark, er avskoging og jorderosjon et problem mange steder. Området er også sårbart for jordras.

Hverdagen til landsbyboerne har også problemstillinger utover jordbruk.

Kvinner har hatt en svært anonym stilling i lokalsamfunnet.

Nivået på utdanningen har vært lav. En stor andel elever har falt ut av skolen.

Landsbyboerne har ikke hatt tilgang til innlagt vann. De har derfor manglet tilgang til dusj og toalett. Dette har hatt innvirkning på helsesituasjonen.

Hva

Misjonsalliansen i Bolivia har i over 35 år jobbet med gi mennesker og lokalsamfunn råderett til å styre sin egen utvikling basert på lokale behov.

Prosjektet har vært fokusert på utdanning, helse, vann og sanitær, økonomisk utvikling, miljø og bærekraftig jordbruk.

Prosjektarbeiderne har hatt en funksjon som tilretteleggere for lokalbefolkningen.

Resultater: Sterkere myndighet og bedre levekår

Misjonsalliansens prosjekt har bidratt til å forbedre livskvaliteten til menneskene som bor i prosjektområdet, ifølge en uavhengig evaluering fra 2015. Prosjektet har dermed nådd sin målsetning. Misjonsalliansen trekker seg dermed ut av området.

Skole og helsetjenester har markant bedret seg. Den lokale økonomien har fått et oppsving. Kvinner har fått en viktigere rolle på den private og den offentlige arenaen.

Sterkere myndighet

Det er fortsatt store utfordringer i sektorene prosjektet har jobbet med. Men befolkningen har nå fått sterkere myndighet. Det er sannsynlig at nye initiativ og tiltak vil komme etter at Misjonsalliansen nå har trukket seg ut.

De som har tatt del i prosjektet har lært å kunne administrere sine egne ressurser og prosjekter.

Befolkningen har selv administrert midler. Dette har vært med på å bidra til et sterkt eierskap. Det finnes nå et stort antall grupper og enkeltmennesker med kompetanse og erfaring til å kunne administrere, organisere og gjennomføre tiltak for lokalsamfunnet.

Økonomi og landbruk

De økonomiske tiltakene har gitt jordbruket flere bein å stå på. Både produktiviteten og verdien på jordbruksvarene har økt.

Bøndene har styrket sin evne til å møte sårbare situasjoner som tørke og jorderosjon. De har blitt bedre rustet til å håndtere mangel på penger og tekniske hjelpemidler.

Hovedsatsingen har vært på å gå over til småskala irrigasjonsjordbruk. Mange familier har forbedret sin økonomi med 20-30 prosent.

En viktig og nødvendig tilnærming har vært at befolkningen har deltatt med egenandeler, ofte opp mot 50 prosent.

Kvinner

Flere av de som deltatt i prosjektene har gått fra å ha lederverv i lokale organisasjoner til å påta seg politiske verv. Dette gjelder blant annet kvinner.

Prosjektet har bidratt til å endre kvinners rolle, både på den private og den offentlige arenaen. Valeria Patty, som deltar i en av kvinneorganisasjonene, fortalte i et intervju at det har skjedd store forandringer for kvinnene i området.

Før var kvinnene sjenerte, men nå tør mange å snakke offentlig.

Kvinnene har lært om likestilling, vold og kvinners rettigheter. Jordbruks- og inntektsskapende tiltak har vært viktig for denne endringen. Mange kvinner har gjennom forretningstiltak fått økt selvtillit og bidratt til familieøkonomien.

Hvor mye

Prosjektet har vart i 14 år, fra 2000 til 2014. Rundt 15.300 mennesker har årlig har nytt godt av prosjektet. Geografisk strekker prosjektområdet seg på rundt 630 km2.

Det årlige budsjettet har ligget på rundt 620.000 amerikanske dollar.

Norads bidrag til prosjektet har vært cirka 33.600.000 kroner fra 2002 til 2014.

Egenandelen i prosjektet har vært høy. Lokale myndigheters bidrag har ligget på rundt 25-30 prosent av det totale årlige budsjettet.

På jordbruk og inntektsskapende aktiviteter har Misjonsalliansen bidratt med rundt 50 prosent av kostnadene. Lokalbefolkningen har selv bidratt med resten i form av kapital eller materialer.

Helse

Behandlingen befolkningen får ved helsesentrene er kraftig forbedret. Det har trolig ført til at flere oppsøker helsesentrene for medisinsk hjelp.

Det er en generell oppfattelse blant befolkningen, uten at dette kan stadfestes, at prosjektet har bidratt til å redusere tilfeller av mødre- og barnedødelighet gjennom vaksinasjonsprogrammer og bedre helsetjeneste for gravide kvinner.

Tilgang til innlagt vann har vært en satsing i prosjektet. Det har vært det mest etterspurte tiltaket. Innlagt vann har ført til bedre helse hos familiene som har nytt godt av dette prosjektet.

Utdanning

Prosjektet har bidratt til å forbedre kvaliteten på utdanningen. Noe av det viktigste her har vært å få foreldrene på banen.

En spørreundersøkelse gjort i forbindelse med evalueringsrapporten viser at elevene har blitt mer motiverte til å gå på skolen.

Det er også en bred oppfatning at færre elever faller ut av skolen. Mange elever får også bedre karakterer i prosjektområdene.

Drikkevann i Bolivia
Tilgang på vann betyr mye for helsesituasjonen for innbyggerne i den boliviske landsbyen Sorata.
Foto: Katrine Mayora Synnes
Publisert 07.10.2015
Sist oppdatert 27.10.2015