Diskujonsgruppe
Kvinner i diskusjon om de nye retningslinjene i Tavalo, East New Britain.
Foto: Celina Yong/UN-REDD

Kvinners stemme blir anerkjent i skogsatsing

Når viktig regnskog skal bevares, skal også kvinner bli hørt.

Norge har gjennom FNs skogprogram støttet Papua Ny-Guinea i utvikling av demokratiske høringsprosesser for å bevare regnskogen.

Høringsprosessen skal ta spesielt hensyn til kvinner som landeiere og brukere av skogen.

Hvorfor: Liten innflytelse over bruk av skogen

Over 70 prosent av Papua Ny-Guinea er dekket av skog. Halvparten er uberørt regnskog med et rikt biologisk mangfold.

Hvor mye

Papua Ny-Guinea har mottatt over 30 millioner kroner i støtte fra UN-REDD siden 2011.

En liten del av dette har gått til arbeidet med å etablere FPIC-høringsprosesser og integrere kvinners rettigheter.

Støtten kommer fra et globalt fond, hvor Norge har bidratt med omtrent 87 prosent av finansieringen.

Lokal selvråderett har stått sterkt. Urfolk og lokale folkegrupper i Papua Ny-Guinea har en lovfestet bruksrett til 99 prosent av skogområdene i landet.

Men, regnskogen blir stadig mindre. Siden 1990 har regnskog på størrelse med Nord-Norge blitt borte.

Og situasjonen blir verre. Ifølge ferske tall fra FAO vil all regnskog være borte innen 2050 om trenden fortsetter.

Kommersielt skogbruk, og spesielt eksport av tømmer i store markeder i Sørøst-Asia og Kina, er den viktigste årsaken. Tømmeret hugges på urfolks områder, ofte uten deres tillatelse.

Korrupsjon, som misbruk og utstedelse av ulovlige hogstlisenser, hindrer effektive tiltak for å stoppe denne praksisen.

Kvinner i Papua Ny-Guinea har liten innflytelse på bruken av skogen. Selv om loven formelt ikke hindrer kvinners bruksrett eller eiendomsrett, fører tradisjonelle kjønnsroller til at det er mennene som tar beslutninger om bruk av jorda.

I et forsøk på å få kontroll over den illegale hogsten, og realisere urfolks bruksrett, er det viktig å sikre at kvinner får reell medbestemmelse.

Hva: Sikre kvinners medbestemmelse i skogforvaltning

En av FNs viktigste roller er å hjelpe land til å oppfylle internasjonale lover og regler. FNs erklæring for urfolks rettigheter nedfeller retten til deltakelse og medbestemmelse gjennom en høringsprosess kalt «Free, Prior and Informed Consent» (FPIC).

FPIC sikrer åpenhet og forebygger korrupsjon, og legger press på aktører som hugger uten tillatelse. Innføring av FPIC er obligatorisk for land som mottar støtte fra FNs skogprogram UN-REDD. Papua Ny-Guinea er et av disse landene.

Ulike samfunnsgrupper fra hele landet har siden 2012 diskutert hvordan en høringsprosess som FPIC skal utformes i Papua Ny-Guinea.

Ett av målene var at prosessen skulle ta spesielt hensyn til kvinner, og kvinners rolle som brukere av skogen.

På den måten ville kvinner bli hørt og respektert, og ikke risikere å bli ignorert eller utsatt for annen diskriminering. Det vil ikke bare være et mål i seg selv, men også sikre at Papua Ny-Guinea etterlever internasjonale lover og regler.

Diskusjonene ble organisert av myndighetene i Papua Ny-Guinea, med FN som rådgiver.

Resultater: Kvinners stemmer blir hørt

Den nasjonale dialogen om FPIC resulterte i et utkast til retningslinjer som ble godkjent av myndighetene i 2014. Utkastet anerkjenner kvinners rettigheter som brukere av skogen. Dermed vil fremtidige FPIC-høringsprosesser bli utformet slik at kvinners stemme blir hørt.

FPIC-høringsprosessene har siden slutten av 2014 blitt prøvd ut i ulike provinser. Denne prøvefasen skal sikre at retningslinjene blir så gode som mulig, har støtte lokalt, og at kvinner får bidra til å finne en effektiv form for deltakelse.

Etter utprøvingen skal retningslinjene godkjennes av regjeringen i Papua Ny-Guinea i 2016. Da blir FPIC offisiell politikk, og kvinner vil bli involvert i beslutninger om bruk av skogen over hele landet. Blir retningslinjene fulgt, er det en viktig styrking av kvinners rolle.

Den brede og inkluderende diskusjonen om FPIC har åpnet for en samtale om kjønnsrollemønstre generelt, noe som kan få betydning også utenfor skogsektoren. Retningslinjer som anerkjenner kvinner som landeiere og brukere av skogen garanterer ikke etterlevelse.

Men retningslinjene og FPIC som en konkret arena for medbestemmelse, er et foreløpig og viktig resultat på veien mot reell innflytelse.

UN-REDD vil i fortsettelsen jobbe for at retningslinjene blir godkjent og etterlevd, og blir omsatt til en reell styrk kvinners rettigheter i Papua Ny-Guinea.

Publisert 07.12.2015
Sist oppdatert 08.12.2015