To kvinner maler mel med ei kvern drevet av fossekraft
I Nepal bidrar energitjenester til inntektsgivende arbeid også for kvinner. Her maler to kvinner mel med ei kvern drevet av fossekraft. Dette letter det fysiske arbeidet og sparer tid.
Foto: Elisabeth Clemens

Kvinner fikk tilgang til strøm. Startet inntektsbringende prosjekter

Før brukte de store deler av dagen på å hente vann.

I Nepal har integrering av likestillingshensyn i et større energiprogram gitt 1,2 millioner kvinner tilgang til strøm. Det har frigitt tid, og ført til at 12.000 kvinner nå driver inntektsbringende aktiviteter.

Kvinnene deltar aktivt i planleggingen og gjennomføringen av småskala energiprosjekter. Målrettede subsidier og kvotering av kvinner til opplæring for å starte småbedrifter har bidratt til resultatene.

Hvorfor: Mannsdominert sektor

Hvor mye

Totalt budsjett for programmet er på 184 millioner USD i perioden 2012 til 2017. 40 prosent skal dekkes av Nepal selv. De resterende 60 prosent dekkes med bistand fra flere givere.

Den norske andelen av budsjettet er på totalt 172 millioner kroner over fem år. Det er 26 prosent av den giverfinansierte andelen, og 16 prosent av det totale programbudsjettet.-

Energisektoren i Nepal har lenge vært mannsdominert. Den kritiseres for ikke å ta nok hensyn til at kunder har ulike behov for tilgang til og utnyttelse av energi.

Forskning og studier har vist at kvinner tradisjonelt ikke har hatt innflytelse på avgjørelser rundt tilknytning til strømnettet, eller hva strømmen brukes til.

Til tross for kvinners rolle og ansvar for matlaging, har de også sjeldent innflytelse over hvilken kokeovnteknologi som kjøpes inn til husholdningen.

Tilgang til strøm kan benyttes til å starte inntektsskapende aktiviteter, og skape flere arbeidsplasser.

Den muligheten har i liten grad blitt utnyttet i Nepal, ifølge myndighetens rapport med grunnlagsdata. Erfaringer også fra andre land viser at tilgang til strøm alene ikke fører til inntektsskapende aktivitet, uten målrettet opplæring eller tilgang til penger. 

Nepal har utformet sine nasjonale utviklingsplaner med klare mål om likestilling og inkludering, i tråd med internasjonale forpliktelser. Til tross for nasjonale mål har dette ikke blitt fulgt opp på energiområdet, ifølge myndighetene selv.

Hva: Tydelige strategier, opplæring og kapital

National Rural and Renewable Energy Programme (NRREP) ble etablert i 2012. Det drives av det statlige Alternative Energy Promotion Centre (AEPC). Hensikten var å samle energiprosjekter som hadde pågått over lengre tid i flere landsbyer, i ett større program.

Målet for programmet var å øke levestandarden, skape arbeidsplasser og øke produktiviteten på landsbygda i Nepal ved å øke tilgangen til ren energi.

Aktivitetene i programmet har vært rettet mot å øke kvaliteten og tilgangen til ren energi. Programmet gir opplæring og informasjon for å sikre bruk av energien til inntektsskapende aktiviteter. Det ble etablert et fond for mer effektiv distribuering av subsidier og lån til energiprosjekt på landsbygda.

AEPC har planlagt for integrering av likestilling i programmet. Det ble brukt kvotering, målrettede subsidier og tilgang til lån for å sikre at kvinner kom tilstrekkelig med.

AEPC har gitt opplæring internt, og til partnere og myndighetene. De har også drevet sosial mobilisering og koordinering med lokale myndigheter og rettighetsorganisasjoner. De har testet ut ulike aktiviteter og drevet forskning.

Så langt har om over 900.000 husholdninger med fem millioner mennesker, hvorav 2,6 millioner kvinner, vært involvert i og nytt godt av programmet.

Resultater: Økt tilgang til strøm og inntektsbringende aktiviteter

2,3 millioner mennesker har fått tilgang til strøm fra mikrovannkraftverk, forbedrede vannmøller og solcellepaneler i programmet. Av disse er 1,2 millioner kvinner.

Soldrevet pumping av vann har medført at kvinner, som tradisjonelt har brukt betydelig tid på å hente vann, har fått mer tid til produktiv aktivitet eller lekselesing. I tillegg har over en million kvinner fått nye og mer helsevennlige kokeovner.

Flere kvinner tar beslutninger

Krav om kvinnelig representasjon har ført til at kvinner deltar mer i planleggingen og gjennomføringen av elektrifiseringen.

350 kvinner hatt ledende roller i planlegging, gjennomføring og opplæring siden oppstarten av NRREP. Antall kvinner i slike posisjoner kunne vært høyere om ikke tradisjonelle tankemønstre stengte for kvinnelig deltakelse.

Mange kvinner hindres i å delta av sine ektemenn. I tillegg krever deltakelse tid og kommer i tillegg til en allerede stor arbeidsbyrd. Hjemlige plikter forventes utført før de kan prioritere andre aktiviteter.

Nye inntektsgivende bedrifter

Over 5000 kvinner har fått opplæring i produktiv bruk av energien, per april 2015. 330 kvinner har fått jobb i de om lag 850 nyetablerte bedriftene. 100 av de nye bedriftene eies av kvinner.

Over 12.000 kvinner har startet salg av tjenester eller produkter som resultat av tilgang til strøm og opplæring.

Fremmet likestilling

Programmet har bidratt til å integrere likestilling i en viktig utviklingssektor i Nepal. Nasjonalt har programmet bidratt til å skape dialog og øke kunnskapen om mulighetene som ligger i at kvinner får tilgang til energi.

Distriktene i Nepal har gjennom NRREP fått kunnskap og verktøy de kan bruke til å mobilisere kvinner i sitt arbeid.

AEPC er styrket og har etablert en enhet som videreutvikler verktøy og strategier om integrering av likestilling. AEPC jobber videre med å bygge kapasitet internt og hos partnere. Organisasjonen er også ansvarlig for resultatmåling i NRREP, og samler inn og analyserer data fordelt på kjønn, om tjenester, fordeler og behov. Dette spilles inn i diskusjonen om videre innsats i landsbyelektrifiseringen.

Publisert 06.12.2015
Sist oppdatert 08.12.2015

Kilder