Kvinnelige rollemodeller sprer kunnskap om jordbruk

Kvinnelige bønder ble sterkere rustet mot kriseår.

Med en produksjonsnedgang på landsbasis på over 30 prosent er landbruksåret 2014/2015 i Malawi et kriseår.

Kvinnelige bønder i Utviklingsfondets prosjekter har blitt mindre sårbare for klimaendringer. De har klart seg bedre i kriseåret med en produksjon på sju prosent over landsgjennomsnittet.

Hvorfor: Får ikke nødvendig opplæring

90 prosent av befolkningen i Malawi lever av landbruk. Tørke og flom gjør landbruksproduksjonen utfordrende. Det gjør mange familier svært sårbare for matmangel.

Om lag 70 prosent av arbeidskraften i landbruket er kvinner. De står også for om lag 70 prosent av husholdningens matproduksjon.

Likevel stiller kvinner ofte bakerst i køen for veiledningstjenester og landbruksopplæring. De har vanskeligere for å få bruksrett til jorda enn mannlige bønder. De har liten eller ingen tilgang på kredittordninger. Dette gjør kvinner ekstra sårbare for klimaendringer.

Hvor mye

Utviklingsfondets program i Malawi har hatt et budsjett i underkant av 40 millioner kroner i perioden 2012-2014.

Av dette har omlag 19 millioner kroner gått til modellbondeprosjektet.

Utover Utviklingsfondets egenandel på 1,1 million kroner, har prosjektet vært finansiert med norske bistandsmidler.

Verdensbanken beregner at jordbruk drevet av kvinner i Malawi produserer i gjennomsnitt 25 prosent mindre enn jordbruk drevet av menn.

Dette forklares med at kvinner har mindre kunnskap om og tilgang på viktige innsatsfaktorer i landbruket. Ansvaret for barn gjør at de kan bruke færre timer på jordbruket enn menn.

Tradisjonelt har landbruksbistand og nasjonale myndigheters landbrukspolitikk oversett kvinners sårbarhet og spesielle behov.

Flertallet av landbruksveiledere menn. Det øker avstanden mellom kvinnelige bønder og opplæringstjenester. For de fleste kvinner i Malawi er det vanskelig å fortelle om sine utfordringer til mannlige landbruksveiledere.

Opplæringsprogrammer har ikke tilpasset seg kvinners dobbeltrolle som bonde og ansvarlig for hushold og barn. Kvinner er underrepresentert i beslutningsprosesser. De har liten innflytelse i samfunnet. Dette er med på å opprettholde gapet mellom kvinner og menn.

Hva: Modellbønder gir opplæring i bærekraftig landbruk

Utviklingsfondet har drevet opplæring av bønder i Malawi siden 2007. Dette har blitt gjennomført i samarbeid med andre organisasjoner.

I 2012 startet de et program nord i Malawi, i samarbeid med de lokale partnerne Find Your Feet og Mzuzu Agricultural Development Division. Målet var bærekraftig matsikkerhet.

Tilnærmingen var et modellbondekonsept. Lokale bønder ble lært opp i bærekraftig landbruk for så å gi kunnskapen videre til sine naboer, slektninger eller andre i landsbyen – kalt følgebønder.

Utviklingsfondet har satset spesielt på å øke andelen kvinnelige modellbønder og følgebønder. Målet for programperioden 2012-2014 var minst 50 prosent kvinner.

Bevisstgjøring av både lokale samarbeidspartnere og lokale landsbyutviklingskomiteer om likestilling og viktigheten av kvinners deltakelse skulle bidra til en større respekt for kvinnelige bønder.

Kvinnelige modellbønder er viktige rollemodeller for andre kvinnelige bønder. De bidrar til at flere kvinner får opplæring slik at de kan tilpasse landbruksproduksjonen til et mer ustabilt klima.

I modellbondekonseptet har bøndene lært arbeidsbesparende teknikker som samtidig skal gi større avlinger per hektar sammenliknet med konvensjonelt landbruk. Kvinnene skulle gjennom dette bli i stand til å høste større avlinger, selv med lite regn.

Gjennom programmet har bøndene fått tilgang til småskala vanningssystemer som skal gjøre at husholdningene ikke er fullstendig avhengig av regnet. Dermed har de mulighet til å høste flere ganger i året.

Mangfold i åkeren og arter som bedre tåler tørke har også stått sentralt i programmet. Når kvinnene dyrker flere arter har de noe å falle tilbake på når uregelmessig regn gjør at en av avlingene mislykkes.

Kassava og søtpotet tåler tørke bra og er en ekstra forsikring mot ugunstige værforhold for kvinnene. Bøndene lærte også bedre lagringsmetoder, for å redusere tap etter at avlingen er høstet.

Programmet har også jobbet for å øke kvinners deltakelse i beslutningsprosesser. Rollen som modellbønder gjør kvinnene mer synlige. De får økt selvtillit og en mulighet til å vise at de er viktige ressurspersoner for lokalsamfunnene.

Resultater: Bønder i prosjektet produserer syv prosent over landsgjennomsnittet

Landbruksåret 2014/2015 i Malawi har vært preget av flom og tørke i ulike deler av landet. Det har resultert i en produksjonsnedgang på over 30 prosent på landsbasis.

De kvinnelige bøndene i programmet til Utviklingsfondet har høstet større avlinger enn bønder som ikke praktiserer bærekraftige landbruksmetoder. I kriseåret har kvinnene hatt en produksjon på syv prosent over landsgjennomsnittet.

Nærmere 2169 bønder har blitt opplært som modellbønder i perioden 2012-2014. Av disse var 51 prosent kvinner. Modellbøndene har lært opp nærmere 50.000 følgebønder. Også blant disse var over halvparten kvinner.

Opplæringen og omlegging til et mer klimarobust landbruk har ført til at både de kvinnelige modellbøndene og følgebøndene klarer å produsere nok mat til sine husholdninger. De har et overskudd de kan selge, selv i et kriseår.

Enslige kvinnelige forsørgere har hatt mat også i de kritiske månedene januar til mai mens de venter på neste avling. Dette var ikke tilfellet før programmet ble introdusert. Etterspørsel i lokalsamfunnene om å få opplæring av modellbøndene har økt kraftig.

Andelen kvinner i beslutningstakende posisjoner i lokale grupper og landsbykomiteer i Utviklingsfondets programområder har økt fra 22 prosent i 2012 til 44 prosent ved utgangen av 2014. 

Publisert 26.11.2015
Sist oppdatert 06.12.2015

Kilder