Kvinner i Uganda etablerer bedrifter
I Soroti driver Ameco Anastasia kyllingfarm. Etter en sped begynnelse med ti kyllinger har hun etter fire år med hard jobbing over 1000 kyllinger i forskjellige størrelser. Gjennom SWEP-programmet har hun fått opplæring i næringsdrift, hvordan reinvestere opptjente penger og få tilgang til markedet.
Foto: Ken Opprann

Kvinnelige gründere skaper arbeidsplasser i utviklingsland

Kvinnegrupper økte omsetningen med 200 prosent.

Norge har bidratt til opplæring av nærmere 8000 kvinnelige entreprenører i Uganda.

De har fått opplæring i entreprenørskap, administrasjon, ledelse, sparing og investering. Kvinnene har utvidet sine bedrifter, økt produktiviteten og skapt nye arbeidsplasser. De har fått økte inntekter og styrket sin stilling i næringslivet.

Opplæringen har skjedd i samarbeid med Enterprise Uganda.

Hvorfor: Kvinnelige entreprenører driver smått

Uganda har hatt en relativt stabil økonomisk vekst på seks til åtte prosent.

Hvor mye

Norge støttet SWEP prosjektet med syv millioner kroner i fase 1 (2007-2010) og tolv millioner kroner i fase 2 (2013 – 2016).

Det har vært en markert reduksjon av fattigdommen de siste årene. Den positive utviklingen trues av en rask befolkningsvekst.

To tredeler av befolkningen er under 30 år. Det er stort behov for flere arbeidsplasser og økt produktivitet.

Flere kvinner enn menn lever i fattigdom. Kvinner står for langt mindre vareproduksjon og tjenesteyting enn menn.

De fleste jobber i uformell sektor. De fleste kvinnelige entreprenører driver for seg selv, og svært mange i landbruket. De mangler tilgang til kunnskap og kapital. Det hindrer dem i å delta i formell næringsvirksomhet. De forblir derfor i enmannsforetak og småbedrifter i langt større grad enn sine mannlige kollegaer.

Jordbruk er livsgrunnlaget for mer enn 70 prosent av befolkningen i Uganda. Kvinner utgjør 56 prosent av arbeidsstyrken i sektoren. Nærmere halvparten av alt jordbruk drives av kvinner. Produktiviteten i jordbruket i Uganda er generelt lav. Kvinner produserer i snitt 13 prosent mindre enn menn.

Verdensbanken, Det afrikanske utviklingsfondet og flere FN-organisasjoner legger stor vekt på at kvinner må med for å oppnå bærekraftig vekst og fattigdomsreduksjon.

Hva: Målrettet opplæring 

Prosjektet Styrking av kvinnelig entreprenørskap (SWEP – engelsk forkortelse) ble startet i 2007. Den ideelle stiftelsen Enterprise Uganda driver prosjektet med støtte fra Norge og flere andre givere.

Målet er at kvinnelige entreprenører gjennom økt kompetanse skal utvikle mer produktive bedrifter, særlig i landbruket. På lengre sikt skal det øke inntektene for entreprenørene, gi økt matsikkerhet. Samtidig skal det bidra til å flytte arbeidsplasser fra uformell til formell sektor, og til økonomisk utvikling.

Grundige analyser av bedriftenes potensiale for vekst blir gjennomført i prosjektet. Det gis grunnkurs i entreprenørskap og opplæring i blant annet regnskap, markedsføring og skatt.

Enterprise Uganda gir bedriftsrådgivning. De samarbeider også med deltakerne for å øke tilgangen til markeder og finansieringskilder.

Deltakerne velges ut på grunnlag av økonomisk aktivitet, potensiale for vekst, engasjement for å styrke kvinners stilling og vilje til å lære. Prosjektet gjennomføres både i byer og på landsbygda.

Resultater: Kvinnelige entreprenører tjener mer

I første fase av prosjektet fikk nærmere 4000 deltakere, hvorav 90 prosent kvinner, opplæring i entreprenørskap, administrasjon og ledelse.

Prosjektet ga betydelige resultater.

Entreprenørene i byene fikk en økning i omsetningen på 80 prosent. For kvinnegruppene på landsbygda økte omsetningen med 200 prosent.

Det ble også registrert en betydelig vekst i den samlede verdien av nye investeringer, særlig for kvinnegruppene på landsbygda. Den økte produktiviteten medførte bedre matsikkerhet og økte inntekter til husholdningene. I tillegg ble det skapt over 700 nye arbeidsplasser.

Tilgangen til finansiering ble bedret. Det var blant annet et resultat av at kvinnene var blitt bedre organisert. Det førte til sparing og større interesse fra finansielle partnere.

Den økte omsetningen førte til en femdobling i innbetalte skatter fra bedriftene som deltok i byene. Mer enn halvparten av kvinnegruppene på landsbygda begynte å betale skatt til både nasjonale og lokale myndigheter.

Økt betaling av skatt gir et bidrag til offentlige inntekter. Det er også et uttrykk for at bedriftene går over i den formelle sektoren.

Ektefeller ble inkludert

Kvinnene som deltok svarer også at deres status ble styrket både overfor ektefellen og lokalsamfunnet. De fikk større tro på seg selv og at de kan skape en bedre fremtid.

Første fase av SWEP viste at motstand fra ektefeller var et problem for mange av de kvinnelige entreprenørene. Enterprise Uganda har derfor startet et program hvor mennene inviteres til å delta i opplæringen.

Flere ektefeller er nå involvert i prosjektene og deler på familieansvaret.

Det rapporteres at konfliktene i hjemmene er blitt redusert.

En av de deltakende kvinnene uttalte følgende:

«Etter opplæringen i mai 2014 har vi startet ukentlige familiemøter og mannen min lytter til rådene mine. Familien har bygget ny latrine og energisparende ovner til matlaging. Vi har startet oppdrett av kylling og har jordbruksprodukter til overs som vi selger. Vi har også over tre ganger så mye dyrkbar mark nå. Dette gir økte inntekter til familien».

Kvinner sparer og investerer

Programmet har fremmet en sparekultur blant deltakerne. Så langt har 69 grupper med til sammen rundt 4000 kvinner, fått opplæring i sparing og investering. Gruppenes sparings- og investeringsmål er nådd.

Deltakerne har begynt å spare til egne investeringer.

Dette kan delvis tilskrives den kunnskapen de har fått gjennom opplæringen i entreprenørskap, sparing og investering.

SWEP har bidratt til at de kvinnelige entreprenørene har klart å utnytte vekstpotensialet i bedriftene. De betydelige veksten må ses i lys av vekstpotensialet entreprenørene hadde som utgangspunkt.

Fase to av SWEP pågår fortsatt i Nord-Uganda, den økonomisk dårligst stilte regionen i landet. Rundt 5000 deltar, fordelt på 80 prosent kvinner og 20 prosent menn.

Husdyrhold i Uganda
mating av kyllinger
Jordbruk i Uganda
fruktdyrking Uganda
planting, jordbruk i Uganda
planter
Husdyrhold i Uganda
mating av kyllinger
Jordbruk i Uganda
fruktdyrking Uganda
planting, jordbruk i Uganda
planter
Publisert 08.12.2015
Sist oppdatert 08.12.2015

Kilder