Far med barn i DR Kongo
Studier i DR Kongo viser at vold er mindre sannsynlig i hjem der fedrene tar del i omsorg og husarbeid. Studier fra en rekke land bekrefter denne tendensen.
Foto: Eric Miller/Sonke Gender Justisce Network

Kunnskap om menns holdninger kan forebygge kjønnsbasert vold

Dataanalyse har gitt grunnlag for å utvikle effektive tiltak.

Hvorfor: Behov for mer kunnskap

Mange tiltak knyttet til kjønnsbasert vold fokuserer på respons i etterkant av at volden har funnet sted. Eksempler er helse- og sosiale tjenester, juridisk rådgivning og støtte til integrering av voldsofre i lokalsamfunnet.

Å forebygge kjønnsbasert vold er mer utfordrende.

Hvor mye

Studien i DR Kongo kostet én million kroner. Det norske bidraget var på 100.000 kroner.

Noen av utfordringene bunner i manglende kunnskap om årsaken til at volden utøves. Dermed mangler også kunnskap om hvilke tiltak som er mest effektive for å forebygge. I tillegg finnes det i de fleste land bare begrenset og ofte usikker informasjon om utbredelsen av kjønnsbasert vold.

Kunnskapen om utbredelse av vold og hva som kan forebygge må styrkes for å kunne oppskalere de mest effektive tiltakene.

Hva: Spørreundersøkelse kartlegger holdninger 

International Centre for Research on Women og den brasilianske sivilsamfunnsorganisasjonen Promundo har utviklet spørreundersøkelsen International Men and Gender Equality Survey (IMAGES). Bakgrunnen var mangel på kunnskap om menns holdninger og praksis knyttet til kjønnsbasert vold, likestilling og kjønnsrelasjoner. IMAGES er en spørreundersøkelse som nå er gjennomført i flere land i Afrika, Asia, Øst-Europa og Latin-Amerika.

IMAGES driver innsamling og analyse av kvantitative og kvalitative data. Myndigheter, FN- og sivilsamfunnsorganisasjoner kan bruke informasjonen som grunnlagsdata for sine prosjekter. Undersøkelsene er blant de mest omfattende som finnes på dette området.

SONKE Gender Justice ble etablert i Sør-Afrika 2006. De arbeider for å styrke menns engasjement for likestilling og rettigheter, og å redusere kjønnsbasert vold og hiv-smitte. SONKE har gjennomført IMAGES-undersøkelsen i Den demokratiske republikken Kongo. Rapporten var ferdig i 2014.

Resultater: Solid kunnskap som innspill til effektive tiltak

En analyse av datamateriale fra åtte land viser viktige faktorer som kan knyttes til voldsutøvelse. Mange av mennene har observert vold mellom foreldrene i barndommen. De har vært involvert i konflikter hvor det ble brukt våpen.

Tolerante holdninger til kjønnsbasert vold, negative holdninger til likestilling og at man tilhører den eldre generasjonen er også viktige faktorer.

Datamaterialet fra DR Kongo inngikk som en del av analysen. Den gir innsikt i menns vold mot sine partnere, deres rolle som omsorgspersoner og deres syn på kjønns- og likestillingsproblematikk. Studien i DR Kongo omfatter både kvantitative og kvalitative data fra 754 kvinner og 708 menn i alderen 18 til 59 år.

Det ble også samlet data gjennom fokusgrupper og dybdeintervjuer. Informasjonen ble samlet inn mens konflikten pågikk.

Funn

Studien viste at krig og konflikt hadde en dramatisk effekt på utbredelse av vold mot kvinner, menn og barn. Det meste av volden utføres av partnere eller familiemedlemmer, ikke av soldater.

70 prosent av mennene og 80 prosent av kvinnene rapporterte at de hadde hatt minst én traumatisk opplevelse knyttet til konflikt. Seksuell vold, tap av eiendom eller tap av nært familiemedlem er eksempler på hva de opplevde.

For å takle ekstremt stress og traumer, tyr menn ofte til alkohol eller andre rusmidler. Kvinnene søker i stor grad støtte og trøst i gudstro eller hos andre mennesker.

Det er høy toleranse for vold både blant menn og kvinner. Det er en utbredt oppfatning om at menn har krav på sex selv når kvinnen ikke ønsker det. Nesten halvpartene av kvinnene mener at de noen ganger fortjener å bli slått. Undersøkelsen viser også at mange menn er imot likestilling, kvinners utdanning og deltakelse i arbeidslivet, fordi de mener at kvinnene tar jobbene fra dem eller at de forsømmer pliktene i hjemmet.

Begge kjønn sier at de i stor grad har vært eksponert for vold i barndommen, både hjemme, på skolen og i lokalsamfunnet. Studien antyder en sammenheng mellom negative opplevelser knyttet til vold i barndommen og utvikling av holdninger som legitimerer vold, slik IMAGES har vist i andre land. 

Grunnlag for viktig arbeid

Kunnskapen viser at tiltak som skal forebygge kjønnsbasert vold, må bidra til å stanse overføringen av atferd og normer mellom generasjonene. Positiv endring i menns atferd og holdninger kan føre til at barna i mindre grad vil utøve vold når de blir voksne. Den onde sirkelen kan etter hvert brytes. Å rette innsatsen mot unge menn vil være sentralt.

Det finnes også eksempler på partnerskap der menn og kvinner samarbeider og har positive holdninger til likestilling.

For eksempel oppgir 40 prosent av mennene i studien av de deltar i den daglige omsorgen for barna sine. To tredjedeler sier at de gjerne skulle ha brukt mer tid med sine barn. Dataene i studien viser at menn som er mer sammen med barna utøver mindre vold mot sin partner.

Studien i DR Kongo er et viktig grunnlag for innsats for forebygging av kjønnsbasert vold. Dette er informasjon som ellers ikke er tilgjengelig. Likestillingsdepartementet, FN-organisasjoner og ambassader har vist interesse for å bruke funnene i sitt arbeid.

Undersøkelsen fungerer også som grunnlagsdata for senere studier, slik at endringer kan fanges opp og måles.

Kunnskapen er det umiddelbare resultatet av studien. Effektene av kunnskapen kan først dokumenteres når den blir brukt til å utforme konkret politikk og tiltak som er effektive i å redusere kjønnsbasert vold.

Publisert 23.11.2015
Sist oppdatert 24.11.2015

Kilder