Mor med barn
Da Margret Komuhendo var 17 år og gravid i fjerde måned, droppet hun ut av skolen. Etter et år hjemme med datteren Vivian, er hun nå tilbake på skolen i Kampala, med hjelp fra UNICEF og UNGEI. Margret vil utdanne seg til sykepleier eller jordmor.
Foto: Ken Opprann

Flere jenter fullfører skolen etter tilbake-til-skolen-kampanje

Kampanjen «gå på skolen, tilbake til skolen, bli i skolen» brakte over 23.000 jenter som hadde droppet ut av skolen tilbake til skolebenken i Uganda i perioden 2011-2014.

Se bildegalleri nederst i resultatet. Møt Margret og Rose som begge er tilbake på skolen igjen etter å ha blitt gravide som tenåringer. 

Flere jenter fullfører barneskolen og fortsetter på ungdomsskolen enn tidligere.

Kampanjen har satt særlig søkelys på graviditet som årsak til at jenter dropper ut av skolen.

Kampanjen gjennomføres av utdanningsdepartementet i Uganda i samarbeid med FNs jenteinitiativ (UNGEI), Unicef og en rekke andre partnere.

Hvorfor: Tradisjonelle holdninger og graviditet hindrer jenters skolegang

Andelen barn som dropper ut før de får fullført utdanningen har holdt seg høyt: 68 prosent av jentene og 66 prosent av guttene.

Hvor mye

Den norske støtten til kampanjen ble gitt gjennom Unicefs globale tematiske program for grunnutdanning og likestilling, der Norge er den største giveren.

I perioden 2011-2014 var støtten på 23,5 millioner kroner (OECDs kurs for 2011). Det inkluderer også støtten til UNGEIs arbeid med kampanjen.

Kampanjen får fortsatt støtte fra Unicefs tematiske program i 2015.

Årsakene til frafallet er forskjellig for jenter og gutter. Jenter dropper ut blant annet på grunn av graviditet, barneekteskap eller at de må passe mindre søsken.

En studie fra 2011 i 20 distrikter viste at en tredjedel av jentene sluttet skolen på grunn av graviditet. Studien omfatter både barne-, ungdom- og videregående skole.

I deler av Uganda ser mange foreldre ikke verdien av å utdanne døtrene.

Utdanning ses som en trussel mot tradisjonelle samfunnsstrukturer. Mange frykter at jentenes forventinger skal endre seg med mer utdanning og eksponering for verden utenfor lokalsamfunnet.

Hva: Kampanje mobiliserer til holdningsendring

Tilbake-til-skolen-kampanjen startet i 2007 i konfliktrammede områder nord og nordøst i Uganda. Den har senere blitt utvidet. Norge har støttet kampanjen siden 2011 gjennom Unicefs tematiske program for grunnutdanning og likestilling.

Kampanjen blir gjennomført av utdanningsdepartementet i Uganda sammen med ulike partnere fra FN og organisasjoner i Uganda. I tillegg er lokale utdanningsmyndigheter og skoler med.

Kampanjen skal øke bevisstheten om alle barns rett til utdanning. Den rettes mot både jenter og gutter. Det er satt et særlig fokus på jenters utdanning. Det er rettet et søkelys mot tradisjonelle skikker og praksiser som hindrer at de starter og fullfører sin utdanning.

Lokalsamfunn inviteres til å diskutere konsekvensene av tradisjonelle skikker som hindrer utdanning. Verdien av utdanning for alle, og særlig jenter, blir framhevet.

Viktigheten av utdanning, særlig for jenter, blir spredd gjennom radioprogrammer rettet mot foreldre. Det legges vekt på hvor viktig foreldrenes engasjement er for å sikre barnas utdanning.

I landsbyene gjennomføres hus-til-hus-kampanjer for å forklare foreldrene hvorfor de bør sende alle barna på skolen – både jenter og gutter, og ikke minst barn med nedsatt funksjonsevne.

Gjennom ulike former for underholdning som musikk, dans og drama blir det satt kritisk søkelys på lokale utfordringer og forhold som hindrer særlig jenter å få utdanning.

Unicef Uganda har bidratt til dialogmøter i 28 av Ugandas 112 distrikter. I 14 av distriktene spilte UNGEI en viktig rolle. De la til rette for diskusjoner som brakte foreldre, lokalsamfunn og myndighetene sammen og styrket allianser mellom partnere i distriktene.

Unicef og partnere drev påvirkningsarbeid mot myndighetene. Målet var å styrke de politiske føringene om at gravide jenter skal kunne fortsette på skolen og komme tilbake etter at de har født.

En studie har kartlagt årsaker til at jenter droppet ut av skolen i 20 provinser. Studien ble gjennomført i 2011, med støtte fra Unicef.

Resultater: Flere jenter tilbake på skolen

Fra 2011 til 2014 kom 23.055 jenter og 20.445 gutter tilbake til skolen i de 28 distriktene hvor Unicef og UNGEI bidro.

Resultatene tyder på at det har skjedd en positiv holdningsendring i distriktene den perioden kampanjen har pågått.

Flere forhold enn kampanjen kan ha bidratt til resultatene. Unicef gjennomførte samtidig et program som bedret vann- og sanitærforholdene på skoler.

Der ble det etablert skoleklubber for elevene og mentorordninger for lærere. Det ble jobbet i skoleklubbene og blant lærerne for å endre holdninger til jenter som blir gravide og kommer tilbake til skolen etter fødsel.

Positive tall

Det ble ikke samlet inn systematiske data om situasjonen i alle distrikter før kampanjen startet. Dette gjør analyser av endringene som har skjedd vanskelige.

Det finnes likevel ulike rapporter som viser positive endringer. En studie ble gjennomført i de fire distriktene Moroto, Gulu, Kitgum og Lira, hvor UNGEI spilte en viktig rolle. Den dokumenterte at 601 barn - 389 jenter og 212 gutter – returnerte til skolen i 2011 og 2012.

Andelen jenter som fullførte barneskolen økte fra 47 prosent i 2011 til 53 prosent i 2014.

Andelen jenter som fortsatte til ungdomsskolen økte med seks prosentpoeng, fra 63 prosent i 2011 til 69 prosent i 2014.

Myndighetene engasjerer seg

«Gå på skolen, tilbake til skolen, bli i skolen»-kampanjen har blitt en årlig aktivitet.

Myndighetene i Uganda har engasjert seg i utfordringer knyttet til at gravide jenter dropper ut av skolen.

Studien fra 2011 som dokumenterte at graviditet er en av de viktigste årsakene til at jenter dropper ut av skolen, vekket myndighetenes interesse.

I 2015 gjennomførte utdanningsdepartementet i Uganda en liknende studie med støtte fra Unicef. Den bekrefter at sosiale normer fortsatt bidrar til at gravide jenter dropper ut av skolen og ikke fortsetter utdanningen etter at de har født.

Tidligere var det en praksis i mange skoler å utvise jenter som ble gravide. I 2009 forsøkte myndighetene å få slutt på praksisen ved å beskrive den som grunnlovsstridig.

Myndighetene påla rektorer, lærere og skoleinspektører i distriktene å legge til rette for at gravide jenter og unge mødre kunne fullføre utdanningen og ta eksamen.

Det er ikke dokumentert om og i hvilken grad utvisning skjer i dag. Men holdningene som lå til grunn for praksisen ser ut til å holde seg.

Holdninger påvirker jenters utdanning

Over halvparten av jentene spurt i 2015-studien sier at samfunnet mener at jenter som blir gravide mens de går på skolen er dårlige eksempler for andre, og ikke bør vende tilbake til skolen.

Studien viste at 21,3 prosent av jentene mellom 14 og 18 år som dropper ut av skolen gjør det på grunn av graviditet. Høyest er andelen øst i Uganda med nesten 43 prosent. Andelen er høyere på landsbygda enn i byene.

31 prosent oppga at de ikke ville tilbake på skolen i frykt for å dømmes av samfunnet og mobbing fra andre elever. Bare åtte prosent av jentene hadde fortsatt skolegangen etter fødselen.

Studien viste også at 28 prosent av de gravide jentene som droppet ut ble giftet bort.

Myndighetene vil fortsette å bruke denne kunnskapen for å bedre politikken og retningslinjene for å få gravide jenter og unge mødre tilbake på skolen.

Rose sluttet på skolen da hun ble gravid som 15-åring. Nå er hun tilbake på skolebenken gjennom UNGEI
Mor ammer baby
Jente på vei til skolen
Rose og Margret er tilbake på skolen etter å ha fått barn
Margret er skoleelev og ung mor
Margret er ung mor og skoleelev. Foreldrene passer datteren mens Margret er på skolen
Klasserom. Barn skriver på tavle
Rose sluttet på skolen da hun ble gravid som 15-åring. Nå er hun tilbake på skolebenken gjennom UNGEI
Mor ammer baby
Jente på vei til skolen
Rose og Margret er tilbake på skolen etter å ha fått barn
Margret er skoleelev og ung mor
Margret er ung mor og skoleelev. Foreldrene passer datteren mens Margret er på skolen
Klasserom. Barn skriver på tavle
Publisert 26.11.2015
Sist oppdatert 04.12.2015

Kilder