Kvinne stemmer ved valg i Indonesia
Stemmegiving i valglokal 009 i bydelen Tegal Parang, Jakarta. Valgfunksjonær Husaini As passer på at alt går riktig for seg.
Foto: Ken Opprann

Flere indonesiske kvinner inntar parlamentene

Men en stor andel kommer fortsatt fra velstående familier.

Andelen folkevalgte kvinner ble høyere enn landsgjennomsnittet i UNDPs ni prosjektområder.

Prosjektet var et lite lyspunkt i en ellers negativ utvikling for kvinners representasjon i provins- og nasjonalparlamentene i Indonesia.

De kvinnelige parlamentarikerne som vant en plass har fått opplæring og økt kunnskap.

Hvorfor: Demokratisk underskudd

Norge har støttet styrking av kvinners posisjon i indonesisk politikk siden 2007. Andelen kvinnelige parlamentarikere økte fra 10,5 prosent til 18 prosent i det nasjonale parlamentet ved forrige valg.

Hvor mye

Norge bidrar med totalt tolv millioner kroner over tre år fra 2013 til og med 2015 til UNDPs prosjekt i de ni provinsene.

Prosjektet ble kritisert for at kvinnene som ble valgt inn i 2009 i stor grad kom fra eliten. De tilhørte politisk aktive familier eller var gift med politikere. De var generelt lite representative for den kvinnelige befolkningen. Dette ble omtalt i Norads resultatrapport 2010. 

En kvoteordning for andel kvinnelige kandidater ble innført før valget i 2004. Den ble sterkt promotert før valget i 2009. I realiteten ble den ikke fullt ut håndhevet.

Andelen kvinner var på 18 prosent i nasjonalparlamentet etter valget i 2009. Det var en betydelig økning, men langt under den tredjedelen kvoteordningen skulle tilsi.

I de lokale parlamentene har kvinneandelen vært enda lavere: omkring 16 prosent i provinsene og 12 prosent i distriktene.

Den lave kvinneandelen innebærer et demokratisk underskudd. Parlamentene speiler i liten grad befolkningen. Risikoen er at kvinners stemmer og erfaringer ikke blir hørt i lovgivningsprosessen.

Forklaringen på at andelene ble mindre enn kvotene er sammensatt.

Kvoteordningen innebærer at det må være en kvinne blant hver tredje kandidat på partienes lister. Kvinner står som oftest på tredje plass. De blir da ikke valgt inn i alle de distrikter som bare får en eller to kandidater valgt.

En valgordning med personstemmer gir også menn bedre uttelling. Undersøkelser viser at om lag 70 prosent av indonesiske velgere gir personstemmer. Av disse går om lag 77 prosent til mannlige kandidater.

Kvinnelige kandidater har ofte mindre politisk erfaring enn sine mannlige kolleger. De får også mindre støtte fra eget parti til kampanjevirksomhet. 

Hva: Kampanje for å øke kvinneandelen

Indonesias valgkommisjon ga for første gang sanksjoner mot partier som ikke overholdt kvinnekvoten i 2014. De diskvalifiserte 77 kandidater fra fem partier slik at kvinnekvoten ble overholdt.

Valgsystemet ga fortsatt mulighet for personstemmer. UNDP har satt i gang en større kampanje for å øke folks kjennskap og tillit til de kvinnelige kandidatene. De ga opplæring i kampanjearbeid og politikkutvikling for kvinnelige førstegangskandidater.

Kvinnene som vant et sete i parlamentet fikk opplæring i viktige oppgaver knyttet til jobben som folkevalgt. De fikk opplæring i lovgivningsprosessen, budsjettering, parlamentariske kontrollfunksjoner, kommunikasjon og kjønnsperspektiv. Hensikten var å gjøre dem til sterkere og mer kompetente parlamentarikere.

Prosjektet jobber med parlamenter på tre nivåer - distrikt, provins og nasjonalt. Flere organisasjoner har jobbet med tilsvarende formål i egne prosjekter i andre provinser. Asia Foundation og International Republican Institute er blant disse. God koordinering har bidratt til lite overlapp.

Ni av Indonesias totalt 34 provinser er omfattet av prosjektet.

Resultater: Høyere kvinneandel i prosjektprovinsene

For Indonesia som helhet, resulterte valget i 2014 i økt kvinneandel i lokale parlamenter. Det var en svak tilbakegang i provinsparlamentene og i det nasjonale parlamentet.

I de ni provinsene hvor UNDP jobber, ble kvinneandelen høyere enn landsgjennomsnittet.

Best resultater lokalt

Størst var effekten på lokalt nivå. Kvinneandelen i by- og distriktsparlamentene i UNDPs prioriterte provinser lå på 17,4 prosent. Dette er mer enn tre prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

I provinsparlamentene ble kvinneandelen ett prosentpoeng høyere i UNDPs prosjektprovinser enn gjennomsnittet i Indonesia. Prosjektprovinsene sendte også 20,2 prosent kvinner til det nasjonale parlamentet. Det er om lag tre prosentpoeng høyere enn i øvrige provinser.

Samling av de kvinnelige kandidatene til folkemøter satte velgerne i direkte kontakt med kandidatene. Det skapte nærhet mellom kandidater og folk. Å skape større nærhet mellom politikere og velgere ser ut til å være enklere å få til lokalt enn nasjonalt.

Nedgang i provinser og nasjonalt

Den totale andelen kvinner i det nasjonale indonesiske parlamentet gikk ned ned med et knapt prosentpoeng fra forrige valg, til 17,3. Lokalt økte kvinneandelen fra 12 til 14,2 prosent for landet som helhet.

Det ble en svak tilbakegang i provinsparlamentene. Kvoteordningen gjenspeiles fortatt ikke i landets parlamenter, til tross for at rekordmange kvinner stilte til valg i 2014.

Personstemmer hindrer fortsatt

Personstemmer virker fortsatt som et hinder for kvinnelige kandidater. Kvinner står fortsatt sjeldnere på første og andre plass på partienes lister enn menn.

I 2014 sto nesten 80 prosent av alle som ble valgt inn i parlamentet på første eller andre plass på listene. Dette er forhold som gjelder for hele landet. Resultatene i UNDPs prosjektprovinser er derfor gode.

Kampanjen som oppfordret folk til å stemme på kvinnelige kandidater ser generelt ut til å ha større effekt enn opplæring av utvalgte kandidater. Det er ifølge foreløpige analyser. Svært få av kvinnene som fikk opplæring i UNDPs prosjekt før valget ble stemt inn.

Opplæringen de innvalgte kvinnelige parlamentarikerne har fått i etterkant av valget ser ut til å ha ønsket effekt. Tester gjennomført før og etter kurset viser at de 333 kvinnelige parlamentarikerne som fikk opplæring i UNDPs prosjekt i gjennomsnitt økte kunnskapsnivået med 45 prosent.

Økonomisk elite dominerer fortsatt Det er fortsatt en stor andel av kvinnene som velges som enten er i slekt med politikere eller tilhører den økonomiske eliten. Over halvparten av kvinnene som ble valgt inn i det nasjonale parlamentet tilhører disse gruppene.

Muhammed Ridwan var 18 år da han for første gang stemte i et presidentvalg i Indonesia sommeren 2014.
Valg i Indonesia 2014
UNDP ble en viktig samarbeidspartner da Indonesia holdt sitt første frie, demokratiske valg i 1999. Samarbeidet har gitt resultater. I 2014 avholdt Indonesia valg med minimal støtte fra UNDP, som først og fremst støttet prosjekter for å styrke valgdeltakelsen til kvinner.
Publisert 26.11.2015
Sist oppdatert 26.11.2015