Pembaby night
Strøm gir bedre liv for kvinner på Pemba
Ny sjøkabel gir strøm til sykehus, skoler, vannverk og bedrifter.

Energi og vei har bidratt til helsegevinst for kvinner

Øya med 390.000 innbyggere ble drevet av et utslitt dieselaggregat.

I 2010 samarbeidet Norge og Tanzania om byggingen av en sjøkabel fra fastlandet til øya Pemba. Den ga mer stabil strømforsyning.

Et annet norskfinansiert prosjekt førte strøm ut til sykehus, skoler, vannverk, bedrifter og private husholdninger. Et tredje prosjekt bedret veinettet.

I kombinasjon har prosjektene gitt positive effekter for kvinner. Et bedre og mer tilgjengelig helsetilbud er et god eksempel på dette.

Kvinnene sparer tid ved å ha tilgang til rent vann nærmere hjemmet. Noen kvinner har startet småskala produksjon med vann og elektrisitet som innsatsfaktorer. 

Hvorfor: Svak infrastruktur og lav økonomisk vekst

Hvor mye

Norge støttet byggingen av sjøkabelen mellom fastlandet og Pemba med 300 millioner kroner i perioden 2008-2010. Tanzania bidro med 100 millioner kroner.

Elektrifisering av landsbygda ble støttet med 102,7 millioner kroner i perioden 2004-2009. Veiprosjektet ble støttet med 72 millioner kroner i perioden 2009-2012.

Tanzania er en føderal republikk sammensatt av Tanganyika på fastlandet og øyriket Zanzibar som har delvis selvstyre. Øya Pemba er en del av Zanzibar.

Livet på Zanzibar har vært preget av lav produktivitet og lave investeringer. Svak infrastruktur som veier, vann- og elektrisitetsforsyning har hindret økonomisk vekst

Hvorfor: Svak infrastruktur og lav økonomisk vekst

Tanzania er en føderal republikk sammensatt av Tanganyika på fastlandet og øyriket Zanzibar som har delvis selvstyre. Øya Pemba er en del av Zanzibar.

Livet på Zanzibar har vært preget av lav produktivitet og lave investeringer. Svak infrastruktur som veier, vann- og elektrisitetsforsyning har hindret økonomisk vekst.

Det dieseldrevne strømaggregatet som forsynte Pemba med 1,7 GWh var utslitt. Strømmen var oftere koblet av enn på.

Urent vann fra åpne brønner innebar helsefare som diaré og kolera.

Tradisjonelle kjønnsroller gjorde at kvinner brukte mye tid på å hente vann og samle brensel til matlaging. I tillegg brukte de tid på husarbeid, barnepass og landbruk.

Hva: Ny sjøkabel, elektrifisering og veibygging

Prosjektene ble satt i gang for å bidra til økonomisk vekst og redusere fattigdom for Pembas 390.000 innbyggere. Målet var å stabilisere strømforsyningen.

Prosjektene skulle gi flere tilgang til elektrisitet og forbedre viktige veiforbindelser.

Undersjøisk kabel

Det lokale energiselskapet Zanzibar Electricity Corporation (ZECO) gjennomførte sjøkabel-prosjektet i perioden 2008-2010. En elektrisk undersjøisk kabel på 74 kilometer, med kapasitet på 20 MW, knyttet Pemba til strømnettet på fastlandet.

Målet var en strømforsyning med færre avbrudd og lavere utslipp av klimagasser og eksos.

Det var også et mål å gjøre dette til en lavere kostnad enn alternative løsninger. Pemba er et fattigere og mindre tilgodesett samfunn enn naboøya Unguja.

Pemba har vært preget av misnøye og opposisjon til unionen med fastlands-Tanzania. Prosjektet skulle bidra til å bedre samarbeidet mellom øyene i øyriket Zanzibar. Det var også et mål å bedre forholdet til fastlands-Tanzania.

Vei

Et veiprosjekt i perioden 2009-2012 skulle bedre infrastrukturen. Rehabilitere veier ville bedre veiforbindelse øst-vest på øya. Det skulle også gi forbindelse til hovedveien fra nord til sør. Tilgang til markeder, helsetilbud og skoler skulle forbedres.

Programmet la vekt på bærekraft gjennom opplæring i vedlikehold. Prosjektet ble utført av Zanzibars veimyndigheter.

Det var også et mål å ha kjønnsbalanse i rekruttering til gjennomføringen av prosjektet. 

Resultater: Vei og strøm gir positive helseeffekter

Sjøkabelen fra fastlandet til Pemba erstattet elektrisitet fra 30 år gamle støyende og forurensende dieselaggregater.

Sjøkabelen transporterer strøm fra en miks av vannkraft og andre kilder. Det har fjernet forurensning i form av støy og eksos fra den gamle strømkilden. Samtidig ble klimagassutslippene ble redusert.

Strømkabelen fra fastlandet bidro til å dempe de politiske motsetningene mellom Pemba og fastlands-Tanzania. Det er usikkert hvor langvarig denne effekten er.

Strømforsyningen ble også mer stabil. Tall fra ZECO viser at det fra 2012 til 2014 ble færre og betydelig kortere avbrudd. Mer stabil strømforsyning fikk også betydning for de som allerede var tilknyttet strømnettet.

Økte strømavgifter

En ekstern evaluering gjennomført i 2015 viser at elektrifiseringsprosjektet knyttet 159 nye landsbyer til strømnettet. Prosentandelen av befolkningen knyttet til strømnettet økte fra 20,6 prosent i 2009 til 29,1 prosent i 2014 (fra 14.866 til 23.451).

Evalueringen trekker fram en betydelig prisøkning på tilknytning til nettet og bruk av strøm for private kunder.

Ikke alle husholdninger hadde råd til å knytte seg til. Derfor var det de med relativt god råd som fikk nytte av at strømforsyningen ble bedre.

Sykehus, skoler, vannverk og bedrifter har fått tilgang til strøm. Det har kommet hele befolkningen til gode.

Flere får rent vann

Tidligere studier fra Zanzibar viser at tilgang på rent vann gir helsegevinster i form av færre tilfeller av diaré.

Med bruk av elektrisitet til vannpumper fikk innbyggerne renere og tryggere vann. Kvinner sparte tid ved å få innlagt vann, eller en tappekran i nærheten.

Andelen av befolkningen på Pemba med tilgang til rent vann økte fra 40 til 74 prosent i perioden 2002-2012.

Mange steder er det vann i krana bare to-tre dager i uka. Enkelte steder bare noen timer i uka. Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB) har et pågående program som støtter vannsektoren for å øke lagringskapasitet og distribusjon.

Kvinner på Pemba har fått elektriske husholdningsapparater. Bedre tilgang til vann gir dem mulighet til å lage juice, iskrem og liknende som kvinnene selger til familie og naboer. Omfanget av dette er vanskelig å måle, siden det er en del av den uformelle økonomien.

Det at kvinner driver gründervirksomhet er noe nytt. Det kan knyttes direkte til elektrisitetstilgang, ifølge en evalueringsrapport fra ILPI.

Veier har bedret kvinnehelse

Tilgangen til og kvaliteten på helsetjenester har økt gjennom synergier mellom tilknytning til strøm, mer stabil strømforsyning og bedre veiforbindelser.

Helsesentre med strømtilknytning er nå utstyrt med kjøleskap for oppbevaring av medisiner. Elektrisk lys gjør det nå lettere å undersøke pasientene.

44,8 km rehabilitert vei har redusert tiden det tar å komme til nærmeste sykehus, klinikk og medisinutsalg.

Andelen personer som bruker mer enn en time for å komme seg til sykehus gikk ned fra 15 prosent i 2009 til under seks prosent i 2014. Dette er spesielt positivt for gravide kvinner. Tidligere kunne de ikke alltid komme seg til sykehus i tide, eller måtte benytte oksekjerrer på humpete veier.

Antall kvinnelige pasienter på offentlige sykehus på Pemba økte med 52 prosent i perioden 2008-2014. Det kan underbygge at veiene har gjort tilgang til sykehus lettere.

De tre norskstøttete prosjektene har gitt flere positive effekter, også for kvinner på Pemba.

Evaluering i etterkant har likevel vist at effektene kunne vært bedre dokumentert. Sammenhenger mellom årsak og virkning kunne også vært klarere. Selv om prosjektene samlet og hver for seg har hatt positive effekter for kvinner, kunne det å legge mer vekt på likestilling i planleggingsfasen gjort at effektene var større for denne gruppen.

Kraftledninger på Pemba, Tanzania
Strømlinjer på Pemba, Tanzania
Kvinner arbeider på såpefabrikk, Pemba, Tanzania
Arbeid på såpefabrikken Pemba, Tanzania
Kraftledninger på Pemba, Tanzania
Strømlinjer på Pemba, Tanzania
Kvinner arbeider på såpefabrikk, Pemba, Tanzania
Arbeid på såpefabrikken Pemba, Tanzania
Publisert 02.12.2015
Sist oppdatert 02.12.2015

Kilder