Informasjongruppe om skadevirkningene av vold Liberia
WISE- grupper sprer informasjon om skadevirkningene av kjønnsbasert vold i lokalsamfunn i Liberia.
Foto: Flyktninghjelpen Liberia

Bedre tilbud for kvinner utsatt for kjønnsbasert vold

I fem år har Flyktninghjelpen arbeidet i Liberia for å styrke forebyggingen og responsen på kjønnsbasert vold.

I løpet av prosjektperioden fikk kvinner økt tilgang på helsetjenester.

Rapporteringen av vold ble betraktelig styrket. Myndigheter, politi og rettsvesen ivaretar sitt ansvar for tjenestetilbud og rettsprosesser bedre etter at prosjektet ble gjennomført.

Hvorfor: Mangelfull oppfølging 

Kjønnsbasert vold er svært utbredt i Liberia. Den 14 år lange borgerkrigen som endte i 2003 tok livet av mer enn 200.000 mennesker, drev en million mennesker på flukt og ødela landets infrastruktur og økonomi. Risikoen for overgrep økte betraktelig i denne perioden.

Hvor mye

Flyktninghjelpens prosjekt i Liberia har hatt et budsjett på totalt 39,4 millioner kroner i perioden 2009-2014.

Prosjektet var fullfinansiert av norsk bistand.

I kjølvannet av borgerkrigen hadde Liberia betydelige utfordringer med forebygging av, og respons på, kjønnsbasert vold. Blant utfordringene var et svakt rettssystem, diskriminering, analfabetisme og manglende forståelse for de langsiktige konsekvensene av vold.

Kvinner og jenter ble utsatt for vold på skolen, i lokalsamfunnet, hjemme og på arbeidsplassen. Samtidig var systemene for rapportering og registrering av overgrepene både mangelfulle og lite kjent.

Det som fantes av helsetilbud og andre offentlige tjenester, var lite tilgjengelig for fattige som bodde på landsbygda og ikke hadde penger til transport.

Kvinnene hadde lite kjennskap til egne rettigheter og hvilke tjenester som fantes.

Liberias første valg etter borgerkrigens slutt var i 2005. Da ble Ellen Johnson Sirleaf valgt som Afrikas første kvinnelige president. Myndighetene satte i gang en rekke fattigdomsreduserende og desentraliserende tiltak for å øke befolkningens tilgang på tjenester og kunnskap om rettigheter. De satte også kjønnsbasert vold på agendaen. I 2010 lanserte de en nasjonal politikk for seksuell og reproduktiv helse.

Hva: Holdningsendring, kapasitetsbygging og praktisk hjelp 

Mellom 2009 og 2014 gjennomførte Flyktninghjelpen og deres lokale partnere prosjektet Women’s Rights through Information, Sensitisation and Education (WISE). Prosjektets mål var å bidra til et samfunn der kvinner og jenter er fri for vold og voldstrusler.

Prosjektet hadde tre komponenter: holdningsarbeid, opplæring av ansvarlige myndigheter og hjelp til kvinner utsatt for vold.

134 WISE-grupper ble etablert i 50 lokalsamfunn i fire regioner. Gruppene delte informasjon om skadevirkningene av kjønnsbasert vold og misbruk av kvinner gjennom kampanjer, rollespill, sang, radioinnslag og t-skjorter, for å bidra til holdningsendring i lokalsamfunnet. De spredte også informasjon om systemer for rapportering av overgrep og voldssaker.

Flyktninghjelpen drev opplæring av politiet, Justisdepartementet, Helse- og sosialdepartementet, og Kvinne- og utviklingsdepartementet. Til tross for positiv utvikling i lovverket og politikken, var det behov for å tydeliggjøre aktørenes roller og ansvar i forebygging av og respons på kjønnsbasert vold. Flyktninghjelpen drev særlig opplæring av de med ansvar for å føre saker i rettssystemet.

Den tredje komponenten var psykososial og praktisk hjelp til kvinner utsatt for voldtekt og annen vold. Flyktninghjelpen bidro med transport og fulgte voldsofre på sykehus, til politi eller rettssal.

Flyktninghjelpen drev også opplæring i det ikke-statlige vestafrikanske nettverket for fredsskaping (WANEP) slik at de kan overvåke arbeidet til politi og rettsvesen. WANEP jobber med berørte familier, politi og rettsvesen for å sikre en gratis, transparent og rettferdig rettsprosess.

Resultater: Økt rapportering og tilgang på tjenester    

En ekstern evaluering fra 2014 viser at WISE har gitt mange gode resultater.

Prosjektet resulterte i økt kunnskap om rapporteringsmuligheter for voldsofre, og det var en økning i saker om kjønnsbasert vold som ble rapportert til politiet og kom opp for retten.

Andelen kvinner som var identifisert som ofre for kjønnsbasert vold, og som benyttet seg av helsetjenester, økte fra 52 prosent i 2011 til 73 prosent i 2012.

I 2011 rapporterte 46 prosent av de registrerte voldsofrene sine saker til politiet. I 2012 hadde andelen økt til 64 prosent. Det var også en økning av de som ønsket å gå videre med saken i rettssystemet.

Evalueringen konkluderer med at kvinner utsatt for kjønnsbasert vold, fikk økt tilgang på helsetjenester, spesielt i de områdene der WISE var etablert. Kvinnene fikk økt tilgang på informasjon om hvor og hvordan de skal oppsøke tjenester. De fikk også hjelp til transport.

Myndigheter, politi og rettsvesen ble mer bevisst sitt ansvar og bedre i stand til å imøtekomme sine forpliktelser. Dette skyldtes i stor grad Flyktninghjelpens innsats. WISE lykkes med å koble sammen ulike aktører. Med sin helhetlige tilnærming imøtekom prosjektet behovet for hjelp og oppfølging hos voldsofre og behovet for opplæring og bevisstgjøring hos myndighetene.

Evalueringen konkluderer med at WISE i Liberia i stor grad ga resultater, spesielt for de direkte berørte av volden. Økt kapasitet hos myndigheter og andre aktører bidrar til bedre oppfølging og respons. Den peker likevel på at koordineringen mellom lokale grupper, tjenesteytere og nasjonale myndigheter kunne vært bedre for å sikre mer bærekraftig støtte til, og beskyttelse av, voldsofre når de kom tilbake til lokalsamfunnene.

Det er i mindre grad dokumentert at holdningsarbeidet i prosjektet har bidratt til å nå målet om å forebygge vold.

Ifølge evalueringen kunne WISE-prosjektet jobbet mer målrettet med bevisstgjøring og håndtering av korrupsjon blant ansatte i rettssystemet. Selv om det var en økning av de som ønsket å framlegge saker for retten, lå andelen domfellelser på én til to prosent i hele prosjektperioden.

Les mer om norsk bistand til Liberia

Publisert 03.12.2015
Sist oppdatert 08.12.2015