demonstrasjon av hvordan man bruker kondom
IPPF retter informasjon og tilbud om prevensjon og relaterte helsetjenester til både kvinner og menn. Her får unge menn i India informasjon om bruk av kondomer.
Foto: IPPF/Peter Caton/India

677.000 utrygge aborter estimert avverget

Prevensjon og trygg abort reduserer komplikasjoner og dødsfall ved svangerskap.

18,7 millioner mennesker har fått tilgang til prevensjon og informasjon om seksuell og reproduktiv helse.

Støtten har gått gjennom International Planned Parenthood Federation (IPPF) og deres partnere i 2014.

Hvor mye

De siste ti årene har støtten ligget på i overkant av 40 millioner kroner årlig. Støtten i 2014 var på 46,6 millioner kroner.

3,8 millioner fikk tilgang til trygge helsetjenester i forbindelse med abort. De fleste av dem var behandling av ufullstendige aborter.

Når kvinner gis bedre kontroll over egen kropp, seksualitet og fertilitet, går antall uønskede svangerskap og utrygge aborter ned. Det blir færre svangerskapsrelaterte dødsfall og komplikasjoner. 

Hvorfor: Dødsfall og komplikasjoner

Den globale bruken av moderne prevensjonsmidler i aldersgruppen 15-49 år har økt. Andelen har gått opp fra 54 prosent i 1990 til 57,4 prosent i 2014.

Antall kvinner som anslås å ha udekket behov for prevensjon økte likevel fra 201 millioner til 220 millioner i samme periode på grunn av befolkningsvekst og økt etterspørsel.

Å ikke ha tilgang til prevensjon fører til uønskede svangerskap. I land uten tilgang til trygge aborttjenester, benytter kvinner utrygge aborttjenester.

Forskning viser at restriktiv abortlovgivning ikke fører til færre aborter, men til utrygge aborter. Dette kan føre til varige helseskader og ufruktbarhet, og i verste fall dødsfall. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at det foretas rundt 22 millioner farlige aborter hvert år.

Omlag 47.000 kvinner dør hvert år av abortkomplikasjoner. En økende andel av svangerskapsrelaterte dødsfall blir tilskrevet abortkomplikasjoner. I enkelte land og områder er andelen 30-40 prosent. Over fem millioner kvinner får komplikasjoner på kort eller lang sikt.

Uønskede svangerskap og bruken av farlige abortmetoder henger sammen med at kvinner mange steder har liten grad av kontroll over egen kropp, seksualitet og fertilitet. De har også generelt dårlig tilgang til gode helsetjenester.

Å la jenter og kvinner selv bestemme om, når og hvor mange barn de skal ha, gir mulighet til å bestemme over egen fremtid. Jenter kan fortsette å gå på skole, og kvinner kan fortsette å jobbe. Det gir også bedre forutsetning for foreldre til å forsørge de barna de får.

Hva: Påvirkningsarbeid og tjenesteyting

Norge har siden 1970-tallet støttet The International Planned Parenthood Federation (IPPF). Det er en av de største internasjonale organisasjonene som arbeider med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Organisasjonen har et klart likestillingsfokus, også internt. 50 prosent av medlemmene i IPPFs øverste beslutningsorgan, øvrige styrer og råd skal være kvinner – en regel som følges i praksis.

I 2015 arbeider IPPF via nasjonale og lokale partnere i 170 land. De driver påvirkningsarbeid for at myndigheter skal innfri seksuelle og reproduktive helserettigheter.

IPPF tilbyr helse- og rådgivningstjenester til kvinner og ungdom i samarbeid med partnerne. Målet er at kvinner og ungdom skal få bedre helse og større valgfrihet ved å ha tilgang til informasjon, prevensjon og trygge aborter.

På verdensbasis driver organisasjonen mer enn 54.000 tjenestetilbud. Dette er alt fra rådgivning til ungdom, klinikker for testing av hiv/aids og andre seksuelt overførbare sykdommer. De driver veiledning om prevensjon og abort. og helsetjenester for mor og barn.

Lokale organisasjoner jobber med opplysnings- og påvirkningsarbeid om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

I 2013 – 2014 har IPPF også mottatt norsk støtte til et pilotprosjekt om trygg abort i syv land.

Resultater: Prevensjon og trygg abort redder liv

IPPF og partnere leverte nærmere 150 millioner tjenester innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i 2014. Nesten halvparten ble gitt til unge under 25 år.

I perioden 2005 – 2014 har IPPFs pådriverarbeid bidratt til policy- eller lovendringer i 150 land.

Økt tilgang

Effektene av endringene er blant annet økt tilgang til informasjon, prevensjon og tjenester.

Ett eksempel er IPPFs medlemsorganisasjon i Pakistan, Rahnuma-Family Planning Association of Pakistan. Gjennom pådriverarbeid har de fått lokale myndigheter i delstatene Khyber Pakhtunkhwa, Punjab og Sindh til å inkludere familieplanlegging i sentrale dokumenter, øke budsjettene for prevensjon de to siste årene. Det ble satt av ressurser til å kjøpe inn prevensjonsmidler. I tillegg er det etablert helsestasjoner der folk kan få tak i prevensjonsmidler.

IPPF estimerer at 85 prosent av brukerne av deres ulike tilbud er fattige og sårbare grupper. I 2014 var det 52,6 millioner fattige og sårbare brukere av deres tjenester på verdensbasis. Det er 28,7 millioner flere enn i 2010. IPPFs organisasjoner og klinikker ga 18,7 millioner mennesker tilgang til prevensjon og veiledning om bruk i 2014.

IPPFs medlemsorganisasjoner tilbyr flere typer prevensjon ved sine klinikker. Både langsiktige metoder som p-stav, p-sprøyte, p-ring og p-piller samt angrepillen er blant tilbudene.

IPPF estimerer at 5,9 millioner ikke-planlagte svangerskap er forhindret, og at 677.000 utrygge aborter er avverget.

Antall abortrelaterte tjenester utført av IPPFs organisasjoner økte med 27 prosent, til 3,8 millioner, i 2014.

Økningen skjedde innen alle de ulike tjenestene som tilbys i forbindelse med abort. Den største økningen tilskrives behandling av ufullstendig abort og skader som følge av utrygge abortinngrep.

Pilotprogram

Gjennom et pilotprosjekt for trygg abort i syv land har IPPF utviklet og testet ulike tilnærminger under ulike rammebetingelser, fra land hvor abort er lovlig til land med restriktiv lovgivning.

Resultatet er blant annet økt tjenestetilbud innen lovens rammer, registrering av abortmedisiner i fire land og bedre dokumentasjon til bruk i påvirkningsarbeidet ovenfor myndighetene. 

Sensitivt tema

Å arbeide for tilgang til trygg abort er vanskelig av flere grunner. Abort er et sensitivt tema.

Det er ikke et enkelt valg for noen. Abort kan være ulovlig, eller lov bare under visse omstendigheter. Noen steder kjenner ikke lokale myndigheter og helsevesen godt nok til lovverket. De er derfor mer restriktive enn nødvendig.

Det er også mye stigma knyttet til abortspørsmål. Både pasienter og helsepersonell er redde for å snakke om dette. I tillegg er det mange steder vanskelig å få tak i gode nok abortmedisiner.

Erfaringer fra pilotprosjektet viser blant annet at det nytter å jobbe med både påvirkningsarbeid og tjenesteyting for å styrke kvinnenes helsetilbud og rettigheter.  

Publisert 02.12.2015
Sist oppdatert 08.12.2015