Retten til land styrket for ugandiske kvinner

I Jinja-distriktet i Uganda har støtte til kvinneorganisasjoner ført til mindre korrupsjon og effektivisering av landrettighetskrav. Flere kvinner eier nå land selv.
Noen kvinner i Uganda risikerer å bli kastet ut fra hjemmene sine om mannen dør. Norge støtter organisasjonen SWID som jobber for å sikre kvinnene eiendomsrett. Jane Ibanda var den første i kvinnenettverket SWID som fikk formelle rettigheter til sin egen bolig.

Norsk støtte til FNs utviklingsprogram (UNDP) har styrket oppmerksomheten omkring likestilling innenfor arbeidet med å styrke landrettigheter.

Hvorfor: Manglende rett til eiendom

Joyce Nangobi
- Det som påvirker oss kvinner er korrupsjon i behandlingen av landrettighetskrav. Vi har vært innom mange kontorer, og når vi endelig hadde kommet frem til stedet hvor vi søker om utstedelse av papirene, spurte en av statstjenestemennene oss om 100.000 ugandiske shilling (rundt 230 norske kroner) per person. Han lovet å levere dem innen to uker, men vi har ennå ikke fått dem, sier Joyce Nangobi, grunnleggeren av nettverket The Slum Womens Intiative for Development.
Foto: Eva Bratholm

I 2003 sto Joyce Nangobi sammen med flere kvinner i fare for å miste hjemmet sitt i Jinja-distriktet i Uganda. Mange var blitt enker og jobbene i industrien ble borte. Kvinnene manglet ressurser til å kjøpe jorda de bodde på eller manglet lovmessig dokumentasjon på eierskap, og levde derfor med konstant frykt for å bli tvangsflyttet.

Uten formell eiendomsrett kunne de heller ikke bruke landområdet som lånegaranti for å bygge bedre boliger eller utøve økonomisk virksomhet. Offentlige tjenestemenn krevde betaling under hånden for å la dem bli boende og for å behandle landrettighetskrav.

Joyce Nangobi og 30 andre berørte kvinner grunnla derfor nettverket The Slum Women’s Initiative for Development (SWID) for å hjelpe kvinner til å skaffe seg landsrettigheter og bekjempe korrupsjon.

Hva: Kartlegging av utfordringer, dialog og gruppemobilisering

Hvor mye:

I perioden 2011-2013 har UNDPs globale anti-korrupsjonsprogram mottatt støtte på 49 millioner kroner, hvorav rundt 15 millioner kroner kommer fra Norge. Huairou Commission mottok 920 000 kroner for sitt grasrotprogram i 2011 og 2012. Av dette gikk 92 000 kroner til «Slum Women’s Initiative for Development (SWID)».

Korrupsjon påvirker kvinner og menn forskjellig. Norge har vært pådriver for at UNDPs anti-korrupsjonsprogram i større grad skal ta høyde for at kvinners utfordringer kan være ulike fra mennenes. I 2011 gjennomførte UNDP og Huairou Commission en studie for bedre å forstå hvordan fattige kvinner opplever korrupsjon, hvordan den påvirker hverdagen deres og hvordan de takler utfordringene.

Som en oppfølgning til studien har UNDP og Huairou Commission siden 2012 støttet SWIDs arbeid med å styrkes kvinners rett til land. Kvinnene i Jinga har møtt på lokale landkontorer for å lære om landrettigheter. De har kartlagt hvilke utfordringer søkere møter, for eksempel uklarhet rundt dokumentasjonskrav og mangel på utstedelse av kvitteringer.

Det er utarbeidet en håndbok om prosessen («Land Titling Handbok»), organisert informasjonskampanjer og organisert dialogmøter mellom lokalsamfunnet og lokale myndigheter. Flere kvinner er gått sammen i grupper for å levere kravene sine til landkontorene. Ved å opptre i grupper har de flyttet maktbalansen mellom dem selv og myndighetene og dialogen har ført til økt tillit mellom partene.

Resultater: Kvinners landrettigheter er ivaretatt

UNDP har de seneste årene vært sentrale i arbeidet med å sette kvinner og likestilling på anti-korrupsjonsagendaen, og å fremme ideen om at kvinner og menns utfordringer kan være ulike i kampen mot korrupsjon.

Arbeidet med å styrke oppmerksomheten i UNDP på kvinners problemer med korrupsjon, har gjort at likestillinger blitt løftet til ett av hovedmålene for programmet. I 2012 ble UNDPs globale anti-korrupsjonsprogram berømmet for sitt viktige bidrag til UNDPs overordnede likestillingsmål.

UNDP har synliggjort fattige kvinners avgjørende rolle i kampen mot korrupsjon i lokalsamfunnet. I Jinga fikk 34 kvinner i løpet av 14 måneder landrettighetskravene sine innvilget. 120 kvinner har levert den nødvendige dokumentasjonen og er i gang med prosessen. I tillegg har kvinnene synliggjort at korrupsjon og lovmessig tilgang til land ikke bare er et problem for dem, men lokalsamfunnet som helhet.

Menn har begynt å interessere seg for SWIDs arbeid og ser på nettverket og kvinnene som rettighetshavere og en ressurs de kan benytte seg av. Kvinnene deltar på feltbefaringer og er involvert i megling. I tillegg er deres egne plikter klarere, som viktigheten av å oppbevare offisielle dokumenter og betale lokal eiendomsskatt i tide.

En studie fra Huairou Commission viser en nedgang i betalinger under bordet og færre forsinkelser i behandlingsprosessen. Antall landkonflikter mellom lokalsamfunn og lokale myndigheter er redusert.

Landkommisæren i området har uttrykt et ønske om å samarbeide med SWID, og det foreligger planer om å oppskalere initiativet til andre provinser i Uganda.

Publisert 25.09.2014
Sist oppdatert 16.02.2015