Petroleumsressurser forvaltes mer rettferdig og demokratisk

Fagforeningen i petroleumssektoren i Bolivia er på god vei til å gjenvinne sin viktige rolle etter mange år med forfall. Den deltar aktivt i debatten om hvordan landets petroleumsressurser skal forvaltes rettferdig og demokratisk.

Hvorfor: En fagbevegelse uten innflytelse

oljearbeidere i Bolivia
Oljearbeidere på Itau Natural Gas Processing Plant i Carapari, Tarija-provinsen, rundt 750 km (466 miles) sørvest for La Paz.
Foto: DAVID MERCADO, Reuters/NTB scanpix

I 2006 ble petroleumssektoren i Bolivia nasjonalisert etter å ha vært i private hender i nesten 20 år. Frem til dette var nesten alle petroleumsressursene i landet eid av internasjonale selskaper og lite av inntektene tilfalt landets fattige befolkning.

Fra å ha vært en av de sterkeste i Latin-Amerika, var fagbevegelsen i Bolivia blitt betydelig svekket. Lav oppslutning blant arbeidere, så vel som manglende kjennskap til petroleumssektoren, hindret fagforeningene i å spille en viktig rolle. Petroleumssektoren var preget av lite sosial dialog og foreningene var sterkt mannsdominerte.

Hva: Styrking av olje- og gassarbeiderforbundet

Hvor mye:

Olje for utvikling-programmet har gjennom LO støttet olje- og gassarbeiderforbundet i Bolivia siden 2008. Fra 2010 til 2012 var budsjettet på i overkant av 500 000 kroner. Samarbeidet mellom LO og forbundet i Bolivia videreføres i perioden 2013-2015 med et budsjett på 1,3 millioner kroner.

Betydelige mengder olje og gass har bidratt med store inntekter til Bolivia siden nasjonaliseringen av petroleumssektoren i 2006. Lærdommer fra andre land viser at inntekter fra petroleumssektoren kan bidra til redusert fattigdom hvis ressursene forvaltes rettferdig og demokratisk. Aktive fagforeninger spiller en viktig rolle ved å styrke den sosiale dialogen, sette fokus på faglige og menneskelige rettigheter samt å sikre en mer rettferdig fordeling av godene.

Som del av Olje for utvikling-programmet i Bolivia har Norge bidratt, gjennom LO (Landsforeningen i Norge) og forbundet Industri Energi, med kunnskap og erfaring til olje- og gassarbeiderforbundet Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia.

Målet er å gjøre fagbevegelsen i stand til å engasjere myndighetene og arbeidsgivere, for å sikre bred deltagelse og åpenhet i petroleumsindustrien.

Resultater: Aktiv fagbevegelse sikrer åpenhet og medbestemmelse

Oljearbeidere i Bolivia klipper snor
President Evo Morales.
Foto: Federacion Nacional de Trabajadores Petroleros de Bolivia

Fra å bestå av 1000 medlemmer i 2008, organiserer Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia i dag oppimot 10.000 arbeider, om lag halvparten av arbeidstakerne i olje- og gassektoren.

Selv om det økonomiske bidraget fra Norge har vært beskjedent, har prosjektet oppnådd gode resultater. Gjennom opplæring og erfaringsutveksling, har det norske forbundet Industri Energi bidratt til å fremme bevisstheten og kunnskapen om petroleumssektoren blant fagbevegelsen i Bolivia. Dette har gjort forbundet bedre i stand til å utøve sitt viktige mandat gjennom å drive politisk påvirkningsarbeid, mobilisere arbeidstakere samt overvåke landets oljepolitikk.

Olje- og gassarbeiderforbundet i Bolivia bidrar til ansvarliggjøring av myndighetene ved å ta opp kontroversielle problemstillinger på vegne av medlemmene. Forbundet har god tilgang til og øver innflytelse overfor myndighetene. Ved å organisere årlige oljeseminarer bidrar fagbevegelsen til å fremme dialog mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere.

Olje- og gassutvinning er et betent tema i Bolivia, spesielt hos miljø- og urbefolkningsorganisasjoner. I tillegg til det nære samarbeidet med myndighetene, samarbeider forbundet med miljøbevegelsen og urfolksgrupper om å løfte miljøspørsmål på den politiske agendaen.

Etter at president Evo Morales kom til makten i 2005, har det blitt etablert formelle klagesystemer for urbefolkning som påvirkes av utbyggingen av gassrørledninger i landet. I henhold til forpliktelsene Bolivia har overfor den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) skal urbefolkningsgruppene bli konsultert ved petroleumsaktivitet på sine områder. Gjennom informasjonsdeling og kompetanseheving bistår forbundet urbefolkningsgruppene med å styrke deres kunnskap om hvordan utvinningen av naturressursene kan komme lokalsamfunnene til gode.

Fagbevegelsen i Bolivia deltar aktivt i debatten om bekjempelse av korrupsjon og forbundet har regelmessige møter med energiministeren, arbeidsministeren og presidenten. I 2012 ble det vedtatt at forbundet skal ha en representant i styret i alle større oljeselskaper. Det er rimelig å anta at dette bidrar til å styrke forbundets mulighet til å overvåke selskapene og således reduserer risikoen for korrupsjon.

Det er vanskelig å organisere arbeidstakere innen petroleumssektoren og spesielt krevende er det å fokusere på likestilling. Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia prioriterer organisering av kvinner og oppfordrer dem til å ta verv. Forbundet har lyktes med å øke antallet kvinnelige medlemmer fra 20 til 30 prosent over de tre siste årene.

Publisert 08.07.2014
Sist oppdatert 16.02.2015