Pålitelig informasjon styrker menneskerettighetene

Organisasjonen Human Rights Information and Documentation Systems (HURIDOCS) jobber systematisk for å dokumentere rettighetsbrudd og gjøre informasjonen tilgjengelig for andre slik at den kan brukes i deres menneskerettighetsarbeid.

Solid dokumentasjon av rettighetsbrudd er en forutsetning for effektivt og strategisk menneskerettighetsarbeid. 

Hvorfor: Uutnyttet potensial for å spre informasjon med ny teknologi

Fire ungdommer og fire datamaskiner
Moderne teknologi gjør det lettere å spre informasjon om menneskerettighetsbrudd.
Foto: Ken Opprann

På slutten av 1970-tallet begynte en gruppe menneskerettighetsorganisasjoner for alvor å se behovet for å bruke moderne informasjonsteknologi i sitt arbeid. De opplevde vanskeligheter knyttet til å dokumentere menneskerettighetsbrudd og store utfordringer knyttet til forvaltning, samkjøring og deling av dokumentasjonen.

Etter at internett og epost er blitt tilgjengelig er det blitt vanskeligere for undertrykkende regimer å begrense informasjonsflyten. Moderne databaser har også gjort det mulig å samle inn og analysere store mengder data.

Hva: Dokumentasjon på brudd på menneskerettigheter

Hvor mye:

HURIDOCS mottok støtte fra Norad i perioden 1998-2010. Norge var deres største giver i denne perioden med 600 000- 700 000 kroner i året.

I mer enn 30 år har den internasjonale organisasjonen HURIDOCS utviklet og tilgjengeliggjort dokumentasjonsteknikker, overvåkingsmetoder, forvaltningssystemer og informasjonsteknologi. Dette har gjort det lettere for folk å holde statene ansvarlige. Dokumentasjonsarbeidet har bidratt til å styrke menneskerettighetssituasjonen.

HURIDOCS jobber også med menneskerettighetsorganisasjoner for å gjøre nettsidene deres mer tilgjengelige, relevante og brukervennlige. HURIDOCS har mer enn 150 samarbeidspartnere over hele verden.

Resultater: Mer pålitelige, effektive og trygge organisasjoner

HURIDOCS har utviklet

  • standarder for menneskerettighetsovervåking
  • håndbøker for lokalt rettighetsarbeid
  • dataredskaper for å dokumentere rettighetsbrudd
  • søkeredskaper for rask tilgang på menneskerettighetsinformasjon

En evaluering som ble foretatt av Senter for menneskerettigheter i 2007, konkluderte med at verktøyene var kostnadseffektive og av svært god kvalitet.

Et eksempel er HURIDOCS-prosjektet «Eye on Cuba» i samarbeid med organisasjonen People in Need. Samarbeidet har resultert i nettsiden www.eyeoncuba.org som med kart, bilder og grafikk har dokumentert mer enn 800 menneskerettighetsbrudd på Cuba.

Nettsiden er blitt en viktig kilde til informasjon om menneskerettighetssituasjonen i landet. Dette er første gang man på denne måten systematisk samler inn informasjon om menneskerettighetsbrudd for så å gjøre det tilgjengelig for et bredt publikum. Det er vanskelig å påvise at dokumentasjonen faktisk fører til at cubanernes rettigheter ivaretas.

Andre erfaringer fra menneskerettighetsarbeid har vist at pålitelig informasjon om menneskerettighetsbrudd er viktig for å ansvarliggjøre myndighetene, presse fram endringer i maktutøvelse og redusere overgrep.

Et annet eksempel er samarbeidet mellom HURIDOCS og Institute for Human Rights and Development in Africa som har resultert i African Human Rights Case Law Analyser. For involverte parter i et tvistemål er lett tilgang på domsdokumenter fra liknende rettssaker svært nyttig, men ofte er det vanskelig og tidkrevende å finne fram i databaser med slik informasjon.

African Human Rights Case Law Analyser er et nettbasert dokumentasjonssenter med dommer fra tidligere saker om menneskerettighetsbrudd. De kan også selv legge inn kommentarer og tolkninger som i neste omgang kan være nyttige for parter i andre tvistemål. Fra opprettelsen i november 2010 og til 2012 hadde nettsiden nærmere 25.000 besøk fra mennesker i 182 land.

African Human Rights Case Law Analyser jobber med å videreutvikle siden, blant annet med å gjøre informasjonen tilgjengelig på flere språk.

HURIDOCS kan ikke direkte ta æren for at situasjonen er blitt bedre for dem som blir utsatt for eller truet av menneskerettighetsbrudd. De jobber ikke direkte med ofre, men gjør menneskerettighetsorganisasjoners og -aktivisters arbeid mer etterrettelig og effektivt.

Dette gjelder både påvirkningsarbeid overfor myndighetene og bevisstgjøring av borgerne. For eksempel sier lederen for Global Human Rights Defence at verktøy og håndbøker fra HURIDOCS har styrket organisasjonens metoder for innhenting og dokumentasjon av informasjon samt veiledet lokale menneskerettighetsobservatører i deres konkrete arbeid.

Presidenten for menneskerettighetssenteret i Kambodsja sier at de i samarbeid med HURIDOCS har lært opp fagforeninger og menneskerettighetsorganisasjoner i å bruke databaser. Dette har vært banebrytende for den måten menneskerettighetsbrudd blir overvåket og dokumentert i Kambodsja. Videre har det bidratt til bedre samarbeid mellom ulike aktører i kampen for og beskyttelsen av menneskerettighetene.

Etter at norsk støtte ble faset ut er HURIDOCS fortsatt etterspurt, og bistår andre organisasjoner og institusjoner med å dokumentere menneskerettighetsbrudd.

Publisert 09.12.2014
Sist oppdatert 16.02.2015