Innsyn sikrer retten til vann

Kirkens Nødhjelp og lokale partnere i Tanzania lærer opp befolkningen til å spore offentlige kostnader og sikre at midlene faktisk brukes til å yte offentlige tjenester. Slik avdekkes og bekjempes korrupsjon.
Halvparten av Tanzanias befolkning mangler tilgang til rent vann. En årsak er korrupsjon i lokale vannverk. Kirkens Nødhjelp har lært opp korrupsjonsjegere for å avdekke korrupsjon.

Hvorfor: Manglende offentlig åpenhet førte til rettighetsbrudd

Retten til vann er en menneskerettighet. Det fremkommer av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, og ble eksplisitt slått fast i en resolusjon fra FNs generalforsamling i 2010 (resolusjon 64/292).

FNs medlemsland er juridisk forpliktet til å sørge for tilgang på vann til en overkommelig pris for sine innbyggere. Retten til vann er en forutsetning for å lykkes i kampen mot fattigdom, sult og sykdom.

Samtidig mangler 900 millioner mennesker i verden tilgang til rent vann. I Tanzania mangler nesten annenhver innbyggere tilgang til rent drikkevann, og i mange tilfeller er årsaken korrupsjon i de lokale vannverkene.

Før prosjektets oppstart, hadde innbyggerne i landsbyen Ilula i det sentrale Tanzania bare tilgang til den offentlige vannkilden én gang i uka i noen få timer. 

Den lokale vannverkssjefen hadde utnyttet sin posisjonen ved å begrense adgangen til den offentlige vannkilden. Traktorer hentet vann fra vannverket om nettene. Vannverkssjefen betalte mellommenn for å selge vannet tilbake til innbyggerne i landsbyen for femdobbel pris.

Hva: Opplæring i å følge pengene

Hvor mye:

Fra 2006 til 2013 bruke Kirkens Nødhjelp omkring fem millioner kroner på arbeidet med å sikre retten til rent vann i Tanzania. Alle midlene kom fra Norad og Utenriksdepartementet.

I Tanzania har Kirkens Nødhjelp jobbet systematisk opp mot lokale myndigheter for å styrke innbyggernes menneskerettigheter.

Kirkens Nødhjelp og lokale partnere lærer opp lokalbefolkningen i å spore offentlige utbetalinger og sikre at offentlige midler faktisk brukes til å yte offentlige tjenester. Grupper på landsbynivå sammenligner budsjett og regnskap og sjekker at pengene ikke blir borte på veien. Disse gruppene blir kalt PETS-grupper (Public Expenditure Tracking System).

Resultater: Korrupsjonsavsløring sikrer retten til vann

Rehemba Mbwanji
Rehemba Mbwanji er PETS-koordinator.
Foto: Irene Dundas Nilsen–Moe

Det finnes flere eksempler på at korrupte tjenestemenn har måttet forlate stillingene sine, samt betale tilbake midler de har stjålet, etter at PETS-grupper har vært i aksjon. Folk har fått rettigheter innfridd som følge av arbeidet.

Retten til vann er en av menneskerettighetene som har blitt styrket som følge av arbeidet. Ett eksempel er kampen som innbyggerne i landsbyen Ilula kjempet for å hevde sin rett til rent vann.

- Vi hadde bare tilgang til vann noen få timer én gang i uka, forteller PETS-koordinator Rehemba Mbwanji.

- Derfor begynte vi i komiteen å følge opp vannbevilgningene. Vi etablerte et lite nettverk for å spore hvor vannet gikk.

Den lokale PETS-gruppen oppmuntret lederen i landsbyen til å innkalle til et ad hoc-møte for å diskutere vannproblemet. Her begynte de å stille spørsmål. Hvorfor får ikke folk det vannet de har krav på? Midlene var jo bevilget.

- Da begynte problemene, forteller Mbwanji.

Flere av PETS-medlemmene ble arrestert, og Mbwanji og flere andre fikk butikker deres stengt av offentlige tjenestemenn. Noen av medlemmene ble ilagt bøter på opptil 800.000 shilling (omtrent 3000 kroner).

Arbeidet førte omsider til at vannverkssjefen og andre korrupte ansatte ble fjernet fra sine stillinger. De ble erstattet av gode ledere, som i samarbeid med PETS-gruppen holdt åpne møter der alle kunne stille spørsmål om kommunens drift, budsjetter og regnskap.

Innbyggerne i Ilula har nå fått tilgang til rent vann og trenger ikke lenger gå i timevis for å finne vann. Samtidig vet lokale ledere at de må stille godt forberedt til allmøtene. Innbyggerne i landsbyen stiller spørsmål og krever at kommuneadministrasjonen bruker maksimalt tilgjengelig ressurser for å sikre retten til vann og andre menneskerettigheter.

Se video om kampen for rent vann fra Ilula:

Publisert 25.09.2014
Sist oppdatert 16.02.2015