Demokratiutvikling gjennom partistøtte ga ikke ønskede resultater

Støtte til politiske partier kan være et viktig bidrag til demokratiutvikling. Programmet bidro ikke til den ønskede organisasjons- og kapasitetsutviklingen hos samarbeidspartnerne.

Hvorfor: Velfungerende partier er nødvendig for et velfungerende demokrati

Stortinget i Norge
Partiene som var representert på Stortinget fikk økonomisk støtte gjennom Norsk Senter for Demokratistøtte (NSD) for å samarbeide med likesinnede partier i samarbeidsland.
Foto: Svein Nordrum NTB scanpix

Grunntanken bak opprettelsen av Norsk Senter for Demokratistøtte (NSD) var at norske politiske partier har erfaringer og kunnskap som politiske partier i nye og svake demokratier kunne dra nytte av.

«Ideen om å støtte politiske partier i nye og ustabile demokratier er god», hevdet en forsker ved Christian Michelsens Institutt i 2007: «Noe liberalt demokrati uten velfungerende partier finnes ikke, og partiene må være der som et nødvendig bindeledd mellom velgerne og makthavere. Kvaliteten på de demokratiske institusjonene og politikken er avhengig av at kvaliteten på partiene er god. Partiene må danne basis for en konstruktiv opposisjon og for alternative løsninger».

Hva: Et senter for samarbeid mellom norske partier og partier i nye demokratier

Hvor mye:

Fra 2002 til 2009 mottok NSD 48 millioner kroner i støtte fra Utenriksdepartementet til 50 ulike tiltak.

NSD ble opprettet i 2002 som et forum for samarbeid mellom politiske partier som var representert på Stortinget. Organisasjonens mål var å støtte demokratiutvikling i nye og ustabile demokratier. Etter en prøveperiode ble senteret etablert som en uavhengig paraplyorganisasjon for de norske politiske partiene i 2006.

NSDs viktigste rolle var å gi økonomisk støtte til demokratiutviklingsprosjekter som de politiske partiene på Stortinget hadde tatt initiativ til. NSD støttet hovedsakelig samarbeidsprosjekter om kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling mellom norske politiske partier og partier i utviklingsland.

Prosjektene fokuserte på kapasitetsutvikling, organisasjons- og institusjonsutvikling og understreket betydningen av ungdoms og kvinners politiske deltakelse.

Resultater: Generelt få varige effekter hos partnerorganisasjonene

En evaluering som ble foretatt av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i 2010, konkluderte med at det var lite som tydet på at NSD-tiltak hadde hatt ønsket effekt hos partnerorganisasjonene.

NSD fungerte heller aldri som den felles arenaen for læring og erfaringsutveksling som det var tiltenkt. Beslutningsstrukturen hadde betydelige svakheter med stor risiko for interessekonflikter, og sekretariatet hadde ikke den nødvendige autoriteten overfor de norske partiene, ifølge evalueringen.

Selv om grunntanken bak opprettelsen av senteret på mange måter var god, er det mye som tyder på at grunnleggende prinsipper om bistand og partistøtte ikke ble fulgt. De involverte i de norske partiene manglet viktig kunnskap om bistand og utvikling, og prosjektene bygget på svake analyser av lokale politiske og samfunnsmessige forhold.

Prinsipper om mottakeransvar og åpenhet ble også i varierende grad fulgt, og støtten inngikk ikke som del av en bredere demokratiseringsstrategi. Fagpersoner som NSD knyttet til seg, ble ikke benyttet effektivt til å forbedre kvaliteten på aktivitetene. Dette førte til at fagpersonene gradvis trakk seg ut av NSD.

Flere av enkeltprosjektene som ble vurdert i evalueringen, ga likevel positive resultater. Nærmere tusen aktive partimedlemmer hadde for eksempel utbytte av et prosjekt om grasrotmobilisering og politisk opplæring i Nepal, og NIBR ble imponert over hvordan et prosjekt bidro til å styrke en kvinneorganisasjon i Kenya.

Etter at senterets generalforsamling i 2009 avviklet NSD, ble det opprettet en ny tilskuddsordning for partistøtte i utviklingsland. Forvaltningen ble lagt til Norad. Til sammen har fem partier og to ungdomspartier mottatt støtte for å styrke partiorganisasjoner i utviklingsland.

De samme forskerne fra NIBR som gjennomførte evalueringen av NSD i 2010, har gjennomgått støtten på nytt. Gjennomgangen konkluderer med at støtten til partiene er profesjonalisert, og at det stilles strengere krav til prosjektene. Flere prosjekter enn tidligere kan dokumentere effekt av støtten. Blant annet viser gjennomgangen at flere kvinner og unge har blitt nominert og valgt til sentrale tillitsverv i partiene.

Publisert 07.11.2014
Sist oppdatert 16.02.2015