Beslutninger og samfunnsplanlegging baseres på statistikk

Samarbeid mellom malawiske myndigheter og Statistisk sentralbyrå (SSB) har bedret den økonomiske statistikken og nasjonalregnskapet i landet, og derved ført til riktigere estimater for landets verdiskapning. 
Gutt selger fisk på marked i Malawi.
Anvendelse av internasjonalt vedtatte statistiske begreper på en afrikansk hverdag kan by på utfordringer. Hvordan skal man finne omfanget av, og korrekt måle verdiskapningen fra en fisker som selger sin fangst i veikanten?
Foto: Ken Opprann

Relevant statistikk av høy kvalitet bidrar til et bedre kunnskapsgrunnlag for den økonomiske politikken og styrker evnen til samfunnsplanlegging og politikkutforming. Malawi er nå et av landene med høyest statistisk kapasitet blant 15 land i Afrika sør for Sahara.

Hvorfor: «Vi trenger en datarevolusjon»

I mange land i Afrika har den økonomiske statistikken store mangler. Tall fra Det internasjonale pengefondet (IMF) viser at bare en håndfull land i Afrika følger de internasjonale anbefalingene for utarbeiding av nasjonalregnskapstall.

Rutiner for kvalitetssikring av data er for svake og statistikken fanger ofte ikke opp små og mellomstore bedrifter i uformell sektor. Landene må derfor i flere situasjoner godta estimater utviklet av internasjonale aktører som IMF og Verdensbanken, fordi de ikke kan framvise nasjonale tall med akseptabel kvalitet.

«Vi trenger en datarevolusjon». Dette var en av konklusjonene til FNs høynivåpanel av eksperter som har gitt innspill til FNs arbeid med nye tusenårsmål. Manglende finansiering og mangel på kvalifiserte fagfolk er to av de viktigste årsakene til manglende statistisk kapasitet i Afrika.

Politisering av statistikk er et annet problem. Av 54 medlemmer i Den afrikanske union, har kun tolv helt uavhengige nasjonale statistikkbyråer, ifølge en rapport fra Centre for Global Development. 

Da Norge innledet sitt samarbeid i 2004, hadde Malawi lav kompetanse i å bearbeide og analysere data som kunne dokumentere landets økonomiske utvikling. Dermed hadde man heller ikke et sikkert faktagrunnlag for å kunne opplyse malawiske politikere om effekten av deres veivalg.

På Verdensbankens indeks for statistikkapasitet skåret Malawi i 2004 forholdsvis dårlig, i likhet med naboland som Zambia, Mosambik og Tanzania.

Hva: Styrking av Malawis statistikkbyrå

Hvor mye:

Norge har støttet utvikling av statistisk kapasitet og makroøkonomisk planlegging i Malawi med omkring 110 millioner kroner siden 2004. I 2013 ble det bevilget elleve millioner kroner til statistikksamarbeid. Som en del av støtten har SSB bidratt med utplassering av personell i Malawi, tilsvarende omtrent 20 årsverk fra 2004 og frem til i dag. Fortsatt støtte er under vurdering.

Statistikk utgjør et viktig grunnlag for politiske beslutninger. Kapasitet for produksjon og analyse av statistikk er en nødvendige forutsetninger for godt styresett. Bærekraftig statistikkproduksjon forutsetter at myndighetene vurderer statistikken som så relevant og av så høy kvalitet at de selv er villige til å finansiere produksjonen på lenger sikt.

Produksjon av pålitelig og relevant statistikk som er tilgjengelig og tilrettelagt for media, sivilsamfunnet og forskningsmiljøer bidrar dessuten til økt åpenhet og faktabasert politisk dialog, som kan lede til ansvarliggjøring av myndighetene.

SSB har siden 2004 samarbeidet med det nasjonale statistikkbyrået og planleggings- og utviklingsdepartementet i Malawi. Målet med å utvikle statistikkapasieteten har vært å gi myndighetene i Malawi bedre styringsinformasjon på kort sikt, og sette Malawi selv i stand til å tilveiebringe slik informasjon på lengre sikt. Prosjektet har hatt fire hovedspor:

  • styrking av økonomisk statistikk
  • styrking av nasjonalregnskapet
  • oppbygging av den statistiske infrastrukturen
  • etablering av et system av husholdsundersøkelser med en statistikkmodell som gir regelmessige estimater for fattigdom

Resultater: Bedre statistikk gir bedre grunnlag for beslutninger

Norad bestilte i 2014 en ekstern gjennomgang av samarbeidet om statistikk og makromodellering i Malawi. Konklusjonen var at den langvarige støtten til å bygge statistisk kapasitet har vært positiv. Ti år etter at samarbeidet startet, har Malawi gjort store framskritt.

Malawi er nå et av landene i Afrika sør for Sahara med best statistikkapasitet ifølge Verdensbankens indeks. Norge har i en tiårsperiode vært den største bidragsyteren til Malawis statistikkapasitet, og det er derfor rimelig å anta at mye av fremgangen kan tilskrives det norske bidraget.

Det nasjonale statistikkbyrået har med hjelp fra SSB utviklet en årlig bedriftsundersøkelse, som gir detaljert informasjon om økonomisk aktivitet fordelt på næring for om lag 440 store foretak i landet. Malawi har også etablert et bedre system for å føre nasjonalregnskap.

Som en følge av nye data og bedrede definisjoner kunne myndighetene foreta en korrigering, i form av en oppjustering av Malawis brutto nasjonalprodukt med 37 prosent i 2008. Slik har bedre statistikk og makromodell-kunnskaper ført til at Malawis myndigheter kan utføre bedre analyser og projeksjoner for den økonomiske utviklingen i landet, og stille sterkere i dialogen med bilaterale og multilaterale givere, som IMF.

Statistikkbyråene lider ikke bare under mangel på penger, men også faglig kvalifisert stab. En stor utfordring for god prioritering av Malawis knappe statistiske ressurser er derfor at det nasjonale statistikk-kontoret får en rekke bestillinger på datainnsamling.

Slike bestillinger er gjerne ment til å dekke giveres umiddelbare informasjonsbehov til egne bistandsprogrammer, slik som utviklingen av sosiale indikatorer. Dette kan føre til at andre viktige statistiske kjerneoppgaver, som grunnleggende økonomisk statistikk og nasjonalregnskap blir skadelidende. Bedre giverkoordinering, og tilpasning til nasjonale prioriteringer er derfor nødvendig.

Publisert 18.09.2014
Sist oppdatert 16.02.2015