Bedre skattesystemer øker statens inntekter og legitimitet

Skattesamarbeid med Norge og andre givere har bidratt til å legge grunnlaget for en mer effektiv skatteadministrasjon i Tanzania. Dette kan gi landet økte skatteinntekter på lengre sikt. Gjennomføring av skatterevisjoner i gruvesektoren har bidratt til betydelige merinntekter for staten.
Et velfungerende skattesystem gir staten viktige inntekter. Norge har samarbeidet med Tanzania over lengre tid for å finne løsninger på landets skatteutfordringer.

Hvorfor: Lave skatteinntekter for den tanzanianske staten

Stephen Magige
Stephen Magige jobber i skatteadministrasjon og har deltatt i skattesamarbeidet med Norge.
Foto: Marte Lid

Tanzania er rikt på naturressurser og har i de siste ti årene hatt vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) på gjennomsnittlig seks til syv prosent per år. Potensialet for økte skatteinntekter er tilstede, men myndighetene har opplevd store utfordringer knyttet til effektiv skattlegging.

Utfordringene er sammensatte, men handler blant annet om mangelfull kompetanse på komplekse transaksjoner i og mellom multinasjonale selskaper. Dette gjelder først og fremst for utvinningsindustrien, men også for internasjonale selskaper i andre sektorer.

Inntektene til staten har dermed ikke nådd sitt potensial. Det internasjonale pengefondet, IMF, anslår at avviket mellom skatten som skulle vært innbetalt og det som faktisk blir innbetalt, er på rundt fem prosent av BNP.

Hva: Styrker skattemyndighetene og sivilsamfunnet

Hvor mye:

Den treårige samarbeidsavtalen mellom skattemyndighetene i Norge og i Tanzania har en ramme på til sammen 41 millioner kroner. Norge er en av flere givere som støtter Tanzanias arbeid med å sikre en mer effektiv skatteadministrasjon.

Et velfungerende skattesystem kan sikre sårt tiltrengte inntekter til staten. I tillegg er et godt skattesystem viktig i demokratiseringsprosessen, fordi det bidrar til å styrke den sosiale kontrakten mellom myndighetene og befolkningen.

Norge har siden slutten av 1990-tallet vært engasjert i skattesamarbeid med Tanzania, og bidratt på feltene skattepolitikk, skatteadministrasjon og åpenhet, særlig i utvinningsindustrien.

Tanzania er sammen med Zambia og Mosambik del av Skatt for utvikling-programmet. I 2012 ble en treårig samarbeidsavtale mellom den norske skatteetaten og Tanzania Revenue Authority inngått. Samarbeidet har til nå dreid seg om skatterevisjoner med særlig fokus på gruvebeskatning. Også selskaper i andre sektorer har blitt dekket.

Målet er at skatteadministrasjonen i Tanzania mer effektivt skal kunne kreve inn korrekte skatter fra industrien. I tillegg omfatter programmet assistanse til arbeidet med nasjonale retningslinjer for internprising, gjennomganger og forbedringer av revisjonsprosesser for å øke skatteinngangen fra store selskaper samt praksis for beskatning av kapitalgevinst.

Støtte til sivilt samfunn er viktig for å nå målene for Skatt for utvikling. Norge har siden 2012 støttet arbeidet Tanzania Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) gjør for å ansvarliggjøre myndighetene gjennom å kreve åpenhet om landets inntekter fra naturressurser.

Resulter: Økte skatteinntekter

Siden programmets oppstart i 2012 har over 70 prosent av utestående skatterevisjoner i Tanzanias gruvesektor blitt avsluttet av Tanzania Revenue Authority med støtte fra Skatteetaten.

Arbeidet har resultert i betydelige merinntekter til den tanzanianske staten. I ett tilfelle ble det beregnet over 237 millioner kroner i tilleggsskatt. Den norske støtten har kombinert kursing i revisjonsmetode med praktisk veiledning i konkrete saker.

Den norske støtten har bidratt til at flere prosesser som kan bidra til økte skatteinntekter, er blitt ferdigstilt:

  • Et utkast til ny lov om merverdiavgift og skatteadministrasjon er utarbeidet. Loven kan bidra til å styrke Tanzanias potensiale for å mobilisere inntekter i tiden fremover.
  • En handlingsplan for å redusere skattefritak er utviklet. Handlingsplanen tar sikte på å bringe skattefritak ned fra fire til to prosent av BNP innen 2016. I arbeidet med handlingsplanen har Norge finansiert relevante analyser samt styrket staben i finansdepartementets avdeling for politisk analyse.

Til sammen har Norge og andre giveres initiativ vært med på å danne grunnlaget for en mer effektiv skatteadministrasjon i landet. I 2012/2013 lå de samlede skatteinntektene på 17,8 prosent av Tanzanias BNP, en økning på 0,2 prosentpoeng fra 2011/2012 og 7,0 prosentpoeng fra 2004/2005.

Tanzania er i dag godkjent som fullt medlem av EITI. Dette betyr at landet møter internasjonale krav til åpenhet som er en forutsetning for at sivilsamfunn og media skal kunne holde myndighetene ansvarlige for måten skattepenger brukes på.

Clean Taxpayers sticker
Foto: Marte Lid
Publisert 10.11.2014
Sist oppdatert 16.02.2015