Barnearbeidere får utdanning og beskyttelse

I Guatemala by har barn som arbeider, fått tilgang til utdanning, kunnskap om beskyttelse og en tydeligere stemme gjennom Redd Barna og deres lokale partner, PENNAT.

I 2012 var det 168 millioner barnearbeidere i verden, ffølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Det utgjorde 10,6 prosent av alle verdens barn mellom 5 og 17 år i verden dette året. Over 67 millioner av barnearbeiderne var under tolv år.

Hvorfor: En negativ spiral av fattigdom og brudd

Gatebilde fra Guatemala
Organisasjonen PENNAT hjelper blant annet barn som arbeider på markedene i Guatemala med skolegang.
Foto: Ken Opprann

Barnearbeid er i seg selv et brudd på barns rettigheter. I tillegg hindrer arbeidet andre rettigheter som skolegang, lek og fritid. Det kan også være helseskadelig, både fysisk og psykisk. 

Barn som må jobbe, er mer utsatt enn andre for seksuelle og andre overgrep. De er ofte de fattigste. Arbeidet bidrar til å låse dem fast i fattigdom når de går glipp av utdanning og utviklingsfremmende lek og fritid innenfor trygge rammer.

Guatemala er et av landene i Latin-Amerika hvor barnearbeid er mest utbredt. En levekårsundersøkelse fra 2011 viste at om lag 850.000 barn mellom 7 og 17 år i landet arbeidet. Det tilsvarte over 20 prosent av barna i aldersgruppen.

Barna jobbet i gjennomsnitt 30 timer i uka. Flertallet var fattige og tilhørte en av urfolksgruppene i landet. To av tre arbeidende barn var gutter. De fleste barna arbeidet i jordbruket, tekstilindustrien eller servicenæringer. Over 600.000 av dem var i det som defineres som barnearbeid, som er ulovlig ifølge Guatemalas lover. Guatemala har ratifisert både FNs barnekonvensjon og ILO-konvensjonene, som forplikter staten til å avskaffe barnearbeid.

Bare 53 prosent av arbeidende barn i grunnskolealder gikk på skolen. På landsbasis gikk 87 prosent av barna på skolen. Det er vanligere at barn som arbeider, avbryter skolegangen enn barn som ikke arbeider. 

På de store markedene i Guatemala arbeider ofte hele familier med salg fra boder, og barna blir sendt ut for å selge i gatene og på busser. De yngste selgerne kan være seks år. Familiene bor gjerne på et rom i utsalgsboden, alkoholmisbruket er stort, og organisasjoner som arbeider på markedene, sier misbruk og vold mot barn er utbredt.

Hva: Fleksibel og tilrettelagt utdanning

Hvor mye:

Redd Barna har støttet PENNAT siden starten. I perioden 2010-2013, som dette resultateksempelet er hentet fra, var den samlede støtten på 2,5 millioner kroner. Av dette var 75 prosent midler mottatt fra Norad. Redd Barna er PENNATs hovedsamarbeidspartner i dette prosjektet. Styret for markedsplassen og kommunen bidrar med lokaler og har også i perioder bidratt noe til lærerlønninger.

I 1995 støttet Redd Barnas kontor i Guatemala lokale lærere i å opprette organisasjonen PENNAT (Programa Educativo del Niño, Niña y Adolecentes Trabajadores). Det primære målet var å styrke rettighetene til barn og unge som arbeidet på de største markedene i Guatemala. Dette målet skulle nås ved å sikre barna grunnskoleutdanning. Slik kunne de få muligheten til å fortsette utdannelsen og jobbe seg ut av fattigdommen.

PENNAT har utviklet en egen metode for at barna skal kunne gjennomføre den seksårige grunnskolen på tre år. Det er et intensivt, men fleksibelt og praktisk opplegg, tilpasset barnas hverdag. På 16 sentre på og rundt de store markedene i fire kommuner i Guatemala, tilbyr de utdanning der barna er. Noen sentre har datarom, der barna får opplæring i bruk av IKT.

I tillegg til utdanning, arbeider PENNAT ofte med foreldrene og barna for å bedre barnas helse, gi beskyttelse og legge til rette for kultur og lek. De støtter også barna i kampanjer for bedrede rettigheter i tråd med FNs barnekonvensjon.

I 2011 gjennomførte PENNAT en stor kampanje mot overgrep mot barn på Mellom-Amerikas største marked La Terminal i Guatemala by. Det antas at mellom 1500 og 4000 barn arbeider der. Gjennom markeringer, marsjer, radiosendinger utover markedet, plakater, T-skjorter og veggmalerier spredte barna og PENNAT budskapet «Vi beskytter barn mot overgripere».

Resultater: Utsikter til en bedre framtid

Utdanning for utvikling

Utdanning av god kvalitet er en menneskerettighet. Ifølge Stortingsmelding 25 (2013-2014), Utdanning for utvikling, sikres også demokrati, fred og toleranse når utdanning til alle prioriteres, basert på kvalitet og ikke-diskriminering.

Utdanning bidrar til mer likestilling, og utdanning på høyere nivå øker potensialet for vekst og demokrati.

I perioden 2010-2013 drev PENNAT 16 sentre hvor i overkant av 3000 arbeidende barn og unge fikk grunnskoleundervisning.

Av disse fulgte 1600 barn den planlagte progresjonen. Det er vel 53 prosent. 640 av dem ble ferdige og fikk grunnskolediplom. Disse hadde fullført seks års pensum på tre år, ved siden av arbeid.

1075 av de vel 3000 barna lå an til å bruke noe mer enn tre år. Til sammen avbrøt 329 barn utdanningen underveis. Frafallsraten var litt over ti prosent i PENNAT-sentrene, mot over 30 prosent i den offentlige skolen i Guatemala.

Utdanningsmyndighetene i Guatemala har godkjent PENNATs undervisningsopplegg og vitnemål. Barna får vitnemål for hvert år de klarer å fullføre og kan når som helst gå over til den vanlige grunnskolen.

Andre organisasjoner i Guatemala har innført PENNATs metode for akselerert utdanning for gatebarn, og bystyret i hovedstaden har etablert tre sentre med samme profil og metodebruk i andre deler av byen.

Det foreligger ikke mye tallmateriale som viser effekten utdanningen har hatt for de barnearbeiderne. Det er heller ikke tall som kan vise om barna opplever mindre overgrep som følge av kampanjer og bevisstgjøring. Det er likevel stor sannsynlighet for at tiltaket har hatt positiv effekt for flere av dem.

PENNAT har ikke hatt som mål å hindre at barna arbeider. Det har vært viktigere for dem å skape en bedre balanse i barnas liv mellom arbeid, utdanning og utvikling. PENNATs tall indikerer at barna bruker gradvis mer tid på aktiviteter på sentrene, både undervisning, lek og andre aktiviteter med andre barn. Dermed bruker de litt mindre tid på å arbeide.

Vitnesbyrd fra barna selv, lærerne og foreldrene viser hvordan barnas rettigheter blir ivaretatt takket være PENNAT.

Joselyn er selger på markedet La Terminal i Guatemala by. Området preges av fattigdom og mye vold. PENNAT har tre sentre her. Joselyn forteller at hun fullførte den seksårige grunnskolen på et PENNAT-senter, mens hun jobbet på markedet.

Etterpå tok hun de to obligatoriske årene av ungdomskolen på en annen skole. Nå går hun andre året på en sekretærskole, og drømmen er å gå videre på universitet. Hun mener PENNATs program hjelper de som trenger det mest.

- Uten PENNAT hadde jeg bare jobbet og ikke gjort noe annet, forteller hun.

Publisert 01.12.2014
Sist oppdatert 16.02.2015