Åpenhet øker skatteinntektene fra oljesektor

Etter at myndighetene i Nigeria sluttet seg til den globale åpenhetsstandarden EITI, ble manglende skatteinnbetalinger  avdekket og tilbakebetalt til landets statskasse.

Nigeria er Afrikas ledende oljeprodusent. Landet ble også lenge ansett som et av de mest korrupte landene i verden.

Hvorfor: Et av verdens mest korrupte land

Arbeidere på et oljeraffeneri i Nigeria
I 2004 bestemte Nigeria seg for å følge åpenhetsstandarden EITI. Publiseringen av statens oljeinntekter avdekket store avvik mellom hva regjeringen faktisk mottok og hva de skulle ha mottatt. Som en konsekvens av at EITI i Nigeria rettet søkelyset på de manglende innbetalingene, har 443 millioner USD blitt tilbakeført i statskassen.
Foto: Fredrik Naumann

Nigeria er selve definisjonen på et oljeavhengig land: Inntektene fra olje tilsvarer 95 prosent av statsbudsjettet, og 40 ganger mer enn hva landet mottar i bistand. Anklager om korrupsjon og misbruk har heftet ved forvaltningen av landets oljeressurser i lang tid.

Kontraktene og lovgivingen som regulerer oljebeskatningen, har vært komplekse og ofte utilgjengelige og motstridende. I 2003 var bare ett land ansett som mer korrupt enn Nigeria i Transparency Internationals korrupsjonsindeks.

Hva: En internasjonal åpenhetsstandard for naturressurser

Hvor mye:

I tillegg til den politiske støtten, har Norge gitt økonomisk støtte til EITI siden 2004. I perioden 2009-2013 var Norges årlige bidrag i snitt på 11,6 millioner kroner. Over halvparten av dette gikk til styrking av sivilt samfunn i Norges samarbeidsland, en fjerdedel gikk til det internasjonale EITI-sekretariatet som er lokalisert i Oslo og 17 prosent gikk til styrking av myndigheters forvaltning av naturressurser. 600 000 kroner av Norges bidrag har gått direkte til oppbygging av Nigeria EITI.

I 2003 var Norge et av landene som støttet et initiativ for en internasjonal standard for åpenhet om pengestrømmer fra olje, gass og mineraler: Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Målet med EITI er at en større del av inntekter fra naturresursene skal bidra til økonomisk utvikling og bedre levekår for befolkningen.

Gjennom åpenhet omkring betalingsstrømmer vil myndighetene stilles til ansvar for hvordan inntektene brukes. På denne måten kan EITI føre til bedre styresett og mindre korrupsjon. En slik utvikling vil også bidra til bedre investeringsklima i de enkelte land som igjen kan bidra til økonomisk utvikling.

Resultater: Nærmere en halv milliard dollar tilbakeført

I 2004 bestemte Nigerias president Obasanjo, at landet skulle følge åpenhetsstandarden EITI. Nigeria EITI ble opprettet. Den påfølgende publiseringen av statens oljeinntekter avdekket store avvik mellom hva regjeringen faktisk mottok og hva de skulle ha mottatt. Nigeria EITI har siden stått i spissen for arbeidet med å tilbakeføre de manglende skatteinntektene.

For treårsperioden 2009-2011, avdekket Nigeria EITI at et selskap skyldte staten skatt tilsvarende 8,3 milliarder amerikanske dollar. Dette er mer enn myndighetene brukte på utdanningsbudsjettet i samme periode.

Som en konsekvens av at Nigeria EITI rettet søkelyset på de manglende innbetalingene, har 443 millioner dollar hittil blitt tilbakeført i statskassen. Nigeria EITI gjennomfører for tiden ytterligere undersøkelser av manglende betalinger i samarbeid med skattekontoret.

Illustrasjon. Forstørrelsesglass over en rapportside.
EITI bidrar til åpenhet omkring tildeling av lisenser og kontrakter, produksjon, beskatning og omfordeling av statsinntektene i petroleums- og gruveindustrien. På denne måten er EITI-standardene et lite, men viktig bidrag for at inntektene fra et lands naturressurser skal komme allmenheten til gode.

I tillegg til å kontrollere og offentliggjøre landets oljeinntekter, har Nigeria fremmet en rekke reformforslag til hvordan landet kan styrke åpenheten i sektoren. Den økte oppmerksomheten rundt oljeinntektene har resultert i et forslag til en ny petroleumslov som i disse dager behandles av parlamentet. Representanter for det sivile samfunn involveres nå tettere i arbeidet med myndighetene og de private selskapene.

Større grad av åpenhet gjør det mulig for folk å holde sine myndigheter ansvarlige for forvaltningen av naturressursene og begrenser korrupsjon. I 2013 hadde Nigeria 33 land bak seg på indeksen som måler folks oppfatning av korrupsjon. Forbedringen fra nest siste plass i 2003 kan ikke tilskrives EITI alene, men tyder på at Nigeria har sett en forsiktig reduksjon av landets korrupsjonsproblemer.

Etter en svært positiv start de første årene etter at Nigeria sluttet seg til EITI, har det vært perioder der arbeidet for åpenhet og anti-korrupsjon har møtt motbør. For å unngå at utviklingen stagnerer og at befolkningen mister troen på de politiske institusjonene i landet, er det nødvendig å opprettholde korrupsjonsbekjempende tiltak, både rettet mot oljeselskapene og myndighetene.

Se mer om EITIs arbeid.

Publisert 12.08.2014
Sist oppdatert 16.02.2015