Universitetssamarbeid styrker fiskeriforvaltningen

Høyere utdanning og forskning innen fiskeri og akvakultur bidrar til verdifull kompetanse som er viktig for utviklingen i Vietnam. Styrking av landets institusjoner hindrer lekkasje av ressurser ut av landet.

Hvorfor: Svak kapasitet i viktig sektor i Vietnam

På slutten av 1990-tallet var høyere utdanningsinstitusjoner i Vietnam i dårlig forfatning. De fleste av dem led under dårlig infrastruktur og foreldede læreplaner påvirket av tiden under planøkonomisk styre. Lærerstaben ved mange akademiske institusjoner i Vietnam var svak, blant annet fordi mange lærere fant seg jobber i andre land eller yrker. Fiskeri og akvakultur er viktig for Vietnams økonomi, og NhaTrang-universitetet (NTU) er den sentrale utdannings- og forskningsinstitusjonen på dette området. En undersøkelse fra 2002 viste at det var behov for forbedring og utvikling av utdanning og forskning ved universitetet. Det leverte ikke god nok kvalitet på utdanning og forskning, hadde ikke godt nok utdannet personell og hadde begrenset erfaring med internasjonalt samarbeid.

Hva: samarbeid mellom universiteter i Vietnam og Norge

Hvor mye:

Norge støttet Nha Trang-universitetet med 30,2 millioner kroner fra 2004 til 2012. I tillegg kommer støtte over NOMA-programmet på 11,7 millioner kroner. Gjennom de siste ti årene har Norge også støttet RIA1 med 30 millioner.Det er også gitt støtte til samarbeidet mellom RIA1, Hanois landbruksuniversitet og NTNU på 2,7 millioner kroner.

Norge har støttet Vietnams fiskerisektor siden 1976. Fra 1996 har fiskeriforvaltning, forskning og utdanning blitt viktigere. På 2000-tallet startet Norge samarbeid med NTU, Forskningsinstituttet for akvakultur Nr. 1 (RIA1) og Hanois landbruksuniversitet. NTU har også samarbeidet med Norge under NOMA-programmet (se boks side 31). Målet har vært å styrke kapasitet og kvalitet  innen utdanning og forskning ved institusjonene. Norske samarbeidspartnere var Norges Fiskerhøgskole/Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU).

Resultater: høyere utdanning og forskning styrker fiskerinæringen i Vietnam

Prosjektene har styrket fagmiljøene, slik at Vietnams egne institusjoner nå er bedre i stand til å utdanne landets ressurspersoner for sektoren.

Ved NTU er 63 master- og 17 PhD-kandidater utdannet innenfor fiskeriøkonomi, fiskeoppdrett, bioteknologi og fiskeriforvaltning. Halvparten er kvinner. Universitetet opererer i dag etter en merdemokratisk modell enn tidligere og er samtidig mer praktisk,
moderne og fokusert på resultater og kvalitet i utdanningen.Klasserommene ved NTU har moderne undervisningsutstyr og biblioteket er oppgradert med tilgang på elektroniske tidsskrifter.

Ved RIA1 og Hanois landbruksuniversitet er det utdannet 106 kandidater på mastergradsnivå innen fiskeriforvaltning. Dette er
direkte resultat av den norske støtten. Det er gjennomført forskning med gode vitenskapelige resultater. Et eksempel er kartlegging av immunresponser hos fisk. Dette erviktig for utvikling av fiskevaksiner. NTU samarbeider nå videremed det norske firmaet Pharmac for utvikling av vaksiner.

Den norske støtten har også bidradd til at publisering av forskning i internasjonale tidsskrifter har økt. NTU høster stadig større internasjonal anerkjennelse. Universitetet får henvendelser fra studenter internasjonalt samt læresteder i andre land. Tidligere
gikk studentstrømmen kun den andre veien. NTU mottar også forskningsmidler fra Vietnams myndigheter. Dette er et tegn på myndighetenes anerkjennelse av universitetets arbeid.

Kandidater utdannet ved universitetene deltar i rådgivning og forvaltning av fiskeriressurser både på lokalt og nasjonalt plan i Vietnam. NTU er det universitetet som leverer flest kandidater til fagdepartementet og de regionale fiskerimyndighetene. Nå får myndighetene kandidater som har bedre kunnskap. Samarbeidet med Norge har bidratt til en mer kunnskapsbasert og bærekraftig fiskeriforvaltning. Norsk støtte til utdanning og forskning ved RIA 1 har blant annet bidratt til at produksjonen ved fiskeoppdrett i området har økt med 40 prosent siden prosjektet startet i 1999.

Lærdommer: Utdanning og forskning for lokale behov sikrer bærekraft

I dette prosjektet har det vært viktig å sikre bærekraft. Detteinnebærer å bevare den økte kapasiteten og kvalitetshevingenogså etter at pengestøtten er avsluttet. Det er oppnådd god bærekraft i prosjektet fordi all forskning har blitt utført basert på praktiske behov for utvikling av fiskeri og havbruk i Vietnam. PhDog masterutdanning har vært knyttet tett sammen med relevante forskningsprosjekter.

Publisert 18.10.2013
Sist oppdatert 16.02.2015