Tilgang på trygg abort har bidratt til å halvere mødredødeligheten i Nepal

Bidrag til sivilt samfunnsorganisasjonen IPAS har gitt kvinner i Nepal økt tilgang til tryggere aborter. Dette har gitt gode resultater.

Hvorfor: Negative konsekvenser av farlige aborter

Hvor mye:

Norge har hatt årlige kontrakter med IPAS siden 2008. Den totale støtten siden 2008 er på 32,5 millioner kroner. I 2013 inngås en ny treårig avtale (2013 – 2015) og den årlige støtten økes til elleve millioner kroner. Dette utgjør rundt 5 prosent av IPAS budsjett i Nepal.

Farlige aborter er en medvirkende årsak til de høye mødredødelighetstallene i mange mellominntekt- og lavinntektsland. Farlige aborter medfører store helseproblemer, og kvinner som utfører abort i land hvor abort er forbudt risikerer fengsling.

Før 2002, da abort var ulovlig i Nepal, var Nepal et av de fem landene i verden som hadde flest kvinner i fengsel på grunn av abort. Hver femte kvinnelige innsatte var i fengsel fordi de hadde gjennomgått en abort. Samtidig var det svært vanskelig å oppdrive prevensjon, så uønskede svangerskap var svært vanlig.  Abort legalisert i 2002. Det har vært viktig for å redusere mødredødelighetstallene. I 1994 døde 530 kvinner per 100 000 som fødte levende barn, om lag 117 kvinner per 100 000 døde som følge av farlige aborter.

Hva: Norsk støtte til IPAS

Norge har støttet International Pregnancy Advisory Services, IPAS, som er en av verdens ledende ikke-statlige organisasjoner innen arbeidet med trygg abort. IPAS jobber i mange land. I Nepal har IPAS jobbet nært med helsemyndigheter og andre frivillige organisasjoner for å gi kvinner tilgang på trygge aborter og prevensjon for å hindre uønskede svangerskap. IPAS jobbet med myndighetene for å drive fram en lovendring for å gjøre abort lovlig og har jobbet systematisk med å øke helsetilbud som inkluderer abort og prevensjon til kvinner i hele landet.  Mer enn 400 offentlige og private klinikker som utfører abort har blitt etablert. Mange tusen helsearbeidere har fått opplæring i trygg abort, veiledning og omsorg.
 

Resultater: Ny likestillingslov, bedre helsetilbud og informasjonskampanjer har bidratt til tryggere aborter

I dag har alle 75 distrikter i Nepal minst én helseklinikk som sørger for trygg abort. Men det er langt igjen før alle kvinner i Nepal har tilgang til prevensjon og trygg abort.
Foto: GMB Akash

Etter ti år blir trygge aborttjenester tilbudt i 75 av distriktene i Nepal og omlag 500 000 kvinner har gjennomført trygge aborter etter lovreformen.

IPAS arbeid sammenfalt med det globale Safe Motherhood programmet, og dette bidro til at myndighetene over tid ble mer bevisste på de negative og livstruende helsekonsekvensene som følger av farlige aborter. Helsemyndighetene, IPAS og andre frivillige organisasjoner igangsatte arbeid for å hjelpe og behandle kvinner med livstruende komplikasjoner etter farlige aborter. Aktører i det sivile samfunnet drev samtidig pådriverarbeid for å endre abortloven. Dette bidro til at det i 2002 ble vedtatt en ny likestillingslov med mer liberal omtale av tilgang på abort.

Etter at loven ble vedtatt etablerte IPAS og myndighetene et samarbeid om oppfølgingen for å øke helsetilbudet til kvinner i både offentlig og privat helsevesen i hele Nepal.

  • Mer enn 400 offentlige og private klinikker som tilbyr abort er etablert. Det er utarbeidet retningslinjer for helsearbeidere, og mange tusen helsearbeidere har fått opplæring i trygg abort.
  • Informasjonskampanjer ble iverksatt og nådde kvinner gjennom ulike kanaler som media, lokale informasjonsmøter og gjennom helsearbeidere.
  • Kvinner på landsbygda ble nådd av helsearbeidere som hadde fått opplæring i primærhelse og helseveiledning. Det er nå mer enn 50 000 slike helsearbeidere som når ut i hele Nepal.
  • Etter ti år er trygg abort et tilbud i 75 distrikter i Nepal, og omlag 500 000 kvinner har gjennomført trygge aborter.
  • Fra 1994 til 2009 var mødredødelighetstallene nesten halvert til 229 per 100 000. En betydelig andel døde som følge av farlige aborter. IPAS hadde en sentral rolle sammen med myndighetene for å halvere andelen.
  • I tilknytning til aborttjenestene har jenter og kvinner fått tilgang til prevensjon, noe som også har effekt på aborttallene.

Lærdommer: Samarbeid mellom myndigheter og det sivile samfunn

Samarbeid mellom helsemyndighetene og frivillige organisasjoner var nøkkelen for å skape endring i Nepal. Utgangspunktet var helt konkret at organisasjonene og helsesektoren samarbeidet om å hjelpe og behandle kvinner med livstruende komplikasjoner etter farlige aborter. Dette skapte felles forståelse for problematikken og et ønske om å få bukt med farlige aborter.
Samtidig drev frivillige organisasjoner i det sivile samfunnet pådriverarbeid for en lovendring. Når loven ble vedtatt i 2002 fortsatte samarbeidet. IPAS er en internasjonal organisasjon med erfaring fra mange land og brakte med seg erfaringer fra Vietnam og India.

Én viktig faktor i informasjonsarbeidet for å nå ut til kvinner i Nepal var at det ble utarbeidet en egen logo for hvor det ble tilbudt aborttjenester i offentlige og private klinikker. Logoen har vist seg å være viktig i kommunikasjon med kvinner som ikke kan lese eller som leser dårlig.

Publisert 11.10.2013
Sist oppdatert 16.02.2015