Styrket innsats i fredsbevarende operasjoner

Kapasitetsbyggingsprogram opprettet av Norge har påvirket måten fredsoperasjoner utføres på.

Bakgrunn: Norge opprettet kapasitetsbyggingsprogram for å styrke afrikansk innsats i internasjonale fredsoperasjoner

Hvor mye:

Norge har i perioden 1995-2010 brukt 170 millioner kroner på programmet. Den årlige rammen fra 2011 til 2015 er 28 millioner kroner.

På midten av 90-tallet så man et behov for å utvikle afrikansk sivil- og politikapasitet til deltakelse i fredsoperasjoner, og Norge opprettet i 1995 kapasitetsbyggingsprogrammet Training for Peace in Africa (TfP). På denne tiden fantes det ikke organiserte politi- eller sivile bidrag til fredsoperasjoner.

Programmet skulle styrke den afrikanske kapasiteten for innsats i internasjonale fredsoperasjoner, med fokus på de ikke-militære delene. Programmet har siden starten arbeidet med opplæring, forskning og utvikling av strategidokumenter og retningslinjer. I tillegg har programmet bistått i oppbyggingen av afrikanske institusjoner, som for eksempel den sivile enheten i Den afrikanske unionens (AU) avdeling for fredsoperasjoner.

Programmets aktiviteter utføres primært av afrikanske tenketanker og opplæringsinstitusjoner. Partnere er Institute for Security Studies (ISS), African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) samt Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og den afrikanske beredskapsordningen AFDEM. I de senere årene har TfP samarbeidet nært med den østafrikanske beredskapsstyrken, Eastern Africa Standby Force Coordination Mechanism (EASF¬COM). Politidirektoratet er rådgivere for politidelen av programmet.

Resultater: I 2015 vil afrikansk beredskapsstyrke være operativ, og den sivile dimensjonen av fredsoperasjoner er nå satt på dagsordenen

FN soldat i et gatebilde Liberia
Foto: Ken Opprann

Fra et utgangspunkt der politi og sivile ikke var en del av fredsoperasjoner, bidro 15 afrikanske land i år 2000 med ca. 1000 sivile politi i FNs fredsoperasjoner. I 2010 hadde dette tallet økt til over 5000 fordelt på 31 land. Dette kan ikke tilskrives TfP alene, men er en indikasjon på at utviklingen går i riktig retning.

På samme måte var AU tidligere mest opptatt av militærets rolle i fredsoperasjoner. TfPs viktigste resultat den siste perioden er bidraget til å sette den sivile dimensjonen av fredsoperasjoner på dagsordenen også i Afrika. Etter et samarbeid med AU siden 2005 er det nå enighet om at fredsoperasjoner også må inkludere politi og sivile. Den afrikanske beredskapsstyrken African Standby Force (ASF), som skal være operativ i 2015, kommer til å inkludere både militære, politi og sivile. TfP har videre levert forskningsresultater som påvirker måten den sivile delen av fredsoperasjoner utføres på.

En evaluering slår fast at TfPs aktiviteter har vært relevante for oppbygging av afrikansk fredsbevaringskapasitet. Partnerne i TfP representerer en afrikansk kunnskapsbase om fredsoperasjoner som var lite utviklet i 1995. Nå er disse partnere ledende innen opplæring, forskning på konflikt og fredsoperasjoner, samt kunnskapsbasert påvirkning av beslutningstakere. Særlig relevant var opplæringen av politi og sivile aktører for tjenestegjøring i fredsbevarende operasjoner. Programmet har bidratt til utvikling av afrikanske institusjoner for fred og sikkerhet. Samtidig viser evalueringen at noen resultatområder, som opplæring og forskning, har vært ujevne, og gir forslag til forbedringer når det gjelder innretning og fokus i programmet.

TfP har gitt nærmere 9 000 sivile eksperter og politi opplæring siden oppstarten i 1995. Det finnes ingen oversikt over hvor mange av disse som har tjenestegjort i fredsoperasjoner. Det er gjort endringer i innretningen på opplæringen og arbeidet med å sikre at de som gis opplæring bruker denne kunnskapen. Kurs til sivile gis nå i all hovedsak til personell som allerede er i operasjoner, mens opplæringen av politi gis til personer som allerede er rekruttert for å tjenestegjøre. Eksempelvis har 650 av 850 afrikanske politifolk som fikk opplæring i perioden 2008-2009 senere tjenestegjort i en FN-eller AU-operasjon.

Lærdommer: Fokus på sivile parter og politi påvirket fredoperasjoner

Oppmerksomhet på sivile parter og politiets deltakelse i fredsoperasjoner, i en tid da andre aktører konsentrerte seg om de militære aspektene, gjorde at programmet påvirket måten fredsoperasjoner utføres på. Arbeidet videreføres sammen med AU og ASF. Det har også bidratt til å fremme norske prioriteringer, som beskyttelse av sivile i konflikt og Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet i opplæringen av personell i fredsbevarende operasjoner.

Publisert 08.04.2013
Sist oppdatert 16.02.2015