Politisk organisering av mayakvinner

Norsk støtte til kvinneorganisasjon skal bidra til full gjennomføring av mayakvinnenes politiske og sivile rettigheter i Guatemala. Så langt er det lite resultater på samfunnsnivå, men større organisatoriske endringer i organisasjonen.  

Hvorfor: Sitasjonen for mayakvinner er vanskelig

Hvor mye:

Støtten til huskjøp kom på 3,8 millioner kroner, mens videre støtte frem til 2011 er på 1,4 millioner kroner.

Mayaene utgjør flertallet i befolkningen i Guatemala. Situasjonen for det brede lag av mayakvinnene er spesielt vanskelig.

Graden av underernæring blant mayajenter er svært høy, og på nivå med de verst rammede av de minst utviklede landene. Manglende skolegang og analfabetisme er utbredt. Mange får barn i svært ung alder og blir værende i ekstrem fattigdom.

Deres språk, livssyn og kultur blir gjenstand for diskriminering og fører til ekskludering. Mange er ikke registrert i folkeregisteret, og kan verken stemme ved valg eller utøve andre rettigheter. I tillegg er det omfattende vold mot kvinner.

Movimiento Político de Mujeres Mayas (Moloj) er den eneste politiske kvinneorganisasjonen for mayakvinner i Guatemala. Organisasjonen jobber med å styrke mayakvinners politiske representasjon og deltakelse.

Kontakt og solidaritet mellom mayakvinner, norske kvinner og myndigheter går mer enn 20 år tilbake (se historisk oversikt).

Moloj etablerte tidlig et samarbeid med Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS). Et samarbeid med ambassaden i Guatemala ble etablert i 2008, da det ble bestemt at alt utviklingssamarbeid skulle konsentreres om urfolks rettigheter.

Moloj er en sentral partner for ambassaden. Ambassaden gir tett oppfølging og presser på for at gjennomføringen av prosjektet skal være en viktig læringsperiode slik at organisasjonen blir dyktigere i prosjektforvaltning. Moloj har fremdeles FOKUS som partner, og samarbeider også med Kirkens Nødhjelp (KN) og med norske kommuner gjennom Kommunenes Sentralforbund (KS).

Kvinne taler
Seledonia Vicente leverer et flammende innlegg under avslutningen av en workshop som Moloj holdt i Huehuetenango i 2010.
Foto: Ken Opprann

For å mobilisere mayakvinner før valgene i 2011, inkluderte samarbeidet mellom KS, FOKUS og Moloj også organisasjonen for urfolksordførere og –myndigheter (AGAAI).

Formålet for ambassadens støtte til Moloj er å bidra til full gjennomføring av mayakvinnenes politiske og sivile rettigheter i Guatemala.

Molojs institusjonelle kapasitet og mayakvinnenes lederskap skal styrkes gjennom skolering og institusjonelle prosesser. Kapasitetsutvikling, utdanning, kulturell identitet og selvbevissthet er avgjørende for suksess.

Molojs kapasitet er begrenset og arbeidet er lite institusjonalisert. Mange av medlemmene mangler nødvendig skolering for å bli akseptert som seriøse aktører på den politiske arenaen.

Norge finansierer anskaffelse av et nytt hovedkvarter i hovedstaden og et opplæringssenter i Sololá. I 2009 inngikk ambassaden avtale med Moloj om et toårig prosjekt for institusjonell styrking og politisk skolering. Prosjektet skal også sikre optimal bruk av de nyanskaffede husene.

Resultater: Lite konkret på samfunnsnivå, men organisatoriske endringer i Moloj

Det nåværende samarbeidet er i en tidlig fase, men på organisasjonsnivået har det skjedd endringer. Huskjøpene innebar kapasitetsutvikling. Det er uvanlig at mayakvinner går ut på eiendomsmarkedet, og det innebar nye utfordringer hvor Moloj, ifølge ambassaden, gjorde en god jobb.

Arbeidet i forbindelse med anskaffelser og ansettelser har ført til større åpenhet i organisasjonen. Faste rutiner for medlemskap er under etablering, inklusiv en database over alle medlemmene, med kontaktinformasjon, bosted, språk, arbeidsområde, og kontaktnettverk med andre organisasjoner.

På samfunnsnivå er det foreløpig ikke mulig å peke på konkrete resultater av Molojs arbeid. Det er svært få mayakvinner i kommunestyrer og i kongressen. Moloj har jobbet med kvinnekommisjonen i Kongressen for å få lagt inn en paragraf om kjønnsfokus i budsjettet i ”Lov om statsbudsjettet”.

Lærdommer: Påvirkning av kulturelle og politiske oppfatninger krever tålmodighet

Eksempelet viser at relativt små midler kan gjøre mye der basiskunnskap og enkle hjelpemidler mangler. Å påvirke kulturelle og politiske oppfatninger krever tålmodighet.

Etter at prosjektet ble igangsatt, har det vært en utfordring for Moloj å bruke de tildelte midlene. Grunnen kan være at prosjektet i hovedsak er dedikert til det institusjonelle og politisk skolering, og har lite midler til innkjøp og anskaffelser.

Mayakvinner og kontakten med Norge – en kort historikk:

1989:
Mayakvinner kommer til Norge bl.a. i forbindelse med TV-aksjonen som omfatter prosjekter for dem. Blant dem var Rosalina Tuyuc, en uredd forkjemper for enkeorganisasjonen Conavigua. Hun velges noen år senere som en av de første mayakvinner til landets nasjonalforsamling.

1992:
Rigoberta Menchu mottar Nobels fredspris i Oslo.

1996:
Våpenhvileavtalen for Guatemala undertegnes i rådhuset i Oslo. En av deltakerne er Otilia Lux, som noen år senere blir den første mayakvinne som tar plass i Guatemalas regjering. Hun er i dag mayaenes fremste talsperson i nasjonalforsamlingen.

1997:
Rosalina, Rigoberta og Otilia er blant de bevisste og aktive mayakvinnene som danner mayakvinnenes politiske organisasjon Moloj.

2008:
Etter mange års støtte til mayakvinnene i Conavigua og Moloj utgir det norske kvinne-nettverket FOKUS sammen med bl.a. Moloj boka ”Fredsveverskene” med kvinneportretter, og arrangerer konferanse i Guatemala.

2009:
Statssekretær Håkon Gulbrandsen innvier Molojs nye hovedkvarter i Guatemala by, som sammen med Molojs kapasitetsbyggingssenter i Solola er finansiert med midler fra Utenriksdepartementet.

April 2010:
Kommunenes Sentralforbund sammen med Moloj og norske og guatemalanske kommuner arrangerer kvinneforum i Molojs kapasitetsbyggingssenter i Solola.

September 2010:
KS inngår avtale med organisasjonen for urfolksordførere og –myndigheter (AGAAI) om å styrke mayakvinnenes politiske deltakelse i samarbeid med Moloj og FOKUS.

Publisert 02.04.2013
Sist oppdatert 16.02.2015