Økonomisk utvikling og moderne energitjenester

Norge støttet utviklingsprogram for å bedre levestandarden i kystkommuner i Vietnam som resulterte i forbedringer i miljø og infrastruktur

Hvorfor: Store, fattige områder langs kysten hadde lav produktivitet

To menn drar inn et fiskegarn. Vietnam
Bygging av oppdrettsdammer er ett av tiltakene for å skaffe befolkningen levebrød i distriktsutviklingsprosjektet i Quang Tri Provinsen i Sentral-Vietnam.
Foto: Bjørnulf Remme

Trieu Phong er et distrikt i sentral-Vietnam. Området ble svært ødelagt under Vietnamkrigen og distriktet er blant de fattigste i Vietnam. Store områder langs kysten var lite utnyttet og hadde lav produktivitet på grunn av sandholdig jord, erosjon og flomproblemer. Lokale myndigheter utarbeidet i 1998 en søknad til sentralregjeringen der de ba om internasjonal bistand til å utvikle økonomien og øke bosetningen i kystsonen. Norge ble etter hvert koblet inn og sa ja til å støtte et utviklingsprogram med mål om å bedre levestandarden i sju kystkommuner i distriktet.

Programmet ble gjennomført i perioden 2000 til 2007 med et totalbudsjett på 45 millioner kroner. Det ble jobbet på flere områder: Utvikling av fiskeoppdrett og husdyrhold, innvinning og forbedring av landbruksjord, inkludert drenering og treplanting, og utbygging av lokale veier og landsbygdelektrifisering. Omtrent 27 millioner kroner gikk til det siste.

Resultater: Dramatiske, økologiske forandringer og 4000 mennesker har fått tilgang på moderne energitjenester

En sluttevaluering av programmet gjort i 2007 konkluderte med at programmet har bidratt til en dramatisk forandring av områdets økologi fra hvit sand og ufruktbar jord til et fruktbart jordbruksområde med trær, grønne åkre og veier:

Gjennom jordinnvinningsprogrammet har 443 fattige familier blitt omplassert til nye dyrkbare områder og begynt en prosess med gradvis å forbedre sine levevilkår

Byggingen av dreneringskanaler og diker har bidratt til at 30 000 mennesker er blitt sikret mot oversvømmelse

Skogplantingen har bidratt til at 800 familier har tilgang til ved og 40 000 mennesker er beskyttet mot drivsand

Jordforbedringstiltakene har gagnet 1 000 landbrukshusholdninger med til sammen 3 000 mennesker

Veibyggingen har bidratt til at ca 40 000 mennesker har fått tilgang til skoler og markeder for landbruksprodukter året rundt

Landsbygdelektrifiseringskomponenten har bidratt til at 4 000 mennesker har fått tilgang på moderne energitjenester, inkludert husholdninger, institusjoner, småbedrifter og butikker

Husholdninger langt utover de nye bosetterne har nytt godt av forbedringene i miljø og infrastruktur, og programmet vurderes å ha gitt en generell bedring av økonomi og velferd i de syv kommunene. Infrastrukturkomponentene i programmet har vært en viktig faktor. Tidligere skjedde all transport til disse kommunene til fots. Programmet finansierte ca 50 km vei som sikrer rimelig for innsatsfaktorer utenfra, gjør det mulig å få lokale produkter ut på markedet og gir befolkningen enklere tilgang til offentlige tjenester. Utbyggingen av strømnettet hadde stor betydning for utviklingen av jordbruket, fiskeoppdrett og kystfisket. Dette kom også skoler og helsesentra til gode.


Lærdommer:

Programmet ble styrt av distriktsmyndighetene. Evalueringen fremhever dette som en viktig suksessfaktor for både gjennomføringen av infrastrukturkomponentene og fremtidig vedlikehold. Det gjorde at eksisterende ansvarlige organisasjoner ble involvert, nasjonale standarder ble tillempet, og berørte interessegrupper ble involvert.

Publisert 09.04.2013
Sist oppdatert 16.02.2015